Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 551-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203260 
(151)  Dátum zápisu  03.07.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.02.2022 
(210)  Číslo prihlášky  551-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.02.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.10.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky, vyväzovače fosfátov na liečenie hyperfosfatémie, veterinárne prípravky a sanitárne prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov, zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RENAGEL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Genzyme Corporation; 50 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2003 04/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 07.10.2003 10/2003 FH3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.04.2007 04/2007 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.06.2019 06/2019 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 551-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 551-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 26.02.2002 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.02.2002 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.03.2002 Typ Platba
4 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 15.03.2002 Typ Odoslané
5 Plná moc 22.03.2002 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 09.01.2003 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 09.01.2003 Typ Interné listy
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2003 Typ Doručené
8a Plná moc 17.06.2003 Typ Doručené
8b Doklad o prevode/prechode 17.06.2003 Typ Doručené
9 Zápis prevodu prihlášky ochrannej známky do registra 24.06.2003 Typ Odoslané
10 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 23.06.2003 Typ Interné listy
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.06.2003 Typ Platba
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.07.2003 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2007 Typ Doručené
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.02.2007 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2007 Typ Odoslané
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 29.11.2011 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.12.2011 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 04.03.2019 Typ Doručené
19a Plná moc 04.03.2019 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2019 Typ Odoslané
21 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.07.2021 Typ Doručené
22 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2021 Typ Doručené
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.11.2021 Typ Platba
22a Plná moc 02.11.2021 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 25.11.2021 Typ Odoslané
24 všeobecný referátnik 25.11.2021 Typ Odoslané
25 Odpoveď na správu úradu 26.11.2021 Typ Doručené
POZ 551-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 23.06.2003 GENZYME CORPORATION GelTex Pharmaceuticals, Inc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.02.2007 GENZYME CORPORATION GENZYME CORPORATION
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.04.2019 Genzyme Corporation GENZYME CORPORATION
4 Zápis alebo zmena zástupcu 29.11.2021 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku