Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5537-2013
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5537-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.10.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.01.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Čítacie zariadenia (informatika); detektory; detektory dymu; diaľkové ovládače; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; elektrické meracie zariadenia; modemy; monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie prístroje; nahrané operačné programy; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; poplašné zariadenia; procesory (základné jednotky samočinného počítača); nahrané programy obsluhujúce počítač; riadiace panely (elektrina); rozhrania počítačov.
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.11, 03.07.16, 03.07.24, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.15, 26.04.24, 25.05.01, 24.17.97, 27.05.12, 27.05.15, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SKY CONTROL, s.r.o.; ul. Svornosti 43, 821 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.01.2014 1/2014 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.02.2014 2/2014 XA3M
3 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 03.03.2015 3/2015 FB3M
 
POZ 5537-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.10.2013 166,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 25.10.2013 100,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.04.2014 27,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.09.2014 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5537-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.10.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 08.10.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.10.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.10.2013 Typ Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 24.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výsledok rešerše 24.10.2013 Typ Interné listy
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 29.10.2013 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 08.11.2013 Typ Interné listy
List z OMPI 06.12.2013 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 06.12.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 06.12.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 10.01.2014 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 08.04.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 14.04.2014 Typ Platba
Plná moc 22.04.2014 Typ Doručené
Plná moc 22.04.2014 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 06.05.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.07.2014 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.09.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.09.2014 Typ Platba
rozhodnutie o zastavení konania o POZ (skrátené konanie) 10.12.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 10.03.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 16.04.2015 Typ Odoslané
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 07.05.2015 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 13.08.2015 Typ Doručené
POZ 5537-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku