Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5523-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233983 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5523-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.08.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tlačoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, školské potreby s výnimkou prístrojov, papierové podložky na stôl, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia (papiernický tovar), papierové vlajky, papierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy, papierové obrúsky, puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných, lepiace štítky, darčekové a reklamné predmety z papiera.
35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie živých seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania), vydávanie a zverejňovanie elektronických publikácií; elektronická edičná činnosť (DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on line); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; organizovanie lotérií a stávkových hier; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EMMA DANCE DAY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  09.08.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 03/2013 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2015 01/2015 TC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 5523-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5523-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.08.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.08.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 21.08.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 24.08.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.08.2014 Typ Doručené
6a Doklad o podniku/podnikateľovi 26.08.2014 Typ Doručené
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2014 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2014 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
9a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
9b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
9c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
10 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
11 všeobecný referátnik 05.08.2015 Typ Odoslané
12 dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2015 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Typ Doručené
13a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
13b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
13c Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2015 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
16 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
17 všeobecný referátnik 13.10.2016 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
18a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
18b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
18c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
19 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
19a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
19b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
19c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
20 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.02.2019 Typ Platba
21 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
21a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Typ Doručené
21b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2019 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
23a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
23b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
23c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
23d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
24 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
26 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
26a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
26b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
26c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
26d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
26e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
26f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
26g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
27 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Typ Odoslané
28 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5523-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.11.2014 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 30.11.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku