Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5529-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232059 
(151)  Dátum zápisu  13.04.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5529-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.08.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.06.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Múka; chlieb; cukrársky tovar a pečivo; kuchynská soľ a soľ na konzervovanie potravín; droždie; prášok do pečiva; látky na zlepšovanie chleba (aditíva a prísady pri príprave a zlepšení pekárenských výrobkov). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  IBIS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LESAFFRE ET COMPAGNIE; 41, rue Etienne Marcel, 75001 Paris; FR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.08.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2012 01/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.06.2012 06/2012 FG3M
 
POZ 5529-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5529-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.08.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 12.08.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.08.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 27.10.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 16.11.2011 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.04.2012 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.12.2020 Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.04.2021 Typ Doručené
7a Plná moc 01.04.2021 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.04.2021 Typ Platba
POZ 5529-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku