Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5583-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  227113 
(151)  Dátum zápisu  12.02.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.08.2019 
(210)  Číslo prihlášky  5583-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.08.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.04.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky patriace do triedy 16; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky patriace do triedy 16; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, obtlačky, pexesá; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarske typy a štočky; ozdobné predmety z papiera.
35 - Reklama, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
41 - Vydavateľská činnosť, najmä vydávanie časopisov a iných periodických publikácií; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 27.05.24, 25.01.15 
(540) Vyjadrenie