Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5585-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237352 
(151)  Dátum zápisu  15.05.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5585-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.11.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Jedlé oleje a tuky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RAMA AERO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UNILEVER N.V.; Weena 455, 3013 AL Rotterdam; NL 
(740)  Zástupca (-ovia)  Fajnor IP, s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2014 2/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2014 7/2014 FG3M
 
POZ 5585-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5585-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.11.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 04.11.2013 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.11.2013 Typ Platba
3 výsledok rešerše 03.12.2013 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 03.12.2013 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.05.2014 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis prevodu 25.11.2021 Typ Doručené
6a Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 5585-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku