Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5600-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232153 
(151)  Dátum zápisu  16.04.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5600-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.09.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.06.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 28, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy; doplnky odevov patriace do triedy 25.
28 - Športové potreby a cvičebné náradie.
41 - Organizovanie športových, vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských akcií; vzdelávanie a výcvik v oblasti starostlivosti o zdravie a krásu tela a ducha; telesné cvičenia najmä s cieľom upevnenia zdravia, regenerácie organizmu, odbúrania stresu, dosiahnutia fyzickej a psychickej pohody; organizovanie relaxačných, športových a zábavných pohybov; tvorba, prezentácia videozáznamov a zvukových záznamov; prenájom audiovizuálnych nahrávok. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SOM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sedláčková Soňa, Bc.; Majoránová 29, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2012 01/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.06.2012 06/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 5600-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5600-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.09.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 19.09.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 11.10.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.10.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 25.11.2011 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 30.11.2011 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.04.2012 Typ Odoslané
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.01.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.09.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.09.2021 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.09.2021 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2021 Typ Odoslané
POZ 5600-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.10.2021 Sedláčková Soňa, Bc. Sedláčková Soňa, Bc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku