Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5631-2011
(111)  Trademark Number  232857 
(151)  Registration Date  14.08.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  03.10.2021 
(210)  Application Number  5631-2011 
(220)  Application Date  03.10.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.05.2012 
(450)  Publication of Registration Date  02.10.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  06, 07, 16, 35, 39, 40 
(511)  List of Classified Goods and Services  06 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických; železiarsky tovar; drobný železiarsky tovar; kovové potrubie a rúry; kovové potrubie ústredného kúrenia a kovové prívodné kolená ako ohyby potrubia; oceľové rúry a rúrky; kovové zátky; závesné háky na kotly; bezpečnostné schránky; iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kovové rudy; kovové stavebné konštrukcie; kovové stavebné obklady; kovové podpery; kovové stavebné dielce; kovové palety; kovová dlažba; prenosné stavby z kovu; káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických; kovový spojovací materiál; stavebné kovanie; nespracované a čiastočne spracované obyčajné kovy a jednoduché výrobky z týchto kovov; kovové mriežky; kovové siete a sieťky; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové priehradové konštrukcie; hutný kovový materiál; kovové strešné krytiny; valcované kovové profily; kovové profily; kovové plechy a tyče; plechy; kovové laná; kovové laná s výnimkou elektrických; káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických, nespracované a čiastočne spracované obyčajné kovy a jednoduché výrobky z týchto kovov; kovový spojovací materiál; príchytky; klince; kovové matice; kovové a mastiace čapy; kovové svorky na káble a rúry; kovové svorky na laná; kovové svorky na manipulovanie s nákladom; kovové ventily a klapky nie ako časti strojov; kovové spojky a príchytky na káble a rúrky; kovové obruče; spojky; ložiskový kov; kovové tlakové potrubia; kovové objímky na potrubie; kovové pásky na viazanie, zväzovanie a balenie; kovové slučkové lanové alebo reťazové závesy na manipuláciu s nákladmi; kovové priehradové konštrukcie; žiaruvzdorné kovové stavebné materiály; kovový materiál na železničné trate; biele kovy; kovy v prášku; kovové bridlicové príchytky; kovové dielce (stavebné); kovové dýzy; hrotnice; ingoty z obyčajných kovov; kovové spojky a príchytky na káble a rúrky; kovové kolená ako ohyby potrubia; kovové kolená na potrubie; kovové obruče; spojky; kovové krúžky; medené krúžky; nákovy; kovové navijaky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; kovové navíjacie cievky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; kovové nity; kovové objímky; kovové rúrové objímky; objímky; prstence; oceľové pásy; oceľové rúrky; oceľové laná; oceľoliatina; oceľ na odliatky; oceľové rúrky; oceľové rúry; oceľový plech; pancierové platne; pancierové plechy; pásiková oceľ; pásová oceľ; pásy ocele; pásy železa; kovové pásy na manipuláciu s nákladmi; pažnice; kovové štetovnice; podložky; lamely; tenké kovové doštičky; kovové podložky; podložky; kovové platničky; kovové podpery; kovové kusy na potrubia; kovové preklady; kovové krúžky na rukoväti; kovové svorky na káble a rúry; kovové svorky na manipulovanie s nákladom; svorník s okom; svorníky; kovové tyče; kovové ventily nie ako časti strojov; fitingy - spojky na kovové potrubie.
07 - Ložiská ako časti strojov; guľkové ložiská; piesty ako časti strojov; brzdové čeľuste s výnimkou brzdových čeľustí na vozidlá; brzdové diely s výnimkou brzdových dielov do vozidiel; brzdové obloženia s výnimkou brzdových obložení do vozidiel; cievky (ako časti strojov); dopravníky ako stroje; hlavy valcov do motorov; hnacie reťaze s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel; hriadele strojov; hriadele; kľuky; páky ako časti strojov; kladkostroje; klapky (ako časti strojov); kĺby; spojky; spojenia; styky (časti motorov); kľukové hriadele; kľukové skrine strojov; motorov a hnacích strojov; kotúčové spojky (stroje); krúžky guľkových ložísk; kryty ako časti strojov; manipulátory (stroje); ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon; nástroje ako časti strojov; prevodové hriadele nie do pozemných vozidiel; prevody s výnimkou prevodov do pozemných vozidiel; prevody s výnimkou prevodov do pozemných vozidiel; prevody strojov; pružiny ako časti strojov; riadiace mechanizmy strojov, motorov a hnacích strojov; riadiaci hydraulický mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; pneumatický riadiaci mechanizmus strojov; motorov a hnacích strojov; roboty (stroje); spriahadlá s výnimkou spriahadiel pozemných vozidiel; tlmiče motorov; transmisné reťaze s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel; ventily (časti strojov, motorov a hnacích strojov); závesné a zdvižné háky; axiálne ložiská; brúsne kotúče (ako časti strojov); čepele (časti strojov); filtre (časti strojov alebo motorov); frézovačky (stroje); nosné konzoly na stroje; nože do kosačky; kovoobrábacie stroje; piestne krúžky; antifrikačné ložiská do strojov; ihličkové ložiská; ložiskové čapy (časti strojov); maticové závitníky ako stroje; mechanizmy pletacích strojov; membrány čerpadiel; nože ako časti strojov; obrábacie stroje; objímky; krúžky na mazanie (časti strojov); zariadenia na obrábanie; odlievacie formy (časti strojov); ojnice na stroje, motory a hnacie stroje; ozubené prevody s výnimkou prevodov do pozemných vozidiel; piesty tlmiča ako časti strojov; piestové segmenty; piesty ako časti strojov; podstavce; stojany na ložiská hriadeľov; radlice; regulátory otáčok strojov; motorov a hnacích strojov; redukčné ventily (ako časti strojov); regulátory (ako časti strojov); riadiace mechanizmy strojov; motorov a hnacích strojov; ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon; samomazacie ložiská; spojky; spojenia; styky; kĺby (časti motorov); sústruhy (obrábacie stroje); ťahadlá (spojovacie tyče) na stroje, motory a hnacie stroje; piesty tlmiče ako časti strojov; valce ako časti strojov; valce do strojov; piesty valcov; piesty do valcov; valčekové ložiská; vložky do filtračných zariadení; vodiace zariadenia ako časti strojov; vŕtacie stroje; vŕtacie hlavy ako časti strojov; vrtákové skľučovadlá ako časti strojov; žarnovy; zatavovacie stroje na priemyselné účely; závitorezy (stroje); zdviháky (stroje); sústruhy (obrábacie stroje).
16 - Knihy; brožúry; brožované knihy; knižné záložky; časopisy; periodiká; publikácie; noviny; tlačoviny; tlačivá; príručky; formuláre predovšetkým v súvislosti so systémom manažérstva kvality; plagáty; katalógy; kalendáre; prospekty; fotografie; grafické reprodukcie; školské potreby; papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera; kartónu alebo lepenky; pečiatky; písacie potreby; nálepky; lepiace štítky; netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; papiernický tovar; albumy; atlasy; umelohmotné fólie na balenie; predmety z kartónu; lepiace štítky; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; papierové utierky; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov; ceruzky; formuláre; kartón; obrúsky (papierové); obaly (papiernický tovar); obrazy; papier; papierové podložky pod poháre; peračníky; puzdrá na perá; pečate; pohľadnice; portréty; zoznamy.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby predovšetkým s tovarmi a produktov uvedených v triedach 6 a 7 a službami v triede 40; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; odborné obchodné poradenstvo najmä v oblasti tovarov uvedených v triedach 6 a 7 a službami v triede 40; sprostredkovateľská činnosť v obchode s tovarmi uvedenými v triedach 6 a 7; reklama; reklamné činnosti; reklamné agentúry; administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov, obchodné alebo podnikateľské informácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie výstav na komerčné, obchodné alebo reklamné účely; zbieranie údajov do počítačových databáz; rozhlasová reklama; televízna reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
39 - Dovoz; doprava; preprava; prepravné služby, predovšetkým nákladná automobilová doprava; nákladná a kamiónová doprava; balenie tovarov; skladovanie; uskladňovanie tovarov; sprostredkovanie prepravy; kuriérske služby; doručovanie tovaru; organizovanie ciest; exkurzií; okružných výletov, preprava a skladovanie odpadu; prenájom skladísk; prepravné služby; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; zasielateľské služby; zasielanie a odovzdávanie tovaru; služby vodičov; prekladanie tovaru; kuriérske služby; doručovanie tovaru; špedičné služby; logistické služby v doprave a skladovaní; sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti v triede 39; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
40 - Frézovanie; sústruženie; povrchová úprava kovov; spracovanie a úprava materiálov; informácie o úprave a spracovaní materiálov; obrábanie kovov; kováčstvo; brúsenie; obrusovanie; pílenie; rezanie; rezanie materiálov; trieskovanie (úprava materiálov); vŕtanie; formovanie alebo leštenie pomocou brúsenia alebo pokovovania; obrusovanie; cínovanie; elektrolytické pokovovanie; galvanizácia; pozinkovanie; chrómovanie; kadmiovanie; kalenie kovov; leštenie trením; odlievanie kovov; plátovanie; pokovovanie; pokovovanie kovových materiálov; poniklovanie; plátovanie niklom; popúšťanie kovov; pozlacovanie; rytie; gravírovanie; rafinácia; rámovanie umeleckých diel; spájkovanie; vulkanizácia (úprava materiálov); zváranie; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; odlievanie kovov; popúšťanie kovov; hydraulické a excentrické lisovanie; ohýbanie; strihanie a skružovanie plechov a kovov; fosfátovanie; pieskovanie a chromátovanie kovov a plechov; práškovanie kovov; polyamidové úpravy kovov a plechov; spájanie materiálov (pre tretie osoby); spájanie materiálov na objednávku (pre tretie osoby); zváranie; kreslenie; rysovanie laserom; leštenie trením; spracovanie; recyklácia a likvidácia kovového odpadu; služby spojené so zaobchádzaním s materiálmi počas výroby látok alebo predmetov (okrem budov), ako napr. služby spojené s rezaním, formovaním alebo leštením pomocou brúsenia alebo pokovovania, úprava povrchov tryskaním (pieskovaním); mechanické alebo chemické spracovania predmetov alebo anorganických a organických látok; služby spojené so zaobchádzaním s materiálmi počas výroby látok alebo predmetov (okrem budov); služby spojené s rezaním, formovaním alebo leštením pomocou brúsenia alebo pokovania; služby týkajúce sa premeny predmetov alebo látok a akékoľvek procesy majúce za následok premenu ich základných vlastností; vodovzdorná úprava látok; vodovzdorná impregnácia látok; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  LOMAN 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LOMAN, s.r.o.; Kpt. Nálepku 43, 934 05 Levice; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.10.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 23.06.2021 12/2021 ND3M
 
POZ 5631-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5631-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.10.2011 Type Delivered
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.10.2011 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.10.2011 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.10.2011 Type Payment
4 výsledok rešerše 09.11.2011 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.01.2012 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 29.02.2012 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.03.2012 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Type Sent document
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.02.2021 Type Delivered
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Type Delivered
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 18.05.2021 Type Sent document
12 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 02.06.2021 Type Payment
13 dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2021 Type Sent document
POZ 5631-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku