Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 56281
(111)  Číslo ochrannej známky  167409 
(151)  Dátum zápisu  04.10.1989 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.05.2019 
(210)  Číslo prihlášky  56281 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.05.1989 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Bochník surového železa (ingotík), železná huba, liatina (sivá liatina), zváracia oceľ, oceľ, železné plechy, železné drôty, zliatiny na báze kremíkovej, zliatiny na báze niklovej, zliatiny na báze mangánovej, oceľové potrubia, železné potrubia, liatinové potrubia, potrubia z nehrdzavejúcej ocele, medené potrubia, kovové zliatiny na báze titánu, kovové zliatiny na báze hliníka, biele plechy (pocínované biele plechy), kovové prúty na zváranie a spájkovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  POSCO; 1 Koe Dong - Dong, Nam-Ku, Pohang City, Kyung, Sang Book-Do; KR 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.03.2003 3/2003 TC3M
2 Obnovené ochranné známky 05.12.2008 12/2008 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 06.05.2019 5/2019 ND3M
 
POZ 56281
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.06.2002 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.09.2008 4 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.02.2019 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 56281
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o obnovu 05.03.1999 Typ Doručené
pokyn na obnovu zápisu 25.03.1999 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 17.06.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.06.2002 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.07.2002 Typ Platba
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 13.12.2002 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.09.2008 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.09.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.11.2008 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.03.2019 Typ Platba
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.03.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 11.04.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 56281
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.01.2003 POSCO Pohang Iron and Steel Co., Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku