Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5537-2013
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5537-2013 
(220)  Application Date  08.10.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  08.01.2014 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 37, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Čítacie zariadenia (informatika); detektory; detektory dymu; diaľkové ovládače; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; elektrické meracie zariadenia; modemy; monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie prístroje; nahrané operačné programy; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; poplašné zariadenia; procesory (základné jednotky samočinného počítača); nahrané programy obsluhujúce počítač; riadiace panely (elektrina); rozhrania počítačov.
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  03.07.11, 03.07.16, 03.07.24, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.15, 26.04.24, 25.05.01, 24.17.97, 27.05.12, 27.05.15, 29.01.08 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SKY CONTROL, s.r.o.; ul. Svornosti 43, 821 06 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.01.2014 1/2014 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.02.2014 2/2014 XA3M
3 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 03.03.2015 3/2015 FB3M
 
POZ 5537-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.10.2013 166,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 25.10.2013 100,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.04.2014 27,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.09.2014 20,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5537-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.10.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 08.10.2013 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 08.10.2013 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.10.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.10.2013 Type Payment
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 24.10.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
výsledok rešerše 24.10.2013 Type Internal Letter
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 29.10.2013 Type Payment
pokyn na zverejnenie POZ 08.11.2013 Type Internal Letter
List z OMPI 06.12.2013 Type Delivered
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 06.12.2013 Type Sent document
vyžiadanie poplatku v CHF 06.12.2013 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 10.01.2014 Type Delivered
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 08.04.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 14.04.2014 Type Payment
Plná moc 22.04.2014 Type Delivered
Plná moc 22.04.2014 Type Delivered
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 06.05.2014 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.07.2014 Type Delivered
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.09.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.09.2014 Type Payment
rozhodnutie o zastavení konania o POZ (skrátené konanie) 10.12.2014 Type Sent document
Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 10.03.2015 Type Delivered
všeobecný referátnik 16.04.2015 Type Sent document
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 07.05.2015 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 13.08.2015 Type Delivered
POZ 5537-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku