Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 55873
(111)  Číslo ochrannej známky  167267 
(151)  Dátum zápisu  16.05.1989 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.09.2018 
(210)  Číslo prihlášky  55873 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.09.1988 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 11, 12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Drviace stroje, exkavátory, sústruhy (obrábacie stroje), šijacie stroje, umývacie stroje, buldozéry. VTR (videomagnetofóny), zvuk zaznamenávajúce prístroje, magnetofóny, rádiá, gramofóny, telefónne prijímače, počítače, televízne prístroje, videopásy. Chladničky, zvlhčovače vzduchu, mikrovlnné rúry (s výnimkou na pokusné účely), opekače hrianok (hriankovače), vzduchotechnické zariadenia do automobilov, vzduchotechnické zariadenia. Osobné automobily, autobusy, nákladné automobily, vidlicové zdvižné vozíky.
09 - Drviace stroje, exkavátory, sústruhy (obrábacie stroje), šijacie stroje, umývacie stroje, buldozéry. VTR (videomagnetofóny), zvuk zaznamenávajúce prístroje, magnetofóny, rádiá, gramofóny, telefónne prijímače, počítače, televízne prístroje, videopásy. Chladničky, zvlhčovače vzduchu, mikrovlnné rúry (s výnimkou na pokusné účely), opekače hrianok (hriankovače), vzduchotechnické zariadenia do automobilov, vzduchotechnické zariadenia. Osobné automobily, autobusy, nákladné automobily, vidlicové zdvižné vozíky.
11 - Drviace stroje, exkavátory, sústruhy (obrábacie stroje), šijacie stroje, umývacie stroje, buldozéry. VTR (videomagnetofóny), zvuk zaznamenávajúce prístroje, magnetofóny, rádiá, gramofóny, telefónne prijímače, počítače, televízne prístroje, videopásy. Chladničky, zvlhčovače vzduchu, mikrovlnné rúry (s výnimkou na pokusné účely), opekače hrianok (hriankovače), vzduchotechnické zariadenia do automobilov, vzduchotechnické zariadenia. Osobné automobily, autobusy, nákladné automobily, vidlicové zdvižné vozíky.
12 - Drviace stroje, exkavátory, sústruhy (obrábacie stroje), šijacie stroje, umývacie stroje, buldozéry. VTR (videomagnetofóny), zvuk zaznamenávajúce prístroje, magnetofóny, rádiá, gramofóny, telefónne prijímače, počítače, televízne prístroje, videopásy. Chladničky, zvlhčovače vzduchu, mikrovlnné rúry (s výnimkou na pokusné účely), opekače hrianok (hriankovače), vzduchotechnické zariadenia do automobilov, vzduchotechnické zariadenia. Osobné automobily, autobusy, nákladné automobily, vidlicové zdvižné vozíky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.16, 26.01.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  POSCO DAEWOO Corporation; 10 Tongil-ro, Jung-gu, Seoul; KR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.09.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.03.2002 3/2002 PC3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.11.2008 11/2008 TC3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.11.2008 11/2008 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.08.2009 8/2009 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.11.2018 11/2018 TC3M
6 Zmeny v zozname tovarov a služieb 05.11.2018 11/2018 XD3M
7 Obnovené ochranné známky 05.11.2018 11/2018 ND3M
 
POZ 55873
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.08.2001 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2008 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.07.2008 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2008 200,00 SKK
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 18.03.2009 315,00 EUR 06.10.2009 315,00 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 15.04.2009 265,50 EUR
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 19.05.2009 49,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.09.2018 153,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 55873
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o obnovu 20.02.1998 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu 27.02.1998 Typ Doručené
Plná moc 27.03.1998 Typ Doručené
pokyn na obnovu zápisu 10.06.1998 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 31.08.2001 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2001 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod 22.10.2001 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 14.12.2001 Typ Doručené
Doklad o prevode 04.01.2002 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 14.01.2002 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.07.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 09.07.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.07.2008 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.07.2008 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.07.2008 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.07.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 13.03.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote -FAX 16.03.2009 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.03.2009 Typ Doručené
Plná moc 18.03.2009 Typ Doručené
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 20.03.2009 Typ Platba
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 17.04.2009 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 13.05.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.05.2009 Typ Doručené
Plná moc 20.05.2009 Typ Doručené
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 21.05.2009 Typ Platba
oznámenie o obnove OZ iným subjektom 24.06.2009 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 22.09.2009 Typ Odoslané
vnútrospisový list 01.10.2009 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 14.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2018 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 17.09.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.09.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 17.09.2018 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.09.2018 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 29.10.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 22.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.11.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 23.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 23.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 23.11.2022 Typ Odoslané
POZ 55873
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 17.01.2002 Daewoo International Corporation Daewoo Corporation
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.09.2008 Daewoo International Corporation Daewoo International Corporation
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.09.2008 Daewoo International Corporation Daewoo International Corporation
4 Zápis alebo zmena zástupcu 16.09.2008 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.10.2018 POSCO DAEWOO Corporation Daewoo International Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku