Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5655-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  235055 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.09.2020 
(210)  Číslo prihlášky  5655-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.09.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 18, 24, 25, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Adresné štítky do adresovacích strojov; strojčeky na tlačenie adresy; albumy; architektonické modely; aritmetické tabuľky; atlasy; atrament s výnimkou tlačiarenského atramentu a atramentu na označovanie zvierat; tuš; atramentová tyčinka; baliace materiály na báze škrobu; baliaci papier; biologické vzorky na použitie v mikroskopii - učebné materiály; blahoprajné pohľadnice; rozmnožovacie blany; bridlice na kreslenie; bridlicové tabuľky; brožované knihy; brožúry; bublinové obaly z plastických materiálov na balenie; poklopy na bytové akváriá; fólie z regenerovanej celulózy na balenie; ceruzky; vytlačené cestovné poriadky; cievky s farbiacimi páskami - kancelárska potreba; cifry - znaky; cigarové pásky; časopisy - periodiká; čínsky tuš; dátumové pečiatky; kancelárska pomôcka na dávkovanie lepiacej pásky; jednorazové detské plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny; diagramy; dierkovacie karty do žakárových strojov; drevitý papier; držiaky na kriedu; držiaky na písacie potreby; papier do elektrokardiogramov; ručné prístroje na etiketovanie; etikety s výnimkou textilných; škatule s farbami ako školské pomôcky; farebné pásky; figuríny z papierovej drviny; filtračný papier; papierové filtre na kávu; umelohmotné fólie na balenie; umelohmotné priľnavé naťahovacie fólie na paletizáciu; formuláre; fotografie; zariadenia na fotomontáže; frankovacie stroje; galvanotypy - polygrafia; zemské glóbusy; glutín - kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť; grafické znaky; grafické zobrazenie; grafiky; papierové gule; gulôčky do gulôčkových pier; gumené pásky na kancelárske účely; gumičky - kancelárska potreba; gumené plátno - papiernictvo; gumy - lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; gumy na gumovanie; hárky papiera; hektografy; histologické rezy ako učebné pomôcky; hroty pier; hroty pier zo zlata; chromolitografy - polygrafia; kalamár - nádobka na atrament; kalendáre; litografický kameň; kancelárske dierkovače; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske svorky; predmety z kartónu; kartón - lepenka; kartotékové lístky; katalógy; knihárske kostice; knihárske nite; knihárske plátno; knihárske súkno; knihársky materiál; knihy; knižné záložky; knižné zarážky; komiksy; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; kopírovacie zariadenia; navaľovacie hárky na kopírovacie zariadenia; korekčný atrament; tekuté korektory - kancelárske potreby; papierové kornúty; kovové príchytky na kartotečné lístky; škatule na klobúky z lepenky; neelektrická tlačiareň na kreditné karty; kresliace uhle; litografická krieda; krieda na písanie; krieda na značenie; krividlá; kružidlá na kreslenie; ozdobné kvetináče z papiera; laminovačky - plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba; knihárske látky; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne - papiernický tovar; lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti; leptaný štočok; lístky; listový papier; litografické dosky; litografie; architektonické makety; maliarske plátna; maliarske stojany; maliarske štetce; mapy; geografické mapy; materiály na pečatenie; mištičky na vodové farby; modelovací íl; modelovacie materiály; modelovacie pasty; modelovacie vosky s výnimkou dentálnych; mramorovacie hrebene - potreby pre umelcov; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; nálepky - lepiace štítky; náprstky na ochranu pred zranením; násadky na perá; násady na ceruzky; navaľovacie platne do kopírovacích strojov; navaľovacie platne do kopírovacích zariadení; navlhčovacie hubky - kancelárske pomôcky; navlhčovadlá - kancelárske pomôcky; noviny; nože na papier - kancelárske pomôcky; obálkovacie stroje do kancelárií; obálky - papiernický tovar; obaly - papiernický tovar; obaly na doklady; papierové obaly na mliečne výrobky; papierové obaly na spisy; obežníky; obrazy; obrazy - maľby zarámované aj nezarámované; papierové obrúsky na odstraňovanie mejkapu; papierové obrusy; obtlačky; oceľové pierka; oceľové písmená; olejotlače; operadlá na ruky pre maliarov; orezávacie strojčeky na ceruzky - elektrické aj neelektrické; otvárače na listy - kancelárske pomôcky; oznámenia - papiernický tovar; paginovačky; palety pre maliarov; pantografy - rysovacie pomôcky; papier do kopírovacích strojov; papier do skríň - parfumovaný alebo neparfumovaný; papier do elektrokardiogramov; papier Xuan - na čínsku kaligrafiu a čínske maľby; papier; papiernický tovar; papierová kaša - drvina; papierové pásky; papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov; papierové podložky pod poháre; papierové spinky; parafínový papier; paragóny; pásky do písacích strojov; pásky do tlačiarní k počítačom; pastelky; puzdrá na pasy; pauzovací papier; pečate; pečatné vosky; pečiatkovacie podušky; pečiatky; pečiatky s adresami; perá - kancelárske potreby; perá na tabule nie elektrické; peračníky, pergamenový papier; periodiká; pijaky; pijavý papier; písacie potreby; písacie stroje - elektrické aj neelektrické; písmená; plagáty; planogramy; plány; plastické hmoty na modelovanie; plátna na knihárske účely; plniace perá; počítacie tabuľky; papierové podbradníky; písacie podložky, papierové podložky na stôl - anglické prestieranie; podnosy na listy; podnosy na rozdeľovanie a počítanie mincí; podušky na pečiatkovanie; pohľadnice; polygrafické písmo; pomôcky na vymazávanie; zakladače - kancelárske obaly; šanóny - na voľné listy; portréty; poštové hracie pohľadnice; poštové známky; písacie potreby - súpravy na písanie; poznámkové zošity; rysovacie pravítka; pravítka - uholníky; príložníky; pretlače; priesvitky - papiernický tovar; papierové prikrývky na stôl; rysovacie príložníky; pripináčiky; príručky; prospekty; publikácie; pútače z papiera alebo lepenky; puzdrá na pečiatky; puzdrá na šablóny a formy; puzdrá na šekové knižky; zariadenia na rámovanie fotografií; razúrovacie - vymazávacie papieriky - kancelárska pomôcka; reklamné tabule z papiera; kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; rezačky na papier; ročenky; rozmnožovacie zariadenia a stroje; papierové uteráky; ružence; rydlá - rycie ihly; rysovacie dosky; rysovacie perá; rysovacie pomôcky; rysovacie potreby; rysovacie súpravy; rytecké dosky; rytiny; sádzacie rámy - polygrafia; sádzadlá - polygrafia; sadzobnice - polygrafia; samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; papierové servítky; skicáre; skrinky na kancelárske potreby; spevníky; kancelárske spinky; perové spony; steatit - krajčírska krieda; maliarske stojany; stojany na fotografie; stojany na pečiatky; stojany na perá a ceruzky; strieborný papier; knihárske stroje a prístroje - kancelárske; stroje na lepenie obálok, strúhadlá na ceruzky - orezávadlá - elektrické aj neelektrické; svietivý papier; šablóny; gumovacie šablóny; plné šablóny; školská tabuľa; škrabky na kancelárske účely; škrobové; štetce; štítky - papierové nálepky; štočky s adresami; tabule na zapichovanie oznamov; aritmetické tabuľky; papierové alebo kartónové tabuľky; tlač - rytiny; tlačené časové plány a harmonogramy; tlačiace pásy s výnimkou textilných; tlačiarenský lis; prenosné tlačiarničky - kancelárska pomôcka; tlačivá; tlačové písmo; tlačové reglety; tlačové znaky; tlačoviny; toaletný papier; trhacie kalendáre; tuby z kartónu; tuhy do ceruziek - verzatiliek; atramentová tyčinka; účtovné knihy; úderníky písacích strojov; uhľový kopírovací papier; rysovacie uholníky; umelecké litografie; papierové utierky; papierové utierky na tvár; útržkové bloky; valce do písacích strojov; maliarske valčeky; väzby na knihy; verzatilky; vinetovacie strojčeky; viskózové fólie na obaľovanie; papierové vlajky; vodové farby; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov na balenie; vrecká do mikrovlnných rúr, vrecká na odpadky z papiera alebo plastických materiálov; papierové vreckovky; výšivkové vzory; vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; vyzina - želatína na kancelárske účely a pre domácnosť; vzory na kopírovanie; vzory na šitie; vzory na výrobu odevov; papierové zástavy; zinkografické štočky; zošity; zošívačky - kancelárske pomôcky.
18 - Aktovky; školské aktovky; batohy; biče; zlatokopecká blana; cestovné kufre; cestovné tašky; kožené cestovné tašky; dáždniky; diplomatické kufríky; držiaky na kufre; holina; horolezecké palice; chlebníky; kožené chlopne; chomúty; imitácie kože; podložky pod jazdecké sedlá; jelenica s výnimkou jelenice na čistenie; kabelkové rámy; kabelky; klapky na oči - postroj pre kone; črevá na salámy, párky a klobásy; kľúčenky - kožená galantéria; kostry dáždnikov a slnečníkov; kostry jazdeckého sedla; kovania ku konským postrojom s výnimkou kovaní z drahých kovov; kozinka; koža zvierat; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené škatule na klobúky; kožené lepenky; kožené nite, šnúrky, vlákna; kožené obloženia nábytku; kožené podbradníky; kožené súčasti vojenského výstroja; kožené náramenné pásy; kožušinové pokrývky; kožušiny; kožušiny ako koža zvierat; krupóny; krúžky na dáždniky; lodné kufre; kufre kožené a potiahnuté kožou; kufre z vulkanfibra; kufríky; mastené kože; moleskin - imitácia kože; kožené ozdoby na nábytok; náhubky; nákolenníky pre kone; nákupné tašky; tašky na náradie; kožené náramenné remene; nite na šitie kože; obaly na dáždniky; obaly na hudobné nástroje; cestovné obaly na odevy; cestovné obaly na šaty; obojky pre zvieratá; ohlávky; opraty; palice na podporu pri chôdzi; palice na dáždniky; kožené náramenné pásy; peňaženky; mešteky na peniaze; plážové tašky; podložky pod jazdecké sedlá; pokrývky pre zvieratá; poľovnícke tašky; poľovnícke torby; popruhy; opraty; kovanie na postroje; postroje pre zvieratá; poťahy na konské sedlá; kožené povrázky; prikrývky na kone; prikrývky na konské sedlá; kožené puzdrá na pružiny; psie obojky; puzdrá a obaly z vulkanfíbra; puzdrá na navštívenky; rebrá na dáždniky alebo slnečníky; korbáče; kožené remene a remienky; remienky na korčule; remienky ako časti postrojov; retiazkové peňaženky; rúčky na dáždniky; rúčky na kufre; rúčky na vychádzkové palice; plecniaky; jazdecké sedlá; sedlárske výrobky; semiš okrem semišu na čistenie; sieťky na nákupy; slnečníky; gumené časti strmeňov; kožené strmene; tašky na kolieskach; tašky na nosenie detí; upnutie na sedlá; usne ako surovina alebo polotovar; uzdy a postroje pre zvieratá; vaky pre horolezcov; vaky pre turistov; vodidlá; kožené vrecia a vrecká na balenie; vychádzkové palice; vychádzkové sedadlá.
24 - Barchet; bavlnené textílie; behúne na stôl; látky na bielizeň; plátenná bielizeň; posteľná a stolová bielizeň; biliardové súkno; brokáty; bukram - hrubé voskované plátno, najmä knihárske; cestovné prikrývky; čalúnnické látky; damask - pretkávaná látka; držiaky na záclony a závesy z textilných materiálov; dverové závesy; esparto - látka; textilný filtračný materiál; flanel, ako aj flanel na zdravotnícke účely; flauš; gáza; závoj - textília; látky z hodvábu; hodvábne tkaniny na tlačové vzory; hrubé plátno; jutová látka; potlačený kartún; textilné klobúkové podšívky; konopné plátno; konopné tkaniny; krep - textília; krepon - jemná vlnená tkanina; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; ľanové tkaniny; látky vlnené; látky s imitáciou kože; textilné obrúsky na odstraňovanie líčidla; marabut - látka; materiál na výrobu ženilky; moleskin - textília; siete proti moskytom; mušelín; obloženie nábytku textilnými látkami; poťahy na nábytok; netkané textílie; obliečky na matrace; textilné obrúsky; obrusy s výnimkou papierových; obväzovina, riedke plátno na výrobu syra; ozdobné obliečky na vankúše; páperové prikrývky; periny; plachty; plastické materiály - náhradky tkanín; vyšívacie plátna s predkresleným vzorom; plátno s kosoštvorcovým vzorom; plédy; pleteniny - látky; plsť; podložky na stôl s výnimkou papierových - anglické prestieranie; podložky pod poháre - prestieranie; textilné podšívky; pogumovaná tkanina s výnimkou tkaniny na papiernické účely; poťahy na poklopy záchodov; pokrývky na nábytok z plastov; pružné tkaniny; rajón - umelý hodváb ako látka; ramié - látka; zrebné rúcho, rúcho kajúcnika - látka; umývacie rukavice; samolepiaci textil nanášaný teplom; sieťky proti moskytom; sieťovina; spacie vaky nahradzajúce prikrývky; sypkovina; ševioty - vlnené tkaniny; štóly; taft; textilné tapety; textílie; textílie na obuv; textílie neprepúšťajúce plyn pre lietajúce balóny; tkaniny - látky na textilné využitie; tlačiace pásy; tyl; utierky na riad; textilné utierky na tvár; textilné utierky; vlajky; vlajky s výnimkou papierových; vlnené látky; látky na vložky do topánok; voskované plátno; textilné vreckovky; vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna; predkreslené látky na výšivky; záclonky; zamat; zástavovina - tkanina; závesy na sprchu z textilných alebo plastových materiálov; textilné alebo umelohmotné závesy; zefír - tkanina; látkové značky; žerzej - pleteniny.
25 - Baretky; osobná bielizeň; bielizeň pohlcujúca pot; bielizeň zabraňujúca poteniu; boa - kožušinová alebo perová ozdoba okolo krku; bundy; cyklistické oblečenie; cylindre; čelenky; čiapky; sprchovacie čiapky; detská výbavička; textilné detské plienky; dreváky; espadrily - letná obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírodného materiálu; futbalová obuv; štople na futbalovú obuv; gabardénové plášte; galoše; gamaše; goliere - oblečenie; gymnastické dresy; gymnastické cvičky; chrániče uší proti chladu ako pokrývka hlavy; kabáty; kapucne; klobúkové kostry; klobúky; kolíky na futbalovú obuv; kombinézy - oblečenie; kombinézy na vodné lyžovanie; konfekcia - odevy; korzety - bielizeň; kostýmy; obleky; košele; košeľové sedlá; kovanie na obuv; kovové časti na obuv; kožušinové štóly; kožušiny - oblečenie; krátke kabátiky; teplé krátke kabáty s kapucňou; krátke jazdecké alebo spodné nohavice; kravaty; kúpacie čiapky; župany; kúpacie plášte; obuv na kúpanie; livreje; lyžiarske topánky; manipuly; mantila; manžety - časti odevov; maškarné kostýmy; oblečenie pre motoristov; nánožníky nie elektricky vyhrievané; náprsenky; nepremokavý odev; nohavice; oblečenie z imitácie kože; oblečenie z kože; podpätky na obuv; prešívacie remienky na obuv - na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi; protišmykové pomôcky na obuv; špičky na obuv; vysoká obuv; obuv; odevy; opasky; opasky na doklady a peniaze - súčasť oblečenia; palčiaky; pančuchy; päty na pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; pančuškové nohavice; pánske spodky; oblečenie z papiera; papuče; peleríny; plášte; dámske plášte lemované kožušinou; plavky; plážová obuv; plážové oblečenie; pletené svetre; pletiarsky tovar; podbradníky nie z papiera; podošvy na obuv; podpätky; podpinky; podprsenky; podšívky - časti odevov; podväzky; podväzky na pančuchy; podväzky na ponožky; pokrývky hlavy; ponožky; potné vložky; pracovné plášte; protišmykové pomôcky na obuv; svetre; pulóvre; pyžamá; ramienka na dámskej bielizni; rámy na obuv; rúcha, ornáty; rukavice; rukávniky; vesty pre rybárov; saká; bundy; sandále; sárí; snímateľné goliere; spodničky; sukne; šály; šatky; závoje; šaty; šerpy; čiapkové šilty; šilty na pokrývky hlavy; šnurovacie topánky; šnurovačky; športová obuv; športové tričká; dresy; kožušinové štóly; tričká; tielka; vesty; tógy; topánky; turbany; vlnené šály; vnútorné podošvy; vrecká na odevy; vreckovka ozdobná - súčasť oblečenia; vrchné ošatenie; zástery; závoje; čipková šatka; zvrchníky; zvršky topánok; živôtiky; župany.
35 - Administratívna správa hotelov; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; príprava a vyhotovenie daňového priznania; dražby; hospodárske, ekonomické predpovede; spravovanie hotelov; vyhľadávanie informácie v počítačových súboroch pre zákazníkov; komerčné informačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; klasifikovanie alebo zatrieďovanie vlny; pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov; lepenie plagátov; marketingové štúdie; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; analýzy nákupných a veľkoobchodných cien; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; odhady nezoťatého lesného dreva; odkazovacie telefónne služby pre neprítomných predplatiteľov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; personálne poradenstvo; písanie na stroji; zbieranie údajov do počítačovej databázy; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné odhady v oblasti podnikania; služby poskytované v súvislosti so sťahovaním podniku; podpora predaja pre tretie osoby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; prenájom predajných automatov; zabezpečovanie predplácania novín a časopisov; zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby; hospodárske alebo ekonomické predpovede; predvádzanie - služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; služby týkajúce sa premiestňovanie prevádzok a podnikov; prenájom kopírovacích strojov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; obchodný prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; reklama; reklama on-line na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamnej plochy; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; reprografia dokumentov; revízia účtov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poskytovanie pomoci pri riadenie obchodných alebo priemyselných podnikov; riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov; rozhlasová reklama; sekretárske služby; spracovanie textov; sprostredkovateľne práce; sprostredkovanie obchodu s elektrickou energiou; stenografia; štatistické kompilácie; televízne reklamy; psychologické testovanie na účely výberu; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie účtovných kníh; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 16, 18, 24, 25 tohto zoznamu; sprostredkovateľská činnosť s tovarmi; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 36, 37, 39, 41, 43, 44 a 45 s výnimkou služieb, ktorých sprostredkovanie patrí výlučne do tried 36 a 39; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vylepovanie plagátov; vzťahy s verejnosťou - prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; zásobovacie služby pre tretie osoby - nákup tovarov a služieb pre iné podniky; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov.
36 - Finančné analýzy; bankové služby priamo k zákazníkom - home banking; bankovníctvo; burzové maklérstvo; vydávanie cenín; úschova cenností; vydávanie cestovných šekov; klíring - zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie; colné služby; služby na využívanie dôchodkových fondov; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie - poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti; finančné poradenstvo; finančné riadenie; finančné záruky; služby v oblasti finančníctva; finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; hypotéky - poskytovanie pôžičiek; informácie o poistení; kapitálové investície; investovanie kapitálu; finančný lízing motorových vozidiel; finančný lízing strojov a zariadení; prenájom izieb; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; finančné konzultačné služby; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; kurzové záznamy na burze; likvidácia podnikov - finančné služby; inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; poistenie proti nehodám; daňové oceňovanie a odhady; oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok; oceňovanie mincí; oceňovanie a odhady nehnuteľností; oceňovanie starožitností; oceňovanie šperkov; oceňovanie umeleckých diel; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; overovanie šekov; platenie na splátky; úverové služby; poskytovanie úverov; služby úverových kariet; zdravotné poistenie; poistenie pri námornej preprave; uzatváranie poistiek; poistno-technické služby - štatistika; poradenstvo v oblasti poistenia; záručná pôžička; pôžičky - financovanie; prenájom bytov; prenájom fariem; prenájom kancelárskych priestorov; platobné prevody vykonávané elektronicky; realitné kancelárie; finančné riadenie; sporiteľne; správcovstvo; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk; sprostredkovanie - maklérstvo; sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti; ubytovacie kancelárie; úschova cenností; úschovné služby; úschova v bezpečnostných schránkach; služby týkajúce sa úverových kariet; úverové ústavy; úverové banky; uzatváranie poistiek proti požiaru; vydávanie cenných papierov; vydávanie kreditných kariet; prevádzkovanie záložne; zbieranie peňazí na dobročinné účely; zmenárenské služby; zúčtovacie banky realizujúce bezhotovostné operácie; životné poistky; oceňovanie nezoťatého lesného dreva; oceňovanie obchodných podnikov; oceňovanie vlny; finančné oceňovanie v oblasti podnikania.
37 - Asfaltovanie; leštenie automobilov; mazanie automobilov; opravy automobilov; údržba automobilov; autoopravovne; autoservisy; banské dobývanie; údržba a opravy bezpečnostných schránok; budovanie závodov a tovární; prenájom buldozérov; kladenie cestných povrchov; čalúnenie; čalúnnické opravy; čistenie automobilov; čistenie ciest; čistenie exteriérov budov; čistenie interiérov; čistenie komínov; čistenie šatstva; prenájom čistiacich strojov; oprava dáždnikov; demolácia budov; deratizácia; dezinfekcia; umývanie dopravných prostriedkov; dozor nad stavbami; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; oprava fotografických prístrojov; hladenie alebo brúsenie pemzou; oprava hodín; údržba a oprava horákov; chemické čistenie; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; stavebné informácie; informácie o opravách; izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; čistenie a opravy kotlov; údržba, čistenie a opravy kože a kožušín; inštalovanie kuchynských zariadení; lakovanie; glazovanie; údržba a opravy lietadiel; výstavba lodí; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; mangľovanie; montovanie lešení; murárstvo; údržba nábytku; ničenie škodcov s výnimkou na poľnohospodárske účely; nitovanie; oprava obuvi; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; čistenie okien; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; oprava pneumatík vulkanizáciou; oprava šatstva; opravovne hodín; podmorské opravy; opravy odevov; opravy zámkov; ostrenie a brúsenie nožov; montáž a opravy pecí; pieskovanie; protektorovanie pneumatík; montáž; údržba a opravy počítačov; podmorské budovanie; pokrývačské práce na strechách budov; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; povrchové čistenie exteriérov budov; povrchové dobývanie; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; pranie alebo čistenie; pranie bielizne; pranie plienok; oprava a údržba premietačiek; prenájom bagrov a rýpadiel, stavebných strojov a zariadení; prenájom vozidiel na zametanie; prenájom staveniskových žeriavov; protihrdzová úprava; ošetrovanie vozidiel protikorozívnymi nátermi; opravy púmp a čerpadiel; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; reštaurovanie nábytku; výstavba a opravy skladov; stavebné informácie; stavebníctvo - stavebná činnosť; výstavba budov, obytných domov, administratívnych, polyfunkčných, logistických, priemyselných a zábavno-rekreačných centier, ihrísk, tovární a priehrad; poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve; poskytovanie uvedených služieb v rámci developerskej činnosti; montáž, údržba a opravy strojov; štukovanie; sadrovanie; tapetovanie; montovanie a opravy telefónov; údržba a opravy trezorov; opravy umeleckých stolárskych výrobkov; umývanie automobilov; umývanie dopravných prostriedkov; služby utesňovanie budov; utesňovanie stavieb; vŕtanie studní; montáž a opravy vykurovacích zariadení; výroba umelého snehu; výstavba a údržba ropovodov; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; montáž, inštalácia a opravy výťahov; montáž a opravy zavlažovacích zariadení; žehlenie bielizne.
39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; prenájom automobilov; balenie tovaru; preprava cenností; distribúcia energie; distribúcia tovaru na dobierku; informácie o doprave; lodná trajektová doprava; rezervácia dopravy; nákladná doprava; doprava ropovodom; ťahanie alebo vlečenie pri poruchách dopravných prostriedkov; dopravovanie vlečnými člnmi; doručovacie služby; kuriérske služby; doručovanie balíkov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; preprava električkou; organizovanie exkurzií; prenájom chladiacich zariadení; skladovanie informačných údajov na elektronických nosičoch; informácie o preprave; informácie o uskladnení; lámanie ľadu; uvoľňovanie uviaznutých lodí; lodná doprava; lodná preprava tovaru; preprava nábytku; nakladanie, vykladanie v dokoch; nákladná doprava - kamiónová; sprostredkovanie námornej dopravy; námorná preprava; nosenie batožín; prenájom nosičov na automobily; obsluhovanie prieplavových vrát; organizovanie okružných plavieb; organizovanie ciest; organizovanie okružných výletov; osobná doprava; doprava pancierovými vozidlami; služby parkovania automobilov; pilotovanie - riadenie lietadiel; podmorské záchranné práce; poskytovanie pomoci pri doprave; požičiavanie potápačských skafandrov; prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov (pozemných; vodných; vzdušných); prenájom garáží; prenájom chladiarenských boxov; prenájom koní; prenájom miesta na parkovanie; prenájom nákladných vozňov; prenájom pojazdných kresiel; prenájom potápačských zvonov; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom vozidiel; preprava a skladovanie odpadu; preprava cenností; preprava ropovodom; prepravné služby; remorkáž; rezervácia v doprave; rezervácia miesteniek na cestovanie; riečna doprava; riečna preprava; prevoz sanitkou; prenájom skladovacích kontajnerov; skladovanie; skladovanie tovaru; skladovanie údajov a dokumentov uložených elektronicky; prenájom skladov; služby v doprave a preprave; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prenájmu lodí; sprostredkovanie prepravy; sťahovanie; sťahovanie nábytku; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách; taxislužba; preprava turistov; sprevádzanie turistov; turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania; turistické prehliadky; úschova lodí a člnov; uskladnenie tovaru; uskladňovanie plavidiel - člnov, lodí; uvoľňovanie uviaznutých lodí; rozvod vody; zásobovanie vodou; služby vodičov; služby poskytované výletnými loďami; organizovanie výletov; vypúšťanie satelitov pre zákazníkov; vzdušná doprava; záchrana lodí, plavidiel; záchranné služby; rezervácia zájazdov; železničná preprava.
41 - Akadémie - vzdelávanie; cirkusy; praktické cvičenie - ukážky; prenájom dekorácie; detské a škôlky; diaľkové štúdium; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; diskotéky - služby; prenájom divadelnej dekorácie; divadelné predstavenia; drezúra zvierat; elektronická edičná činnosť v malom; služby v oblasti estrády; filmová tvorba; prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva; filmové štúdiá; prenájom filmov; fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; prevádzkovanie golfových ihrísk; gymnastický výcvik; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; hranie o peniaze; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne školy; prevádzkovanie kasína; služby v kempingoch so športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby; kluby zdravia - telesné cvičenia; služby pojazdných knižníc; knižnice - požičovne kníh; koncertné siene, sály; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolokvií, seminárov a sympózií; korešpondenčné kurzy; meranie času na športových podujatiach; prevádzkovanie múzeí; služby nahrávacieho štúdia; nahrávanie videopások; nočné kluby; obveselenie; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení - manažérske služby; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; služby poskytované orchestrom; pedagogické informácie; plánovanie a organizovanie večierkov; pomoc pri výbere povolania - poradenstvo v oblasti vzdelávania; poskytovanie on-line počítačových hier z počítačových sietí; poskytovanie elektronických publikácií on-line bez možnosti kopírovania; postsynchronizácia; dabing; tlmočenie - posunková reč; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; požičiavanie potápačského výstroja; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; požičiavanie videopások; služby prázdninových táborov - zábava; výroba divadelných alebo iných predstavení; prekladateľské služby; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom kinematografických filmov; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; prenájom videokamier; prenájom videorekordérov; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie športových zariadení; redigovanie scenárov; informácie o možnostiach rekreácie; služby na oddych a rekreáciu; reportérske služby; rezervácia vstupeniek; rozhlasová zábava; výroba rozhlasových a televíznych programov; skúšanie; preskúšavanie - pedagogická činnosť; strihanie videopások; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; školenie; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; služby športovísk; telesné cvičenie; televízna zábava; zverejňovanie textov okrem reklamných; titulky; tvorba videofilmov; umelecké módne agentúry; organizovanie a plánovanie večierkov; nahrávanie na videopásky; výcvik; vydávanie on-line kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; náboženská výchova; vzdelávanie; vyučovanie; zábava; pobavenie; zábavné parky; prevádzkovanie zoologických záhrad; cvičenie zvierat; prenájom zvukových nahrávacích zariadení; živé predstavenie.
43 - Služby barov; bufety - rýchle občerstvenie; detské jasle; domovy dôchodcov; hotelierske služby; jedálne; kaviarne; prevádzkovanie kempov; služby motelov; penzióny; poskytovanie prechodného ubytovania; poskytovanie ubytovania pre zvieratá; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; prenájom turistických stanov; poskytovanie hotelového ubytovania; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; reštaurácie - jedálne; rezervácia hotelov, penziónov a prechodného ubytovania; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie - hotely, penzióny.
44 - Aranžovanie kvetov; aromaterapeutické služby; česanie zvierat; detoxikácia toxikomanov; farmaceutické poradenstvo; fyzioterapia; letecké a povrchové rozmetávanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií; služby chiropraktikov; chov zvierat; implantovanie vlasov; kadernícke salóny; služby krvných bánk; parné kúpele; verejné kúpele na účely hygieny; liečenie stromov; manikúra; masáže; služby nemocnice; ničenie buriny a ničenie škodcov v poľnohospodárstve; záhradníctve a lesníctve; služby optikov; ošetrovateľské služby; plastická chirurgia; služby pôrodných asistentiek; prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; psychologické služby; rastlinné škôlky; salóny krásy; sanatóriá; stomatológia; súkromné kliniky alebo sanatóriá; tetovanie; údržba trávnikov; umelé oplodňovanie; útulky; zhotovovanie vencov; verejné kúpele; verejné WC; veterinárna pomoc; vnútorné umelé oplodňovanie; záhradkárske služby; služby záhradných architektov; záhradníctvo; zdravotné strediská; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov; upravovanie, česanie zvierat; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti.
45 - Služby agentúr pre adopciu; manželské agentúry - svadobky; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; civilná ochrana; detektívne kancelárie; hasenie požiaru; zostavovanie horoskopov; služby krematória; pátranie po nezvestných osobách; nočné stráženie; požičiavanie oblekov a večerných šiat; organizovanie náboženských obradov; osobní strážcovia; otváranie bezpečnostných zámkov; pohrebné služby; pohreby; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; požičiavanie oblečenia; požičiavanie odevov; požičovňa šiat; sledovanie alarmov proti krádeži; sprevádzanie do spoločnosti; zoznamovacie služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  09.01.07, 26.01.03, 26.02.01, 26.02.05, 26.07.01, 26.11.12, 27.03.15, 27.05.12, 29.01.15, 27.99.15, 27.99.14, 27.99.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, modrá, fialová, oranžová, ružová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KORUNA Finance s.r.o.; Mlynské nivy 56, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2013 4/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2013 9/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.06.2014 6/2014 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.10.2020 10/2020 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.12.2020 12/2020 ND3M
 
POZ 5655-2010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.11.2010 314,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2014 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.08.2020 30,00 EUR
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 06.10.2020 313,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5655-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.09.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.09.2010 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 27.09.2010 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 27.09.2010 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 19.10.2010 Typ Odoslané
Oznámenie k poplatkom 22.11.2010 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.11.2010 Typ Platba
výsledok rešerše 08.02.2011 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.03.2011 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.05.2011 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.05.2011 Typ Doručené
Urgencia 03.10.2012 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.12.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.02.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.02.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 20.02.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.07.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.09.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 12.09.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 22.01.2014 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.01.2014 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 05.02.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.02.2014 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.01.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 20.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 20.08.2020 Typ Doručené
Doklad o prevode 20.08.2020 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 20.08.2020 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 20.08.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.08.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 20.08.2020 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2020 Typ Platba
všeobecný referátnik 10.09.2020 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 10.09.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 06.10.2020 Typ Odoslané
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 08.10.2020 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.10.2020 Typ Odoslané
POZ 5655-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.04.2014 ONE Fashion Outlet 1 s. r. o. ONE Fashion Outlet s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.04.2014 KORUNA Finance s.r.o. ONE Fashion Outlet 1 s. r. o.
Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku