Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5623-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  242485 
(151)  Dátum zápisu  17.05.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5623-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.11.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.02.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; správa počítačových súborov; podpora predaja (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach.
38 - Telekomunikačné služby; posielanie správ; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická pošta; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; prenájom počítačových serverov (serverhosting); uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.03.20, 05.03.13, 26.04.04, 26.04.24, 27.05.15, 29.01.03, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, sivá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  InterWay, a.s.; Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s.r.o.; Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.11.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.02.2016 2/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2016 7/2016 FG3M
 
POZ 5623-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.11.2015 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5623-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.11.2015 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 18.11.2015 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.11.2015 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.11.2015 Typ Platba
výsledok rešerše 15.12.2015 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 15.12.2015 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.06.2016 Typ Odoslané
POZ 5623-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku