Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5631-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232857 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5631-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 16, 35, 39, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických; železiarsky tovar; drobný železiarsky tovar; kovové potrubie a rúry; kovové potrubie ústredného kúrenia a kovové prívodné kolená ako ohyby potrubia; oceľové rúry a rúrky; kovové zátky; závesné háky na kotly; bezpečnostné schránky; iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kovové rudy; kovové stavebné konštrukcie; kovové stavebné obklady; kovové podpery; kovové stavebné dielce; kovové palety; kovová dlažba; prenosné stavby z kovu; káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických; kovový spojovací materiál; stavebné kovanie; nespracované a čiastočne spracované obyčajné kovy a jednoduché výrobky z týchto kovov; kovové mriežky; kovové siete a sieťky; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové priehradové konštrukcie; hutný kovový materiál; kovové strešné krytiny; valcované kovové profily; kovové profily; kovové plechy a tyče; plechy; kovové laná; kovové laná s výnimkou elektrických; káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických, nespracované a čiastočne spracované obyčajné kovy a jednoduché výrobky z týchto kovov; kovový spojovací materiál; príchytky; klince; kovové matice; kovové a mastiace čapy; kovové svorky na káble a rúry; kovové svorky na laná; kovové svorky na manipulovanie s nákladom; kovové ventily a klapky nie ako časti strojov; kovové spojky a príchytky na káble a rúrky; kovové obruče; spojky; ložiskový kov; kovové tlakové potrubia; kovové objímky na potrubie; kovové pásky na viazanie, zväzovanie a balenie; kovové slučkové lanové alebo reťazové závesy na manipuláciu s nákladmi; kovové priehradové konštrukcie; žiaruvzdorné kovové stavebné materiály; kovový materiál na železničné trate; biele kovy; kovy v prášku; kovové bridlicové príchytky; kovové dielce (stavebné); kovové dýzy; hrotnice; ingoty z obyčajných kovov; kovové spojky a príchytky na káble a rúrky; kovové kolená ako ohyby potrubia; kovové kolená na potrubie; kovové obruče; spojky; kovové krúžky; medené krúžky; nákovy; kovové navijaky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; kovové navíjacie cievky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; kovové nity; kovové objímky; kovové rúrové objímky; objímky; prstence; oceľové pásy; oceľové rúrky; oceľové laná; oceľoliatina; oceľ na odliatky; oceľové rúrky; oceľové rúry; oceľový plech; pancierové platne; pancierové plechy; pásiková oceľ; pásová oceľ; pásy ocele; pásy železa; kovové pásy na manipuláciu s nákladmi; pažnice; kovové štetovnice; podložky; lamely; tenké kovové doštičky; kovové podložky; podložky; kovové platničky; kovové podpery; kovové kusy na potrubia; kovové preklady; kovové krúžky na rukoväti; kovové svorky na káble a rúry; kovové svorky na manipulovanie s nákladom; svorník s okom; svorníky; kovové tyče; kovové ventily nie ako časti strojov; fitingy - spojky na kovové potrubie.
07 - Ložiská ako časti strojov; guľkové ložiská; piesty ako časti strojov; brzdové čeľuste s výnimkou brzdových čeľustí na vozidlá; brzdové diely s výnimkou brzdových dielov do vozidiel; brzdové obloženia s výnimkou brzdových obložení do vozidiel; cievky (ako časti strojov); dopravníky ako stroje; hlavy valcov do motorov; hnacie reťaze s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel; hriadele strojov; hriadele; kľuky; páky ako časti strojov; kladkostroje; klapky (ako časti strojov); kĺby; spojky; spojenia; styky (časti motorov); kľukové hriadele; kľukové skrine strojov; motorov a hnacích strojov; kotúčové spojky (stroje); krúžky guľkových ložísk; kryty ako časti strojov; manipulátory (stroje); ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon; nástroje ako časti strojov; prevodové hriadele nie do pozemných vozidiel; prevody s výnimkou prevodov do pozemných vozidiel; prevody s výnimkou prevodov do pozemných vozidiel; prevody strojov; pružiny ako časti strojov; riadiace mechanizmy strojov, motorov a hnacích strojov; riadiaci hydraulický mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; pneumatický riadiaci mechanizmus strojov; motorov a hnacích strojov; roboty (stroje); spriahadlá s výnimkou spriahadiel pozemných vozidiel; tlmiče motorov; transmisné reťaze s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel; ventily (časti strojov, motorov a hnacích strojov); závesné a zdvižné háky; axiálne ložiská; brúsne kotúče (ako časti strojov); čepele (časti strojov); filtre (časti strojov alebo motorov); frézovačky (stroje); nosné konzoly na stroje; nože do kosačky; kovoobrábacie stroje; piestne krúžky; antifrikačné ložiská do strojov; ihličkové ložiská; ložiskové čapy (časti strojov); maticové závitníky ako stroje; mechanizmy pletacích strojov; membrány čerpadiel; nože ako časti strojov; obrábacie stroje; objímky; krúžky na mazanie (časti strojov); zariadenia na obrábanie; odlievacie formy (časti strojov); ojnice na stroje, motory a hnacie stroje; ozubené prevody s výnimkou prevodov do pozemných vozidiel; piesty tlmiča ako časti strojov; piestové segmenty; piesty ako časti strojov; podstavce; stojany na ložiská hriadeľov; radlice; regulátory otáčok strojov; motorov a hnacích strojov; redukčné ventily (ako časti strojov); regulátory (ako časti strojov); riadiace mechanizmy strojov; motorov a hnacích strojov; ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon; samomazacie ložiská; spojky; spojenia; styky; kĺby (časti motorov); sústruhy (obrábacie stroje); ťahadlá (spojovacie tyče) na stroje, motory a hnacie stroje; piesty tlmiče ako časti strojov; valce ako časti strojov; valce do strojov; piesty valcov; piesty do valcov; valčekové ložiská; vložky do filtračných zariadení; vodiace zariadenia ako časti strojov; vŕtacie stroje; vŕtacie hlavy ako časti strojov; vrtákové skľučovadlá ako časti strojov; žarnovy; zatavovacie stroje na priemyselné účely; závitorezy (stroje); zdviháky (stroje); sústruhy (obrábacie stroje).
16 - Knihy; brožúry; brožované knihy; knižné záložky; časopisy; periodiká; publikácie; noviny; tlačoviny; tlačivá; príručky; formuláre predovšetkým v súvislosti so systémom manažérstva kvality; plagáty; katalógy; kalendáre; prospekty; fotografie; grafické reprodukcie; školské potreby; papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera; kartónu alebo lepenky; pečiatky; písacie potreby; nálepky; lepiace štítky; netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; papiernický tovar; albumy; atlasy; umelohmotné fólie na balenie; predmety z kartónu; lepiace štítky; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; papierové utierky; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov; ceruzky; formuláre; kartón; obrúsky (papierové); obaly (papiernický tovar); obrazy; papier; papierové podložky pod poháre; peračníky; puzdrá na perá; pečate; pohľadnice; portréty; zoznamy.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby predovšetkým s tovarmi a produktov uvedených v triedach 6 a 7 a službami v triede 40; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; odborné obchodné poradenstvo najmä v oblasti tovarov uvedených v triedach 6 a 7 a službami v triede 40; sprostredkovateľská činnosť v obchode s tovarmi uvedenými v triedach 6 a 7; reklama; reklamné činnosti; reklamné agentúry; administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov, obchodné alebo podnikateľské informácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie výstav na komerčné, obchodné alebo reklamné účely; zbieranie údajov do počítačových databáz; rozhlasová reklama; televízna reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
39 - Dovoz; doprava; preprava; prepravné služby, predovšetkým nákladná automobilová doprava; nákladná a kamiónová doprava; balenie tovarov; skladovanie; uskladňovanie tovarov; sprostredkovanie prepravy; kuriérske služby; doručovanie tovaru; organizovanie ciest; exkurzií; okružných výletov, preprava a skladovanie odpadu; prenájom skladísk; prepravné služby; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; zasielateľské služby; zasielanie a odovzdávanie tovaru; služby vodičov; prekladanie tovaru; kuriérske služby; doručovanie tovaru; špedičné služby; logistické služby v doprave a skladovaní; sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti v triede 39; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
40 - Frézovanie; sústruženie; povrchová úprava kovov; spracovanie a úprava materiálov; informácie o úprave a spracovaní materiálov; obrábanie kovov; kováčstvo; brúsenie; obrusovanie; pílenie; rezanie; rezanie materiálov; trieskovanie (úprava materiálov); vŕtanie; formovanie alebo leštenie pomocou brúsenia alebo pokovovania; obrusovanie; cínovanie; elektrolytické pokovovanie; galvanizácia; pozinkovanie; chrómovanie; kadmiovanie; kalenie kovov; leštenie trením; odlievanie kovov; plátovanie; pokovovanie; pokovovanie kovových materiálov; poniklovanie; plátovanie niklom; popúšťanie kovov; pozlacovanie; rytie; gravírovanie; rafinácia; rámovanie umeleckých diel; spájkovanie; vulkanizácia (úprava materiálov); zváranie; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; odlievanie kovov; popúšťanie kovov; hydraulické a excentrické lisovanie; ohýbanie; strihanie a skružovanie plechov a kovov; fosfátovanie; pieskovanie a chromátovanie kovov a plechov; práškovanie kovov; polyamidové úpravy kovov a plechov; spájanie materiálov (pre tretie osoby); spájanie materiálov na objednávku (pre tretie osoby); zváranie; kreslenie; rysovanie laserom; leštenie trením; spracovanie; recyklácia a likvidácia kovového odpadu; služby spojené so zaobchádzaním s materiálmi počas výroby látok alebo predmetov (okrem budov), ako napr. služby spojené s rezaním, formovaním alebo leštením pomocou brúsenia alebo pokovovania, úprava povrchov tryskaním (pieskovaním); mechanické alebo chemické spracovania predmetov alebo anorganických a organických látok; služby spojené so zaobchádzaním s materiálmi počas výroby látok alebo predmetov (okrem budov); služby spojené s rezaním, formovaním alebo leštením pomocou brúsenia alebo pokovania; služby týkajúce sa premeny predmetov alebo látok a akékoľvek procesy majúce za následok premenu ich základných vlastností; vodovzdorná úprava látok; vodovzdorná impregnácia látok; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LOMAN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LOMAN, s.r.o.; Kpt. Nálepku 43, 934 05 Levice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 23.06.2021 12/2021 ND3M
 
POZ 5631-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5631-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.10.2011 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.10.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.10.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.10.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 09.11.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.01.2012 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 29.02.2012 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.03.2012 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.02.2021 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 18.05.2021 Typ Odoslané
12 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 02.06.2021 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2021 Typ Odoslané
POZ 5631-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku