Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5609-2006
(111)  Trademark Number  218925 
(151)  Registration Date  14.08.2007 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  25.05.2016 
(210)  Application Number  5609-2006 
(220)  Application Date  25.05.2006 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.05.2007 
(450)  Publication of Registration Date  04.10.2007 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Periodické a neperiodické publikácie, reklamné tlačoviny, letáky, lósy, tikety, plagáty, kalendáre.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov, zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ZLATÝ DÁŽĎ 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  25.05.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2007 05/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.10.2007 10/2007 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Obnovené ochranné známky 02.02.2016 02/2016 ND3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 5609-2006
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5609-2006
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.05.2006 Type Delivered
1a Plná moc 25.05.2006 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.06.2006 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.06.2006 Type Payment
4 výsledok rešerše 03.11.2006 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 03.01.2007 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 02.03.2007 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 23.03.2007 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.08.2007 Type Sent document
9 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Type Delivered
9a Plná moc 08.10.2010 Type Delivered
9b Zmluva 08.10.2010 Type Delivered
10 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Type Payment
11 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Type Sent document
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.12.2015 Type Delivered
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.12.2015 Type Payment
14 dodatok k osvedčeniu OZ 27.01.2016 Type Sent document
15 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Type Delivered
15a Plná moc 16.05.2019 Type Delivered
16 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Type Sent document
17 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Type Delivered
17a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
17b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
17c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
17d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
17e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
17f Plná moc 30.03.2021 Type Delivered
18 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Type Payment
19 dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2021 Type Sent document
POZ 5609-2006
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku