Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5644-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232803 
(151)  Dátum zápisu  12.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5644-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  28, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  28 - Hry; spoločenské hry; hračky; športové potreby patriace do tejto triedy; zábavná pyrotechnika.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií; rady spotrebiteľom; obchodný a podnikateľský prieskum; public relation; obchodné odhady a prieskum; maloobchod s tovarmi uvedenými v triede 28 a s odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy aj prostredníctvom internetu; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie výstav, veľtrhov, koncertov, večierkov, prezentácií, súťaží a módnych prehliadok na obchodné účely; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na podporu predaja; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41; organizovanie súťaží na komerčné účely.
41 - Zábava; pobavenie; obveselenie; kultúrna, športová, vzdelávacia činnosť; poskytovanie informácií o možnostiach rozptýlenia a zábavy; organizovanie a vedenie súťaží na zábavné, kultúrne, športové a vzdelávacie účely; organizovanie večierkov na zábavné, kultúrne, športové a vzdelávacie účely; organizovanie výstav na zábavné, kultúrne a vzdelávacie účely; organizovanie festivalov; nahrávanie hudby a hudobných programov; organizovanie plesov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie lotérií a tombol; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; služby na oddych a rekreáciu; informácie o možnostiach rekreácií; vyučovanie a vzdelávanie; organizovanie a vedenie seminárov, školení, konferencií, kongresov, sympózií, koncertov, kolokvií; pedagogické informácie a pedagogická činnosť; predaj a rezervácia vstupeniek. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DRÁČIK DUVI 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dráčik - DUVI SK s.r.o.; Gajova 13, 811 09 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
3 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 02.10.2012 10/2012 XC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2015 12/2015 PC3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 01.03.2016 03/2016 QB3M
6 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33204897 1 Dráčik DIVI, s.r.o. nevýlučná 26.01.2016 platná
 
POZ 5644-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5644-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.10.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.11.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.11.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 12.01.2012 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.01.2012 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.01.2012 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 22.02.2012 Typ Doručené
8 Plná moc 22.02.2012 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 01.03.2012 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.07.2012 Typ Odoslané
11 Žiadosť o opravu 26.07.2012 Typ Doručené
12 oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 16.08.2012 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis prevodu 30.06.2015 Typ Doručené
13a Plná moc 30.06.2015 Typ Doručené
14 Doklad o prevode 01.07.2015 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku 21.08.2015 Typ Odoslané
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2015 Typ Platba
17 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 19.10.2015 Typ Doručené
17a Licenčná zmluva 19.10.2015 Typ Doručené
18 Žiadosť inde neuvedená 02.11.2015 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku 07.11.2015 Typ Odoslané
20 dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2015 Typ Odoslané
21 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 10.11.2015 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2016 Typ Odoslané
23 Výpoveď plnej moci 20.04.2016 Typ Doručené
24 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 25.04.2016 Typ Doručené
24a Plná moc 25.04.2016 Typ Doručené
25 všeobecný referátnik 08.07.2016 Typ Odoslané
26 dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2016 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.09.2016 Typ Doručené
27a Plná moc 28.09.2016 Typ Doručené
28 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.10.2016 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2016 Typ Odoslané
30 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.02.2021 Typ Doručené
31 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.09.2021 Typ Doručené
32 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.09.2021 Typ Platba
33 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5644-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 05.11.2015 Dráčik - DUVI SK s.r.o. Víglaský Dušan
2 Zápis alebo zmena zástupcu 05.11.2015 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 07.07.2016 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 07.07.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
5 Zápis alebo zmena zástupcu 28.10.2016 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoločnosť patentových zástupcov LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku