Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5521-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231954 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.08.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5521-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.08.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.12.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Očné kvapky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  OPTIVE PLUS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Allergan, Inc.; 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.12.2011 12/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2012 05/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
 
POZ 5521-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5521-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.08.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 12.08.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.08.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 06.10.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 10.10.2011 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.03.2012 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.12.2020 Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.03.2021 Typ Doručené
7a Plná moc 06.03.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.03.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 06.03.2021 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.03.2021 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2021 Typ Odoslané
POZ 5521-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2021 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. Bušová Eva, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku