Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 554-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  249995 
(151)  Dátum zápisu  19.06.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  19.06.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  554-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.03.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.08.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 31, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Zverolekárske prípravky; lieky pre veterinárnu medicínu; biologické prípravky na zverolekárske použitie; chemické prípravky na zverolekárske použitie; chemické činidlá na zverolekárske použitie; enzýmy na zverolekárske použitie; enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; výživové doplnky pre zvieratá; kmeňové bunky na zverolekárske použitie; biologické tkanivá na zverolekárske použitie; krmivá s obsahom liečiv; diagnostické prípravky na zverolekárske použitie; prípravky z mikroorganizmov na zverolekárske použitie; reagenčný papier na zverolekárske použitie; bakteriologické prípravky na zverolekárske použitie; bakteriálne prípravky na zverolekárske použitie; protiparazitické prípravky; antiseptické prípravky; prípravky proti nadúvaniu pre zvieratá; prípravky proti črevným parazitom pre zvieratá; roztoky na veterinárne použitie; dezinfekčné prípravky; pesticídy; fungicídy; púdre, spreje, kvapky na zabíjanie bĺch pre zvieratá; prípravky na umývanie zvierat (insekticídy); repelenty pre zvieratá; insekticídne prípravky na umývanie na zverolekárske použitie; insekticídne šampóny pre zvieratá; protiparazitické obojky pre zvieratá; liečivé prípravky na kožu pre zvieratá; šampóny s liečivými účinkami pre zvieratá chované v domácnosti; ústne vody na lekárske použitie pre zvieratá; liečivé prípravky na čistenie zubov pre zvieratá; liečivé prípravky na osvieženie dychu pre zvieratá.
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke výrobky, výrobky lesného hospodárstva (surové, nespracované); zrno (osivo); semená na siatie; krmivo pre zvieratá, vtáctvo a ryby; soľ pre dobytok; vápno (krmivo pre zvieratá); zvyšky z destilácie (krmivo pre zvieratá); posilňujúce prípravky pre zvieratá; droždie do krmív; šrot pre zvieratá; slama (krmivo); mleté arašidy pre zvieratá; arašidové výlisky pre zvieratá; vedľajšie produkty spracovania obilnín (krmivo pre zvieratá); prípravky na výkrm zvierat; zvyšky z destilácie (krmivo pre zvieratá); slad; sépiové kosti pre vtáky; stráviteľné kosti na žuvanie pre psov; jedlé predmety na žuvanie pre domáce zvieratá; čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; matoliny (výlisky ovocia); kukuričné výlisky pre dobytok; mláto; nespracované riasy (krmivo).
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi v triede 5 a 31 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; rozširovanie vzoriek tovarov; (odborné obchodné poradenstvo-) poskytované prostredníctvom zákazníckej linky; reklama; podpora predaja (pre tretie osoby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ALAVIS značka víťazov 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.03.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2019 03/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.08.2019 08/2019 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 554-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 554-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.03.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.03.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.03.2018 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.04.2018 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.05.2018 Typ Platba
5 výsledok rešerše 19.09.2018 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.09.2018 Typ Odoslané
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.10.2018 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.11.2018 Typ Doručené
8a Sprievodný list 26.11.2018 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 03.12.2018 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 26.01.2019 Typ Doručené
10a Plná moc 26.01.2019 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 25.01.2019 Typ Doručené
11a Sprievodný list 25.01.2019 Typ Doručené
11b Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.01.2019 Typ Doručené
12 pokyn na zverejnenie POZ 31.01.2019 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.06.2019 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis prevodu 15.02.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 15.02.2021 Typ Doručené
14b Plná moc 15.02.2021 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Typ Odoslané
16 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
16a Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 12.04.2021 Typ Odoslané
POZ 554-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 12.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVACOAST LIMITED
2 Zápis alebo zmena zástupcu 12.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Ing. Viera Mešková
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku