Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5609-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235185 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.09.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5609-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.09.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 35, 36, 40, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Drahé kovy a ich zliatiny; výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; klenoty; medailóny ako šperky; náhrdelníky; prívesky (šperky); náramky (šperky); retiazky (šperky); remienky nezahrnuté v iných triedach, retiazky a náramky na hodinky; náušnice; perly nezahrnuté v iných triedach; platina; prstene (šperky); retiazky nezahrnuté v iných triedach; slonovina; šperkovnice a nádoby vyrobené z drahých kovov alebo drahokamov; umelecké diela z drahých kovov; platina v surovom stave alebo ako polotovar; zlato v surovom stave alebo ako polotovar; striebro v surovom stave alebo ako polotovar; ingoty z drahých kovov; amulety (šperky); brošne ako šperky; šperky, drahokamy; diamanty; brilianty; drahé kamene; syntetické kamene nezahrnuté v iných triedach; polodrahokamy; klenoty; surové a čiastočne opracované vzácne kovy; polospracované predmety z drahokamov, používané pri výrobe šperkov; bižutéria; manžetové gombíky, kravatové ihlice; ozdobné ihlice; spony na kravaty; zlatý a strieborný tovar nezahrnutý v iných triedach; hodinky a hodiny; hodinové skrinky; šperky z jantáru; klobúkové ozdoby z drahých kovov; ozdoby vyrobené z drahých kovov alebo drahokamov; strieborné ozdoby; hodinové stroje; hodiny; stopky; chronometre; mince; medaily; odznaky z drahých kovov; retiazkové taštičky z drahých kovov a drahokamov.
35 - Reklamné služby; obchodná správa; podnikové poradenstvo; obchodná administratíva; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 14; aranžovanie výkladov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie módnych prehliadok a prehliadok šperkov (na reklamné alebo obchodné účely); podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; public relations; prezentácia tovarov a služieb v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodný manažment v oblasti drahých kovov, drahokamov, šperkov a klenotov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; marketing, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; vzťahy s verejnosťou; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 14 tohto zoznamu poskytované aj prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; reklama (online) na počítačovej komunikačnej sieti; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi ručné nástroje, ručné náradie, prístroje, nástroje a chemické prípravky používanými v zlatníctve a šperkárstve; sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 40 a 42 tohto zoznamu aj prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 40 a 42 tohto zoznamu; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod a veľkoobchod; vyhľadávanie sponzorov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; prevádzkovanie elektronického obchodu zaoberajúceho sa predajom a distribúciou diamantov, drahokamov, polodrahokamov, šperkov a hodiniek prostredníctvom svetovej počítačovej siete; prevádzkovanie online počítačovej databázy pre poskytovateľov a používateľov, najmä obchodníkov a širokú verejnosť, v oblasti online nakupovania obsahujúcej informácie týkajúce sa opisu výrobkov, vyobrazenia výrobkov, predvedenia výrobkov, zoznamu výrobkov a inventarizácie, nových správ o výrobkoch a o demografickej štruktúre zákazníkov na marketingové účely.
36 - Oceňovanie šperkov; oceňovanie diamantov, drahokamov, polodrahokamov; finančné analýzy.
40 - Spracovanie a úprava materiálov, spracovanie a brúsenie diamantov, drahokamov a polodrahokamov; výroba šperkov spracovaním drahých kovov a/alebo diamantov, drahokamov a polodrahokamov; rytie; gravírovanie; obrusovanie; opracovanie a spracovanie kože; kreslenie, rysovanie laserom; leštenie drahokamov a polodrahokamov; pokovovanie; pozlacovanie; rafinácia, čistenie drahých kovov; informácie o spracovaní a úprave materiálov.
42 - Overovanie a certifikovanie diamantov, drahokamov a polodrahokamov a šperkov vzhľadom na: charakter a kvalitu, metódy výroby, spracovania a konečnú úpravu, krajinu pôvodu, reťazec spracovania a distribúcie medzi vyťažením drahokamu alebo drahého kovu a jeho uvedením do maloobchodnej siete; určovanie a ohodnocovanie pôvodu a kvality diamantov, drahokamov a polodrahokamov; navrhovanie dizajnu šperkov a výrobkov z drahých kovov; dizajnérstvo v oblasti šperkov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); interiérová výzdoba; poskytovanie internetových vyhľadávačov; kontrola kvality; skúšky materiálov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; obnovovanie počítačových databáz; overovanie pravosti umeleckých diel; priemyselné dizajnérstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.09.02, 24.13.01, 24.13.09, 26.03.06, 26.03.05, 26.03.04, 27.05.22, 27.03.15, 27.99.13, 27.99.22, 27.99.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VMV Platinum s. r. o.; Líščie Nivy 12, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Soňa Surmová, LL.M., advokátka; Hlavná 3003/122, Prešov 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2013 4/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2013 9/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 12.10.2022 19/2022 ND3M
 
POZ 5609-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.09.2012 198,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 05.09.2022 86,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5609-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.09.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 06.09.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.09.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.09.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.10.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 31.01.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.02.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.02.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.02.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 12.02.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.07.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.01.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 01.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 01.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 01.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 01.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.09.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 01.09.2022 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 01.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 01.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 01.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 01.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 01.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 01.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.09.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 01.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 02.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 02.09.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 21.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 5609-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 21.09.2022 JUDr. Soňa Surmová, LL.M., advokátka Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku