Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5520-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232144 
(151)  Dátum zápisu  16.04.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5520-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.08.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.06.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Hnojivá.
05 - Fungicídy, herbicídy, insekticídy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Sulfurus 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AGRO ALIANCE SK, s.r.o.; ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.08.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2012 01/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.06.2012 06/2012 FG3M
 
POZ 5520-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5520-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.08.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.08.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 30.11.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 30.11.2011 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.04.2012 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.12.2020 Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 5520-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku