Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5637-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  238560 
(151)  Dátum zápisu  13.11.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5637-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.11.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 14, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Dekoratívne magnety na chladničku; nahraté magnetické a optické nosiče údajov; nahrané kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; diapozitívy (fotografia); filmy (exponované); nosiče záznamov s nahranými audio a/alebo audiovizuálnymi programami; audiovizuálne diela v digitálnej podobe; informácie, dáta, databázy a iné informačné produkty na nosičoch a v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých druhov; multimediálne aplikácie (počítačový softvér).
14 - Ozdobné odznaky z drahých kovov; sochy a figúrky z drahých kovov; bižutéria; šperky; náušnice; náramky (klenotnícke výrobky); prívesky (klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); prstene (klenotnícke výrobky); odznaky z drahých kovov.
16 - Tlačoviny; prospekty; katalógy; knihy; časopisy (periodiká); fotografie; plagáty; kalendáre; samolepky (papiernický tovar); obtlačky; papierové obaly všetkých druhov; papierové tašky (na balenie); umelecké, ozdobné a propagačné predmety z papiera alebo lepenky patriace do triedy 16; papierové ozdobné a umelecké prostriedky a materiály; lepenkové alebo plastové vrecká na balenie a lepenkové a plastové (fóliové) výrobky na balenie; papiernický tovar.
25 - Oblečenie; obuv; pokrývky hlavy; šály.
28 - Hračky; hry; stavebnice (hračky) a drobný hračkársky tovar.
29 - Mäso; ryby; hydina a zverina; spracované mäsové výrobky; paštéty; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné zaváraniny; ovocné pretlaky; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky.
30 - Káva; čaj; spracované bylinky (nie na liečebné účely); obilninové výrobky; chlieb; pekárske a cukrárske výrobky; med; omáčky ako chuťové prísady; korenie.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
41 - Organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych akcií; zábava; športová a kultúrna činnosť; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení.
43 - Hotelierske služby; turistické ubytovne a penzióny; dovolenkové a turistické ubytovanie; služby hotelového ubytovania; prechodné ubytovanie; poskytovanie priestorov na spoločenské podujatia a na stretnutia a sedenia; reštaurácie (jedálne); bufety (rýchle občerstvenie); kaviarne; vinárne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HOLUBYHO CHATA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Martinček Miroslav; Sibírska 46, 831 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  HOJČUŠ Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2014 08/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.01.2015 01/2015 FG3M
 
POZ 5637-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5637-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.11.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 27.11.2013 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.01.2014 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.01.2014 Typ Platba
4 výsledok rešerše 19.05.2014 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.05.2014 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 02.06.2014 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 09.06.2014 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2014 Typ Odoslané
9 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 08.02.2019 Typ Doručené
9a Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 08.02.2019 Typ Doručené
9b Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 08.02.2019 Typ Doručené
9c Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 08.02.2019 Typ Doručené
9d Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 08.02.2019 Typ Doručené
9e Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 08.02.2019 Typ Doručené
9f Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 08.02.2019 Typ Doručené
9g Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 08.02.2019 Typ Doručené
9h Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 08.02.2019 Typ Doručené
9i Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 08.02.2019 Typ Doručené
9j Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 08.02.2019 Typ Doručené
9k Plná moc 08.02.2019 Typ Doručené
9l Osvedčovacia doložka 08.02.2019 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 13.02.2019 Typ Odoslané
11 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 13.02.2019 Typ Odoslané
12 41 Poplatok - kaucia 20.02.2019 Typ Platba
13 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 20.02.2019 Typ Platba
14 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 20.02.2019 Typ Doručené
14a Sprievodný list 20.02.2019 Typ Doručené
14b Osvedčovacia doložka 20.02.2019 Typ Doručené
14c Plná moc 20.02.2019 Typ Doručené
14d Príloha inde neuvedená 20.02.2019 Typ Doručené
14e Príloha inde neuvedená 20.02.2019 Typ Doručené
14f Príloha inde neuvedená 20.02.2019 Typ Doručené
14g Príloha inde neuvedená 20.02.2019 Typ Doručené
14h Príloha inde neuvedená 20.02.2019 Typ Doručené
14i Príloha inde neuvedená 20.02.2019 Typ Doručené
14j Príloha inde neuvedená 20.02.2019 Typ Doručené
14k Príloha inde neuvedená 20.02.2019 Typ Doručené
14l Príloha inde neuvedená 20.02.2019 Typ Doručené
14m Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 20.02.2019 Typ Doručené
15 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 22.02.2019 Typ Odoslané
16 Oznámenie inde neuvedené 28.02.2019 Typ Doručené
17 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.04.2019 Typ Doručené
18 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 03.07.2019 Typ Doručené
18a Príloha inde neuvedená 03.07.2019 Typ Doručené
18b Príloha inde neuvedená 03.07.2019 Typ Doručené
19 menovanie, zvolanie komisie 02.10.2019 Typ Interné listy
20 protokol o rokovaní komisie 14.10.2019 Typ Interné listy
21 protokol o hlasovaní komisie 14.10.2019 Typ Interné listy
22 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie/neplatnosť 07.11.2019 Typ Odoslané
23 Podanie rozkladu 11.12.2019 Typ Doručené
23a Príloha inde neuvedená 11.12.2019 Typ Doručené
24 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 19.12.2019 Typ Odoslané
25 predkladacia správa k rozkladu 07.01.2020 Typ Interné listy
26 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 17.01.2020 Typ Odoslané
27 Vyjadrenie k rozkladu 24.03.2020 Typ Doručené
27a Sprievodný list 24.03.2020 Typ Doručené
28 Vyjadrenie k rozkladu 24.03.2020 Typ Doručené
28a Sprievodný list 24.03.2020 Typ Doručené
POZ 5637-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku