Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5653-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  227137 
(151)  Dátum zápisu  12.02.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5653-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.08.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.04.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 10, 11, 19, 20, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Laboratórne pulty, špeciály laboratórny nábytok, laboratórne oblečenie, sprchovacie zariadenia pre prípad požiaru, hasiace prístroje.
10 - Nemocničné pulty, špeciálny nábytok na lekárske použitie, postele špeciálne vyrobené na lekárske účely, pôrodnícke matrace, rádiologické clony na lekárske účely.
11 - Drezy, umývadlá, zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia, klimatizačné zariadenia, elektrické spotrebiče na varenie, elektrické kanvice, bezpečnostné zariadenia a príslušenstvo vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia, elektrické kuchynské potreby na pečenie a varenie, varné prístroje a zariadenia, drezové dosky obsahujúce vstavaný drez, umývadlové dosky obsahujúce vstavané umývadlo, vane, sprchové kúty.
19 - Dosky, latky, drevené obloženia, drevo ako polotovar, kuchynské pracovné dosky ako polotovar na výrobu nábytku, interiérové dosky a predeľovacie dosky ako polotovar na výrobu nábytku, nekovové obklady, parapety, drevotrieskové a drevoštiepkové platne a dosky, nekovové stavebné materiály, pracovné dosky z kameňa, betónu alebo umelého kameňa, figuríny z kameňa, betónu alebo z mramoru, nekovové obklady (stavebné konštrukcie), obklady stien a priečok s výnimkou kovových, drevené obloženie, nosníky s výnimkou kovových, parketová dlážka, schodnice ako časti schodísk s výnimkou kovových, kameň, umelý kameň.
20 - Nábytok, kuchynský nábytok, skrinky s umývadlom (nábytok), snímateľné kryty na drezy ako časti nábytku, snímateľné vložky do drezov ako časti nábytku, pulty, stojany, nábytkové police, stoly, regály, zásuvkové kontajnery, stoličky, lavice, lavičky ako nábytok, kuchynské a pracovné stoly, drevené hrany a kostry na nábytok, drobný nekovový materiál na dvere a okná, plastové a drevené lišty na nábytok, nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok, nekovové príslušenstvo k nábytkom, tyče s výnimkou kovových, drevené obaly a prepravky, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, figuríny a busty z dreva, vosku, sadry alebo plastu, kuchynské pracovné dosky ako nábytok, pracovné dosky ako nábytok alebo ako súčasť nábytku z plastu, umelého kameňa alebo z kameňa, kuchyne ako interiérový nábytok, interiérové dosky a predely ako nábytok, interiérové prvky ako nábytok, dosky na kúpeľňové skrinky ako súčasť nábytku, barové pulty, recepčné pulty.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nábytkom, predovšetkým s kuchynským nábytkom a jeho príslušenstvo, kuchynskými drezmi, s pracovnými doskami, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, reklama, rozhlasová a televízna reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, prieskum trhu, vedenie kartoték v počítači, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, podpora predaja pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, obchodná sprostredkovateľská činnosť v drevárskom a nábytkárskom priemysle. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.24, 26.03.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  sivá, fialová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  POLYSTON s.r.o.; Družstevná 111, 976 32 Badín; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Blaško Rastislav, Mgr.; Dobšinského 1154/16, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  28.08.2019 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.08.2019 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2009 11/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.04.2010 04/2010 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 01.07.2020 07/2020 MA3M
 
POZ 5653-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5653-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.08.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 28.08.2009 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 28.08.2009 Typ Doručené
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.08.2009 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.09.2009 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.10.2009 Typ Platba
4 výsledok rešerše 02.10.2009 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 02.10.2009 Typ Interné listy
6 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 02.11.2009 Typ Doručené
7 Doplnenie materiálov 09.11.2009 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 19.11.2009 Typ Odoslané
9 všeobecný referátnik 19.11.2009 Typ Odoslané
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.02.2010 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.08.2019 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku za obnovu 22.08.2019 Typ Odoslané
13 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 08.11.2019 Typ Odoslané
14 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 11.11.2019 Typ Platba
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.02.2020 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 13.03.2020 Typ Odoslané
17 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 07.05.2020 Typ Odoslané
POZ 5653-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku