Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 562-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  562-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.03.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.06.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 12, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Mechanické lopatové nakladače; hydraulické nakladače; elektro-hydraulické nakladače; zdvíhacie zariadenia; manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie); prevody strojov; stroje na zemné práce; priemyselné roboty; riadiace mechanizmy strojov a robotov; hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; odprašovacie zariadenia (čistiace stroje); šmykom riadené nakladače; mini nakladače.
12 - Hydraulické obvody do vozidiel; elektromobily; prevodovky do pozemných vozidiel; skrine na prevodovky; vozidlá na diaľkové ovládanie (nie hračky); kropiace vozidlá.
42 - Technologický výskum; inžinierska činnosť; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); poradenstvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; vedecký výskum; technologické poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.01.06, 03.01.04, 03.01.24, 03.01.16, 26.11.12, 27.05.03, 29.01.01, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Štubňa Boris, Ing., PhD.; Zvolenská 466/15, 962 02 Vígľaš; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2020 06/2020 BA3M
 
POZ 562-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 562-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.03.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 06.03.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.03.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.03.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 12.03.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.03.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 20.04.2020 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 24.04.2020 Typ Interné listy
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.09.2020 Typ Doručené
8a Plná moc 03.09.2020 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 03.09.2020 Typ Doručené
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 07.09.2020 Typ Platba
10 výzva na doplnenie podania námietok 23.09.2020 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 08.10.2020 Typ Doručené
12 rozhodnutie o prerušení konania 14.10.2020 Typ Odoslané
13 všeobecný referátnik 15.10.2020 Typ Odoslané
14 výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 16.10.2020 Typ Odoslané
15 Vyjadrenie k námietkam 29.10.2020 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 02.11.2020 Typ Odoslané
17 Podanie inde neuvedené 10.12.2020 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 10.12.2020 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 15.01.2021 Typ Odoslané
19 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 18.01.2021 Typ Odoslané
20 Žiadosť inde neuvedená 03.02.2021 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 15.02.2021 Typ Odoslané
22 Vyjadrenie k námietkam 03.03.2021 Typ Doručené
23 všeobecný referátnik 08.03.2021 Typ Odoslané
24 Vyjadrenie k námietkam 18.03.2021 Typ Doručené
24a Príloha inde neuvedená 18.03.2021 Typ Doručené
25 Vyjadrenie k námietkam 31.03.2021 Typ Doručené
26 všeobecný referátnik 06.04.2021 Typ Odoslané
27 Vyjadrenie k námietkam 07.04.2021 Typ Doručené
27a Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
28 Vyjadrenie k námietkam 04.05.2021 Typ Doručené
28a Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Typ Doručené
29 rozhodnutie o prerušení konania 21.05.2021 Typ Odoslané
POZ 562-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku