Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5601-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232466 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5601-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.09.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 39, 40, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky; grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novinového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; administratívne spracovanie obchodných objednávok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; elektronická pošta; hlasová odkazová služba; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávanie reklamných a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; reporotérske služby; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania; organizovanie lotérií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PLUSKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  20.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2015 01/2015 TC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Obnovené ochranné známky 24.03.2021 06/2021 ND3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 23.09.2021 platná
 
POZ 5601-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5601-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.09.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.09.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 28.12.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 05.01.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2014 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.08.2014 Typ Doručené
7a Doklad o podniku/podnikateľovi 26.08.2014 Typ Doručené
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2014 Typ Platba
9 všeobecný referátnik 14.11.2014 Typ Odoslané
10 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2014 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
11a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
11b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
11c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
12 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
13 všeobecný referátnik 05.08.2015 Typ Odoslané
14 dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2015 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Typ Doručené
15a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
15b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
15c Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Typ Doručené
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2015 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
18 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
19 všeobecný referátnik 13.10.2016 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
20a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
20b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
20c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
21a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
21b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
21c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
22 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.02.2019 Typ Platba
23 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
23a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Typ Doručené
23b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Typ Doručené
24 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2019 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
25a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
25b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
25c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
25d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
26 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
28 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.01.2021 Typ Doručené
29 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.02.2021 Typ Doručené
30 vyžiadanie poplatku za obnovu 15.02.2021 Typ Odoslané
31 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 01.03.2021 Typ Platba
32 dodatok k osvedčeniu OZ 10.03.2021 Typ Odoslané
33 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
33a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
33b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
33c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
33d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
33e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
33f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
33g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
34 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
35 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5601-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.11.2014 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 30.11.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku