Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5627-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  234840 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5627-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.09.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  42 - Tvorba a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov) s informáciami v oblasti počítačov, počítačového softvéru, on-line služieb, pokročilých technológií, informačných technológií a informačných služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PC WORLD 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  International Data Group, Inc.; 140 Kendrick Street, Building B, Needham, MA 02494; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 03/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 08/2013 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 27.10.2021 20/2021 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 5627-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5627-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.09.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 30.09.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.10.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 02.12.2011 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 17.01.2012 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.03.2012 Typ Doručené
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.05.2012 Typ Doručené
7 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.05.2012 Typ Platba
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.07.2012 Typ Doručené
9 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2012 Typ Platba
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.09.2012 Typ Doručené
11 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.09.2012 Typ Platba
12 Odpoveď na správu úradu 20.11.2012 Typ Doručené
13 pokyn na zverejnenie POZ 14.01.2013 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Typ Odoslané
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.02.2021 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.09.2021 Typ Doručené
16a Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.09.2021 Typ Doručené
16b Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.09.2021 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.09.2021 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.09.2021 Typ Platba
19 Žiadosť o opravu 08.10.2021 Typ Doručené
19a Plná moc 08.10.2021 Typ Doručené
19b Sprievodný list 08.10.2021 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
21 všeobecný referátnik 14.10.2021 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 14.10.2021 Typ Doručené
POZ 5627-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.10.2021 International Data Group, Inc. International Data Group, Inc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.10.2021 inventa Patentová a známková kancelária s. r. o. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku