Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 552-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233537 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  552-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.03.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívna správa hotelov; reklamné agentúry; fotokopírovanie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; spravovanie hotelov; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely.
41 - Služby diskoték; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; prevádzkovanie kasín; služby v kempingoch so športovým programom; nočné kluby; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; plánovanie a organizovanie večierkov; požičiavanie potápačského výstroja; prenájom tenisových kurtov; prevádzkovanie športových zariadení; služby na oddych a rekreáciu; školenie; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; zábava, pobavenie.
43 - Služby barov; bufety; hotelierske služby; závodné jedálne; jedálne a závodné jedálne; kaviarne; prevádzkovanie kempingov; motelové služby; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; poskytovanie ubytovania pre zvieratá; ubytovacie služby prázdninových táborov; prenájom prednáškových sál; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; reštaurácie (jedálne); rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).
44 - Parné kúpele; verejné kúpele na účely hygieny; manikúra; masáže; salóny krásy; služby sauny; služby solárií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.05, 26.02.01, 26.03.06, 26.11.12, 27.05.10, 27.05.12, 27.05.19, 29.01.01, 27.99.18 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  bordová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.; Bystrá 108, 977 01 Brezno; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  30.03.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.03.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 8/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 1/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 552-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.04.2012 182,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 552-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 30.03.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.04.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 31.05.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 31.05.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
POZ 552-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku