Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5642-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232584 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5642-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov obsiahnuté v triede 16; tlačoviny; reklamné tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie; knihárske výrobky; knihy; fotografie; noviny a časopisy vrátane ich príloh a mimoriadnych vydaní; katalógy; prospekty; plagáty; kalendáre; pohľadnice; brožúry; pútače z papiera alebo z lepenky; etikety, s výnimkou textilných; letáky; pozvánky; papiernický tovar.
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť; činnosť reklamnej agentúry; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných priestorov, reklamnej plochy a reklamného času; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné a obchodné účely; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triede 16; obchodné sprostredkovanie súťaží krásy a sympatií.
41 - Zábava, pobavenie; poskytovanie informácií o možnostiach rozptýlenia a zábavy; služby umeleckých módnych agentúr; organizovanie módnych prehliadok a sprievodných akcií patriacich do triedy 41; organizovanie kastingov; organizovanie, usporadúvanie súťaží krásy a sympatií; manažérske služby pri organizovaní predstavení módnych prehliadok; organizovanie živých vystúpení a hudobných koncertov; organizovanie hudobno-kultúrnych akcií; organizovanie hudobných a tanečných akcií; organizovanie plesov a banketov; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; fotografovanie; fotografická reportáž; predaj a rezervácia vstupeniek. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.12, 26.03.04, 26.02.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.19, 27.03.15, 26.11.01, 26.11.13, 27.99.01, 27.99.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AGENTÚRA PROMOTION, s.r.o.; Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 5642-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5642-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.10.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 07.10.2011 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 07.10.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.10.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 12.01.2012 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.01.2012 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 17.01.2012 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 24.01.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.07.2012 Typ Odoslané
8 Výpoveď plnej moci 07.11.2016 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 16.11.2016 Typ Doručené
9a Plná moc 16.11.2016 Typ Doručené
10 všeobecný referátnik 15.12.2016 Typ Odoslané
11 dodatok k osvedčeniu OZ 02.01.2017 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
12a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.02.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.09.2021 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku za obnovu 24.09.2021 Typ Odoslané
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.09.2021 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 01.10.2021 Typ Odoslané
POZ 5642-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 13.12.2016 LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Litváková Edita, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 13.12.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku