Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5623-2015
(111)  Trademark Number  242485 
(151)  Registration Date  17.05.2016 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5623-2015 
(220)  Application Date  18.11.2015 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.02.2016 
(450)  Publication of Registration Date  01.07.2016 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 38, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; správa počítačových súborov; podpora predaja (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach.
38 - Telekomunikačné služby; posielanie správ; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická pošta; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; prenájom počítačových serverov (serverhosting); uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  05.03.20, 05.03.13, 26.04.04, 26.04.24, 27.05.15, 29.01.03, 29.01.06 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  zelená, sivá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  InterWay, a.s.; Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s.r.o.; Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  18.11.2025 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.02.2016 2/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2016 7/2016 FG3M
 
POZ 5623-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.11.2015 166,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5623-2015
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.11.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
1a Plná moc 18.11.2015 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 18.11.2015 Type Delivered
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.11.2015 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.11.2015 Type Payment
3 výsledok rešerše 15.12.2015 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 15.12.2015 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.06.2016 Type Sent document
POZ 5623-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku