Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5605-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237694 
(151)  Dátum zápisu  08.07.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5605-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.11.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.04.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.09.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítače a ich príslušenstvo; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér; počítačové hry (softvér); nahrané počítačové programy; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; monitorovacie počítačové programy; počítačové programy pre informačné technológie a komunikácie; nosiče s informáciami a záznamami v elektronickej podobe; USB kľúče; elektronické databázy; elektrické a elektronické prístroje a zariadenia patriace do tejto triedy; kancelárske stroje na dierne štítky; prístroje na meranie a váženie; vedecké a vzdelávacie prístroje a nástroje; detektory; fyzikálne a chemické prístroje a nástroje; pozorovacie prístroje; teleskopy; mikroskopy; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; príslušenstvo zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu; držiaky na elektronické zariadenia (najmä počítače, notebooky, organizéry, telefóny); telefóny, prenosné telefóny; telefonické a telegrafické zariadenia; rádiá; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); fotoaparáty a fotografické príslušenstvo; kamery a ich príslušenstvo; videorekordéry a videokamery; optické prístroje a nástroje; optické výrobky; optické čítačky; diaprojektory; elektronické perá na vizuálne zobrazovacie zariadenia; elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); špeciálne puzdrá na fotoaparáty; statívy na fotoaparáty; tašky, kufríky a puzdrá na notebooky a prenosné elektronické zariadenia; tašky na elektronické a počítačové prístroje; puzdrá na kalkulačky; puzdrá na počítače; hologramy; prístroje a zariadenia na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku; prístroje a zariadenia na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu obrazu; elektrické batérie; elektrické akumulátory; nosiče zvukových, dátových a/alebo obrazových informácií; magnetické záznamové médiá; optické a kompaktné disky; mikroprocesory; registračné pokladnice; počítacie stroje; číslicové súradnicové zapisovače; diaľkové ovládače; hasiace prístroje; hlasovacie zariadenia; kalkulačky; elektronické informačné tabule; automaty na vydávanie lístkov; požiarnické hadice; azbestové požiarnické ochranné štíty; požiarnické autá; požiarnické čerpadlá; dýzy požiarnych hadíc; požiarne rebríky; záchranné prístroje a zariadenia; špeciálny laboratórny nábytok; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; otáčkomery; stroje na počítanie a triedenie peňazí; premietacie plátna; slúchadlá; navigačné prístroje a nástroje; zástrčky, zásuvky (elektrické kontakty); okuliare a slnečné okuliare; kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; puzdrá na okuliare; šnúrky na okuliare; zariadenia na spracovanie údajov; informačné materiály, periodiká, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie v elektronickej podobe; zoznamy a adresáre v elektronickej podobe; audiovizuálna technika na výučbu; sťahovateľné hudobné a obrazové súbory; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, a to časopisy, noviny, tlačené prílohy novín, knihy, prospekty, ročenky, príručky, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, pútače, fotografie, pohľadnice, oznámenia, kalendáre, komiksy; formuláre a obežníky (tlačoviny); nákresy; pečiatky; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; grafické zobrazenia a grafiky; rytiny; litografie; olejotlače; grafické reprodukcie; knihárske potreby a knihárske výrobky; etikety s výnimkou textilných; papierové propagačné materiály; papierové propagačné predmety; papierové ozdobné predmety; papierové obrusy a papierové obrúsky; toaletný papier; filtračný materiál (papier); baliaci papier; plastové obaly; papiernický tovar; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; potreby pre umelcov a písacie potreby, a to maliarske plátna, štetce, vodové farby, palety pre maliarov, ceruzky, perá, pastelky, tuš, maliarske stojany, modelovacia hlina a modelovacie potreby; papier; drevitý papier; lepenka; tlačiarenské typy a štočky; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; histologické rezy (učebné pomôcky); biologické vzorky na mikroskopické pozorovanie (učebné pomôcky); glóbusy, mapy; školské tabule; tabule na zapichovanie oznamov; reklamné a vývesné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky.
35 - Obchodný manažment; obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; účtovníctvo a vedenie účtovných kníh; príprava a vyhotovovanie daňových priznaní; fakturácia; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; výber osôb pomocou psychologických testov; obchodný manažment v oblasti umenia; vyhľadávanie sponzorov; hospodárske, ekonomické analýzy a predpovede; analýzy nákladov; komerčné informačné služby v oblasti reklamy, inzercie a marketingu; marketingové štúdie; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; obchodné a podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; správa počítačových súborov; vzťahy s verejnosťou (public relations); prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; reklama; reklamné služby; inzertné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; televízna reklama; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); predvádzanie tovaru; vylepovanie plagátov; prenájom reklamných priestorov a plôch; zásielkové reklamné služby; organizovanie podujatí na podporu predaja; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; kopírovanie a rozmnožovanie dokumentov; polygrafické rozmnožovacie služby v oblasti reklamy a marketingu; spracovanie textu a grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; sprostredkovanie obchodu s tovarom uvedeným v triedach 9 a 16 tohto zoznamu; podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a obchodnej činnosti; poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia (manažmentu) podnikov; poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov; riadenie elektronického obchodu prostredníctvom komunikačných médií; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; poskytovanie a obchodné sprostredkovanie vyššie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 41 a 42 tohto zoznamu; poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
41 - Vydávanie zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín a publikácií (okrem reklamných); publikačné služby s výnimkou vydávania a publikovania reklamných alebo náborových textov; vydávanie kníh, periodických a neperiodických publikácií (okrem reklamných); vydávanie publikácií na CD a DVD nosičoch, magnetických kazetách a videokazetách (okrem reklamných); vydávanie a poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); zverejňovanie textov (okrem reklamných); produkcia filmov (okrem reklamných); hudobná tvorba; tvorba rozhlasových a televíznych programov; filmové štúdiá; prevádzkovanie kinosál; organizovanie a tvorba divadelných alebo iných predstavení; informácie o možnostiach rozptýlenia; hazardné hry; fitnes kluby; kurzy telesného cvičenia; informácie o výchove a vzdelávaní; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie konferencií, kolokvií, kongresov, seminárov a sympózií; korešpondenčné kurzy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží krásy; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; organizovanie živých vystúpení a predstavení; služby diskoték; plánovanie a organizovanie večierkov; služby na oddych a rekreáciu; fotografická reportáž; fotografovanie; reportérske služby; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; diaľkové štúdium; akadémie (vzdelávanie); služby múzeí (prehliadky, výstavy); internátne školy; knižnice (požičiavanie kníh); organizácia a vedenie dielní na výučbu; pedagogické informácie; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); praktický výcvik (ukážky); skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); školenie, vyučovanie a vzdelávanie; organizovanie podujatí na účely popularizácie vedy a techniky; tvorba rozhlasových a televíznych programov na účely popularizácie vedy a techniky; vydávanie a publikovanie textov na účely popularizácie vedy a techniky; tvorba rozhlasových a televíznych programov z oblasti vedy a techniky; vydávanie a publikovanie textov z oblasti vedy a techniky; prekladateľské a tlmočnícke služby; prenájom audioprístrojov, rozhlasových a televíznych prijímačov, videotechniky, dekorácií, audionahrávok, športových plôch; zábavné parky; služby zoologických záhrad; poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; navrhovanie a analýzy počítačových systémov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; počítačové programovanie; tvorba, prenájom, inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; vývoj, údržba a obnovovanie počítačových databáz; poskytovanie internetových vyhľadávačov; prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prenájom diskového priestoru serverov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; digitalizácia dokumentov (skenovanie); hosťovanie na počítačových (webových) stránkach; tvorba a udržiavanie webových stránok, interaktívnych a grafických programov; grafické dizajnérstvo; interiérová výzdoba; módne návrhárstvo; priemyselné dizajnérstvo; dizajn umeleckých diel; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov, projektová činnosť; vedecké a technologické služby; výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych, spoločenských a humanitných vied; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; prieskumy (inžinierske práce); geologický prieskum; podmorský výskum; rozbory vody; priemyselné analýzy; priemyselný výskum a vývoj; klinické skúšky; kontrola kvality; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti úspory energie; architektonické poradenstvo; urbanistické plánovanie; energetické audity; určovanie kvality nezoťatého dreva; predpovede počasia; vytváranie oblakov; služby počítačovej grafiky; poradenstvo v oblasti uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  OGMIUM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ogmium s.r.o.; Blagoevova 16, 851 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2014 4/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.09.2014 9/2014 FG3M
 
POZ 5605-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.11.2013 200,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5605-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.11.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.11.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.11.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 02.12.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.01.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.01.2014 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.01.2014 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 03.02.2014 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.07.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.03.2023 Typ Doručené
POZ 5605-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku