Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5523-2012
(111)  Trademark Number  233983 
(151)  Registration Date  14.01.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5523-2012 
(220)  Application Date  09.08.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2012 
(450)  Publication of Registration Date  01.03.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tlačoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, školské potreby s výnimkou prístrojov, papierové podložky na stôl, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia (papiernický tovar), papierové vlajky, papierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy, papierové obrúsky, puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných, lepiace štítky, darčekové a reklamné predmety z papiera.
35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie živých seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania), vydávanie a zverejňovanie elektronických publikácií; elektronická edičná činnosť (DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on line); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; organizovanie lotérií a stávkových hier; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  EMMA DANCE DAY 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  09.08.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 03/2013 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2015 01/2015 TC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 5523-2012
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5523-2012
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.08.2012 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.08.2012 Type Payment
3 výsledok rešerše 21.08.2012 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 24.08.2012 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Type Sent document
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.08.2014 Type Delivered
6a Doklad o podniku/podnikateľovi 26.08.2014 Type Delivered
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2014 Type Payment
8 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2014 Type Sent document
9 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Type Delivered
9a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Type Delivered
9b Plná moc 23.07.2015 Type Delivered
9c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Type Delivered
10 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Type Payment
11 všeobecný referátnik 05.08.2015 Type Sent document
12 dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2015 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Type Delivered
13a Plná moc 10.09.2015 Type Delivered
13b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Type Delivered
13c Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Type Delivered
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2015 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Type Sent document
16 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Type Delivered
17 všeobecný referátnik 13.10.2016 Type Sent document
18 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Type Delivered
18a Sprievodný list 05.02.2019 Type Delivered
18b Plná moc 05.02.2019 Type Delivered
18c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Type Delivered
19 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Type Delivered
19a Sprievodný list 06.02.2019 Type Delivered
19b Plná moc 06.02.2019 Type Delivered
19c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Type Delivered
20 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.02.2019 Type Payment
21 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Type Delivered
21a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Type Delivered
21b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Type Delivered
22 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2019 Type Sent document
23 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Type Delivered
23a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Type Delivered
23b Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
23c Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
23d Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
24 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Type Payment
25 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Type Sent document
26 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Type Delivered
26a Sprievodný list 26.08.2021 Type Delivered
26b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Type Delivered
26c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
26d Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
26e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
26f Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
26g Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
27 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Type Sent document
28 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Type Payment
29 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Type Sent document
POZ 5523-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.11.2014 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 30.11.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku