Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5604-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237523 
(151)  Dátum zápisu  17.06.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5604-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.11.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.08.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Bankové hypotéky; bankovníctvo; finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné služby; informácie o poistení; investovanie kapitálu; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; poistenie; uzatváranie poistiek; životné poistenie; neživotné poistenie; poradenstvo v oblasti poistenia; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; pôžičky (finančné úvery); sprostredkovanie poistenia; služby úverových debetných kariet; služby úverových kreditných kariet; vydávanie cenných papierov; zriaďovanie fondov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.13.24, 03.13.01, 01.15.15, 01.15.21, 05.05.20, 04.05.12, 04.05.11, 27.05.12, 29.01.02, 29.01.04, 29.01.03, 29.01.06, 27.99.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  žltá, zelená, fialová, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NOVIS Poisťovňa a.s.; Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1199730 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  13. 11. 2013 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2014 3/2014 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.06.2014 6/2014 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.08.2014 8/2014 FG3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.07.2017 7/2017 TC3M
 
POZ 5604-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.11.2013 166,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 03.12.2013 100,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.03.2017 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5604-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 13.11.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.11.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 13.11.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.11.2013 Typ Platba
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 28.11.2013 Typ Odoslané
výsledok rešerše 04.12.2013 Typ Interné listy
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 05.12.2013 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 13.01.2014 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 14.01.2014 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku v CHF 15.01.2014 Typ Odoslané
List z OMPI 07.02.2014 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 24.04.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.06.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.03.2017 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 27.03.2017 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.03.2017 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.03.2023 Typ Doručené
POZ 5604-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.06.2017 NOVIS Poisťovňa a.s. NOVIS Poisťovňa a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku