Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5536-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  214182 
(151)  Dátum zápisu  07.06.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5536-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.04.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.09.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 18, 25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Adresné štítky do adresovacích strojov, strojčeky na tlačenie adries, akvarely, bytové akváriá, albumy, architektonické modely, aritmetické tabuľky, atlasy, atramentová tyčinka, atrament, tuš, baliace materiály na báze škrobu, baliaci papier, biologické vzorky na použitie v mikroskopii (učebné materiály), blahoprajné pohľadnice, rozmnožovacie blany, bridlice (na kreslenie), bridlicové tabuľky, brožované knihy, brožúry, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), poklopy na bytové akváriá, časopisy (periodiká), fólie z regenerovanej celulózy na balenie, ceruzky, vytlačené cestovné poriadky, chromolitografy (polygrafia), cievky s farbiacimi páskami (ako kancelárska potreba), cifry (znaky), cigarové pásky, čínsky tuš, dátumové pečiatky, kancelárska pomôcka na dávkovanie lepiacej pásky, jednorazové detské plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny, jednorazové detské plienky z papiera alebo buničiny, jednorazové detské plienky z papiera alebo celulózy, diagramy, dierkovacie karty pre žakarové stroje, dierovačky, drevitý papier, držiaky na kriedu, držiaky na písacie potreby, papier do elektrokardiogramov, ručné prístroje na etiketovanie, etikety s výnimkou textilných, škatule s farbami ako školské pomôcky, farebné pásky, figuríny z papierovej drviny, filtračný materiál (papier), filtračný papier, papierové filtre na kávu, fólie z regenerovanej celulózy na balenie, umelohmotné fólie na balenie, umelohmotné priľnavé naťahovacie fólie na paletizáciu, formuláre, fotografie, zariadenia na fotomontáže, frankovacie stroje, galvanotypy (polygrafia), zemské glóbusy, glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť), grafické znaky, grafické zobrazenie, grafiky, papierové gule, guľôčky do guľôčkových pier, gumené pásky na kancelárske účely, gumičky (kancelárska potreba), gumové plátno (papiernictvo), gumy na gumovanie, gumy (lepidlá) na kancelárske účely alebo pre domácnosť, hárky papiera, hektografy, histologické rezy ako učebné pomôcky, hroty pier, hroty pier zo zlata, kalamáre, nádobka na atrament, kalendáre, litografický kameň, kancelárske dierkovače, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske svorky, predmety z kartónu, kartón/lepenka, kartotékové lístky, katalógy, kávové filtre, papierové, knihárske kostice, knihárske nite, knihárske plátno, knihárske súkno, kníhviazačský materiál, knihy, knižné záložky, knižné zarážky, komiksy, kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie, kopírovacie zariadenia, navaľovacie hárky na kopírovacie zariadenia, korekčný atrament, tekuté korektory (kancelárske potreby), papierové kornúty, kovové úchytky na kartotečné lístky, škatule na klobúky z lepenky, krajčírska krieda, tlačiareň kreditných kariet, neelektrická, kresliace uhle, krieda na písanie, krieda na značenie, litografická krieda, krividlá, kružidlá na kreslenie, ozdobné kvetináče z papiera, laminovačky, plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba, knihárske látky, lepenka/kartón, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), kancelárska pomôcka na lepenie, lepiaca páska, lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepiace pásky na kancelárske účely alebo použitie v domácnosti, lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť, lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leptaný štočok, lístky, listový papier, litografické dosky, litografie, architektonické makety, maliarske plátna, maliarske štetce, maliarske stojany, mapy, geografické mapy, materiály na pečatenie, vrecká na varenie do mikrovlnných rúr, mištičky na vodové farby, modelovací íl, modelovacie materiály, modelovacie pasty, modelovacie vosky s výnimkou dentálnych, mramorovacie hrebene (potreby pre umelcov), kalamár, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, nálepky, lepiace štítky, náprstky na ochranu pred zranením, násadky na perá, násady na ceruzky, navaľovacie platne do kopírovacích strojov, navaľovacie platne do kopírovacích zariadení, navlhčovacie hubky (kancelárske pomôcky), noviny, nože na papier (kancelárske pomôcky), obálkovacie stroje pre kancelárie, obálky (papiernický tovar), obaly na doklady, obaly na mliečne výrobky, papierové, papierové obaly na spisy, obaly (papiernický tovar), obežníky, obrazy, obrazy (maľby), zarámované aj nezarámované, papierové obrúsky, papierové obrúsky na odstraňovanie mejkapu, obrúsky (papierové prestieranie), papierové obrusy, obtlačky, oceľové pierka, oceľové písmená, olejotlače, operadlá na ruky pre maliarov, orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické), otvárače na listy (kancelárske pomôcky), ozdobné kvetináče z papiera, oznámenia (papiernický tovar), paginovačky, palety pre maliarov, pantografy (rysovacie pomôcky), papier do kopírovacích strojov, papier do registračných strojov, papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný), papier pre elektrokardiogramy, papier Xuan (na čínsku kaligrafiu a čínske maľby), papiernický tovar, papierová kaša (drvina), papierové obrúsky na odstraňovanie šminiek, papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov, papierové podložky pod poháre, papierové spinky, papier, parafínový papier, paragóny, pásky do písacích strojov, papierové pásky, pastelky, puzdrá na pasy, pauzovací papier, pečate, pečatné vosky, pečiatkovacie podušky, pečiatky, pečiatky s adresami, pečiatky s adresou, perá na tabule, nie elektrické, perá (kancelárske potreby), peračníky, puzdrá na perá, pergamenový papier, periodiká, pijaky, pijavý papier, hroty na písacie perá zo zlata, písacie potreby, písacie stroje (elektrické aj neelektrické), písmená, plagáty, planogramy, plány, plastické hmoty na modelovanie, plátna na knihárske účely, gumené plátno (papiernictvo), detské plienky z papiera a buničiny, plniace perá, počítacie tabuľky, papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov, pásky do počítačových tlačiarní, papierové podbradníky, podložky na písanie, podložky na pivové poháre, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), podnosy na listy, podnosy na rozdeľovanie a počítanie mincí, pohľadnice, poklopy na bytové akvária, polygrafické písmo, pomôcky na vymazávanie, zaraďovače (kancelárske obaly), poriadače, šanóny (na voľné listy), portréty, poštové hracie pohľadnice, poštové známky, písacie potreby (súpravy na písanie), poznámkové zošity, rysovacie pravítka, pravítka (uholníky, príložníky), pretlače, priesvitky (papiernický tovar), priesvitný papier (pauzovací), papierové prikrývky na stôl, príložníky, rysovacie príložníky, pripináčiky, príručky, prospekty, publikácie, pútače z papiera alebo lepenky, puzdrá na pečiatky, puzdrá na písacie potreby, puzdrá na šablóny a formy, puzdrá na šekové knižky, papier do rádiogramov, zariadenia na rámovanie fotografií, razúrovacie (vymazávacie) papieriky (kancelárska pomôcka), reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, rezačky na papier, ročenky, rozmnožovacie zariadenia a stroje, papierové ručníky, ružence, rydlá (rycie ihly), rysovacie dosky, rysovacie perá, rysovacie pomôcky, rysovacie potreby, rysovacie súpravy, rytecké dosky, rytiny, šablóny, gumovacie šablóny, plné šablóny, patróny, sádzacie rámy, sádzacie rámy (polygrafia), sádzadlá (polygrafia), sadzobnice (polygrafia), samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely, papierové servítky, skicáre, školská tabuľa, školské potreby (papier, písacie potreby), škrabky na kancelárske účely, skrinky na kancelárske účely, skrinky na kancelárske potreby, škrobové lepidlá pre domácnosť a kancelárske účely, spevníky, spinky na papier, kancelárske spinky, papierové spinky, spisové obaly (zaraďovače), perové spony, steatit (krajčírska krieda), štetce, štítky (papierové nálepky), štočky s adresami, štočky s adresou, stojany na fotografie, stojany na pečiatky, stojany na perá a ceruzky, maliarske stojany, stolové prestieranie z papiera, strieborný papier, knihárske stroje a prístroje (kancelárske), stroje na lepenie obálok, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá) (elektrické aj neelektrické), svietivý papier, tabule na zapichovanie oznamov, aritmetické tabuľky, papierové alebo kartónové tabuľky, bytové teráriá, tlač (rytiny), tlačené časové plány a harmonogramy, tlačiace pásy s výnimkou textilných, neelektrická tlačiareň kreditných kariet, tlačiarenský lis, prenosné tlačiarničky (kancelárska pomôcka), tlačivá, tlačové písmo, tlačové reglety, tlačové znaky, tlačoviny, toaletný papier, trhacie kalendáre, tuby z kartónu, tuhy do ceruziek (verzatiliek), účtovné knihy, úderníky písacích strojov, uhľový, kopírovací papier, rysovacie uholníky, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, umelohmotné fólie, naťahovacie na paletizáciu, papierové utierky na tvár, papierové utierky, útržkové bloky, valce do písacích strojov, maliarske valčeky, maliarske valčeky pre domácnosť, väzby na knihy, verzatilky, vinetovacie strojčeky, viskózové fólie na obaľovanie, viváriá, papierové vlajky, vodové farby, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká do mikrovlnných rúr, vrecká na odpadky z papiera alebo plastických materiálov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, papierové vreckovky, výšivkové vzory, vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení, želatína na kancelárske účely a pre domácnosť, vzory na kopírovanie, vzory na šitie, vzory na výrobu odevov, dierovacie karty do žakarovacích krosien, záložky do kníh, záložky, stužky do kníh, papierové zástavy, zemepisné mapy, zinkografické štočky, zošity, zošívačky (kancelárske pomôcky), zotierače tabúľ (špongie), zoznamy.
18 - Aktovky, školské aktovky, kufríky, batohy, biče, blana zlatokopecká, cestovné kufre, cestovné tašky, kožené cestovné tašky, chlebníky, kožené chlopne, chomúty, črevá na výrobu klobás a párkov, dáždniky, diplomatické kufríky, držiaky na kufre, holina, horolezecké palice, imitácie kože, podložky pod jazdecké sedlá, jelenica s výnimkou jelenice na čistenie, kabelkové rámy, kabelky, klapky na oči (postroj pre kone), klapky, chrániče na oči (postroj pre kone), črevá na salámy, párky a klobásy, kľúčenky (kožená galantéria), kostry dáždnikov a slnečníkov, kostry jazdeckého sedla, kovania ku konských postrojom s výnimkou kovaní z drahých kovov, kovanie na postroje, koža jatočných zvierat, koža zvierat, imitácia kože, zvieracie kože, kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožené škatule na klobúky, kožené lepenky, kožené nite, šnúrky, kožené nite, vlákna, kožené obloženia nábytku, kožené podbradníky, kožené šnúrky, kožené súčasti vojenského výstroja, kožené náramenné pásy, kozinka, zlatokopecká kožka, blana, kožušinové pokrývky, kožušiny, kožušiny (ako koža zvierat), krupóny, krúžky na dáždniky, kufre kožené a potiahnuté kožou, kufre z vulkanfíbru, lodné kufre, kufrík s toaletnými potrebami, kufríky, kufre, mastené kože, moleskin (imitácia kože), kožené ozdoby na nábytok, náhubky, nákolennice pre kone, nákupné tašky, tašky na náradie, kožené náramenné remene, nite na šitie kože, obaly na dáždniky, obaly na hudobné nástroje, cestovné obaly na odevy, cestovné obaly na šaty, obojky na šaty, obojky pre zvieratá, ohlávky, opraty, palice na dáždniky, palice (na podporu pri chôdzi), peňaženky, mešteky na peniaze, peňaženky, nie z drahých kovov, plážové tašky, pobočnica (časť postroja), podložky pod jazdecké sedlá, pokrývky pre zvieratá, poľovnícke tašky, poľovnícke tašky (kapsy), poľovnícke torby, popruhy, opraty, postroje pre zvieratá, poťahy na konské sedlá, kožené povrázky, prikrývky na kone, prikrývky na konské sedlá, kožené puzdrá na pružiny, psie obojky, puzdrá a obaly z vulkanfíbru, puzdrá na navštívenky, kožené puzdrá na pružiny, rámy na kabelky, rebrá na dáždniky alebo slnečníky, kožené remene, remene, korbáče, biče, remienky na korčule, remienky ako časti postrojov, kožené remienky, šnúrky, retiazkové taštičky - s výnimkou taštičiek z drahých kovov, rúčky na dáždniky, rúčky na kufre, rúčky na vychádzkové palice, rukoväti vychádzkových palíc, plecniaky, jazdecké sedlá, sedlárske výrobky, semiš okrem semišu na čistenie, sieťky na nákupy, školské tašky (aktovky), slnečníky, gumené časti strmeňov, kožené strmene, strmene (postroj pre kone), strmene, strmeňové remene jazdeckého sedlá, tašky na kolieska, tašky na nosenie detí, teľacia koža, torby, torby (poľovnícke tašky), upnutie na sedlá, usne ako surovina alebo polotovar, uzdy, uzdy a postroje pre zvieratá, vaky pre horolezcov, vaky pre turistov, vodidlá, kožené vrecia, na balenie, kožené baliace vrecká, vrecká z kože na balenie, kožené baliace vrecká, tašky, vychádzkové palice, vychádzkové sedadlá.
25 - Baretky, bielizeň, bielizeň pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca poteniu, osobná bielizeň, boa (kožušinová alebo perová ozdoba okolo krku), body (bielizeň), bundy, čelenky, chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy), čiapky, sprchovacie čiapky, čiapky (priliehavé), cyklistické oblečenie, cylindre, detská výbavička, detské nohavičky, detské plienky, textilné, dreváky, espadrily (letná obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírodného materiálu), futbalová obuv, štople na futbalovú obuv, futbalové topánky (kopačky), gabardénové plášte, galoše, gamaše, gamaše (vysoké), goliere, goliere (oblečenie), gymnastické (telocvičné) dresy, kabáty, kapucne, klobúkové kostry, klobúky, kolíky na futbalovú obuv, kombiné, kombinézy na vodné lyžovanie, kombinézy (oblečenie), konfekcia (odevy), korzety, košele, košeľové sedlá, kostýmy, obleky, kovanie na obuv, kovové časti na obuv, kožušinové štóly, kožušiny (oblečenie), krátke kabáty s kapucňou (teplé), krátke, jazdecké alebo spodné nohavice, kravaty, kúpacie čiapky, kúpacie plášte, obuv na kúpanie, šľapky na kúpanie, livreje, lyžiarske topánky, manipuly, mantila, manžety (časti odevov), maškarné kostýmy, mitra (klobúk), oblečenie pre motoristov, nánožníky, nie elektricky vyhrievané, náprsenky, nepremokavý odev, nohavice, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože, oblečenie, lyžiarska obuv, prešívacie remienky na obuv (na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi), protišmykové pomôcky na obuv, špičky na obuv, obuv (vysoká), obuv, odevy, opasky, opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia), palčiaky, pančuchy, pančuchy absorbujúce pot, päty na pančuchy, pančuškové nohavice, pánske podväzky, pánske spodky, oblečenie z papiera, papuče, päty pančúch, peleríny, plášte, kúpacie plášte, plášte (dámske, lemované kožušinou), plavky, plavky kúpacie (pánske), kúpacie plavky, plavky (dámske), plavky (pánske), plážová obuv, plážové oblečenie, pletené svetre, pleteniny (oblečenie), pletiarsky tovar, detské textilné plienky, látkové plienky, podbradníky, nie z papiera, podošvy na obuv, podpätky, podpätky na obuv, podpinky, podprsenky, podšívky (časti odevov), podväzky, podväzky na ponožky, podväzky na pančuchy, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pracovné plášte, protišmykové pomôcky na obuv, pulóvre, pyžamá, ramienka na dámskej bielizni, rámy na obuv, topánkové rámy, rúcha, ornáty, rukavice, rukávniky, vesty pre rybárov, saká, bundy, šály, šály uviazané pod krkom, sandále, sárí, šatky, závoje, šaty, sedlo (košele, blúzky alebo dámskych šiat), šerpy, šilty na pokrývky hlavy, čiapkové šilty, snímateľné goliere, šnurovacie topánky, šnurovačky, spodničky, športová obuv, športové tričká, dresy, sukne, svetre, tielka, tričká, vesty, tógy, topánky na šport, celé topánky, turbany, uniformy, vesty pre rybárov, vlnené šály, vnútorné podošvy, vrchné ošatenie, vrecká na odevy, vreckovka ozdobná (súčasť oblečenia), zástery, závoje, čipková šatka, živôtiky, korzety (bielizeň), župany, zvrchníky, zvršky, zvršky topánok, zvršky (obuv).
35 - Administratívna správa hotelov, reklamné agentúry, analýzy nákladov, aranžovanie výkladov, príprava a vyhotovenie daňových priznaní, dražby, odhady lesného dreva, hospodárske, ekonomické predpovede, spravovanie hotelov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, klasifikovanie alebo zatrieďovanie vlny, pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., lepenie plagátov, marketingové štúdie, príprava miezd a výplatných listín, nábor zamestnancov, analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, oceňovanie alebo odhady lesného dreva (nezoťatého), oceňovanie obchodných podnikov, oceňovanie vlny, odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov), organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, písanie na stroji, určovanie polohy prepravných vozňov pomocou počítačov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, služby poskytované v súvislosti so sťahovaním podnikov, podpora predaja (pre tretie osoby), poradenstvo pri vedení podnikov, odborné obchodné poradenstvo, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, prenájom predajných automatov, zabezpečovanie predplácania novín a časopisov, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, hospodárske alebo ekonomické predpovede, predvádzanie tovaru, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok a podnikov, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, prenájom kopírovacích strojov; prenájom predajných automatov, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodný prieskum, príprava inzertných stĺpcov, reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, reprografia dokumentov, revízia účtov, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie vzoriek, sekretárske služby, spracovanie textov, sprostredkovateľne práce, štatistické informácie, stenografia, televízne reklamy, psychologické testovanie za účelom výberu, účtovníctvo, zostavovanie výpisov z účtov, vedenie kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh, výber osôb pomocou psychologických testov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vylepovanie plagátov robenie výpisov z účtu, distribúcia vzoriek, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zabezpečovanie novinového predplatného (pre predplatiteľov), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky), služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  W - MAZELTOV Kft.; Katona J. u. 9-11, 1137 Budapešť; HU 
(740)  Zástupca (-ovia)  Markechová Jana, JUDr., Advokátska kancelária; Laurinská 12, 811 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  20.04.2015 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.04.2015 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2006 3/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.09.2006 9/2006 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 07.01.2016 1/2016 MA3M
 
POZ 5536-2005
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.05.2005 3 800,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5536-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.04.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.04.2005 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 20.04.2005 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.04.2005 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.05.2005 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.05.2005 Typ Platba
výsledok rešerše 25.11.2005 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 22.12.2005 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.06.2006 Typ Odoslané
POZ 5536-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku