Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 554-2018
(111)  Trademark Number  249995 
(151)  Registration Date  19.06.2019 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  19.06.2019 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  554-2018 
(220)  Application Date  12.03.2018 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.03.2019 
(450)  Publication of Registration Date  05.08.2019 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 31, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Zverolekárske prípravky; lieky pre veterinárnu medicínu; biologické prípravky na zverolekárske použitie; chemické prípravky na zverolekárske použitie; chemické činidlá na zverolekárske použitie; enzýmy na zverolekárske použitie; enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; výživové doplnky pre zvieratá; kmeňové bunky na zverolekárske použitie; biologické tkanivá na zverolekárske použitie; krmivá s obsahom liečiv; diagnostické prípravky na zverolekárske použitie; prípravky z mikroorganizmov na zverolekárske použitie; reagenčný papier na zverolekárske použitie; bakteriologické prípravky na zverolekárske použitie; bakteriálne prípravky na zverolekárske použitie; protiparazitické prípravky; antiseptické prípravky; prípravky proti nadúvaniu pre zvieratá; prípravky proti črevným parazitom pre zvieratá; roztoky na veterinárne použitie; dezinfekčné prípravky; pesticídy; fungicídy; púdre, spreje, kvapky na zabíjanie bĺch pre zvieratá; prípravky na umývanie zvierat (insekticídy); repelenty pre zvieratá; insekticídne prípravky na umývanie na zverolekárske použitie; insekticídne šampóny pre zvieratá; protiparazitické obojky pre zvieratá; liečivé prípravky na kožu pre zvieratá; šampóny s liečivými účinkami pre zvieratá chované v domácnosti; ústne vody na lekárske použitie pre zvieratá; liečivé prípravky na čistenie zubov pre zvieratá; liečivé prípravky na osvieženie dychu pre zvieratá.
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke výrobky, výrobky lesného hospodárstva (surové, nespracované); zrno (osivo); semená na siatie; krmivo pre zvieratá, vtáctvo a ryby; soľ pre dobytok; vápno (krmivo pre zvieratá); zvyšky z destilácie (krmivo pre zvieratá); posilňujúce prípravky pre zvieratá; droždie do krmív; šrot pre zvieratá; slama (krmivo); mleté arašidy pre zvieratá; arašidové výlisky pre zvieratá; vedľajšie produkty spracovania obilnín (krmivo pre zvieratá); prípravky na výkrm zvierat; zvyšky z destilácie (krmivo pre zvieratá); slad; sépiové kosti pre vtáky; stráviteľné kosti na žuvanie pre psov; jedlé predmety na žuvanie pre domáce zvieratá; čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; matoliny (výlisky ovocia); kukuričné výlisky pre dobytok; mláto; nespracované riasy (krmivo).
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi v triede 5 a 31 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; rozširovanie vzoriek tovarov; (odborné obchodné poradenstvo-) poskytované prostredníctvom zákazníckej linky; reklama; podpora predaja (pre tretie osoby). 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ALAVIS značka víťazov 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Attorney(s)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.03.2028 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2019 03/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.08.2019 08/2019 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 554-2018
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 554-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.03.2018 Type Delivered
1a Sprievodný list 12.03.2018 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 13.03.2018 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.04.2018 Type Sent document
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.05.2018 Type Payment
5 výsledok rešerše 19.09.2018 Type Internal Letter
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.09.2018 Type Sent document
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.10.2018 Type Sent document
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.11.2018 Type Delivered
8a Sprievodný list 26.11.2018 Type Delivered
9 všeobecný referátnik 03.12.2018 Type Sent document
10 Odpoveď na správu úradu 26.01.2019 Type Delivered
10a Plná moc 26.01.2019 Type Delivered
11 Odpoveď na správu úradu 25.01.2019 Type Delivered
11a Sprievodný list 25.01.2019 Type Delivered
11b Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.01.2019 Type Delivered
12 pokyn na zverejnenie POZ 31.01.2019 Type Internal Letter
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.06.2019 Type Sent document
14 Žiadosť o zápis prevodu 15.02.2021 Type Delivered
14a Sprievodný list 15.02.2021 Type Delivered
14b Plná moc 15.02.2021 Type Delivered
15 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Type Sent document
16 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Type Delivered
16a Doklad o prevode 19.03.2021 Type Delivered
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 12.04.2021 Type Sent document
POZ 554-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 12.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVACOAST LIMITED
2 Zápis alebo zmena zástupcu 12.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Ing. Viera Mešková
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku