Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5508-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  211428 
(151)  Dátum zápisu  05.10.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.04.2015 
(210)  Číslo prihlášky  5508-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.04.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.01.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama, reklamné činnosti, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, prieskum trhu, prieskum vzťahov s verejnosťou, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, odborné obchodné poradenstvo, obchodné alebo podnikateľské informácie, služby porovnávania cien, všetky uvedené služby predovšetkým v súvislosti s prevádzkovaním taxislužby, sprostredkovania uvedených služieb.
38 - Posielanie správ, telekomunikačné služby a informácie (s výnimkou rozhlasového vysielania), rádiodispečingové služby, výzvy rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami, predovšetkým v súvislosti sprevádzkovaním taxislužby, sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Taxislužba, dovoz, preprava, automobilová, autobusová, lodná, osobná doprava, vzdušná, železničná doprava, informácie o doprave a preprave, dispečingové služby v doprave, prepravné služby, organizovanie exkurzií, ciest a výletov, poskytovanie pomoci pri doprave, rezervácia miesteniek, služby v doprave a v preprave, doručovacie služby, doručovanie tovaru, balíkov, prenájom garáží, rezervácia dopravy, sprevádzanie turistov, prenájom lodí, vozidiel a iných dopravných prostriedkov, turistické prehliadky, služby pri zaobstarávaní víz, služby cestovnej a turistickej kancelárie v oblasti dopravy, sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  fun taxi 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Horváth Roman; Janka Alexyho 1863/1, 841 01 Bratislava 42; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2005 07/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.01.2006 01/2006 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.07.2006 07/2006 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 07.01.2016 01/2016 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.12.2017 12/2017 PC3M
 
POZ 5508-2005
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5508-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.04.2005 Typ Doručené
1a Plná moc 14.04.2005 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.05.2005 Typ Odoslané
3 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 14.04.2005 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.05.2005 Typ Platba
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 13.05.2005 Typ Platba
6 výsledok rešerše 17.05.2005 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 20.05.2005 Typ Odoslané
8 Doplnenie materiálov 23.05.2005 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 24.05.2005 Typ Interné listy
10 Odpoveď na správu úradu 25.05.2005 Typ Doručené
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.10.2005 Typ Odoslané
12 Žiadosť o odvol.medz.zápisu 14.10.2005 Typ Doručené
13 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z. z.) 24.10.2005 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.04.2006 Typ Doručené
14a Doklad o podniku/podnikateľovi 28.04.2006 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku 18.05.2006 Typ Odoslané
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.05.2006 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2006 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.04.2015 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku za obnovu 05.05.2015 Typ Odoslané
20 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.06.2015 Typ Odoslané
21 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.10.2015 Typ Doručené
22 vyžiadanie poplatku za obnovu 10.11.2015 Typ Odoslané
23 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 30.11.2015 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 30.12.2015 Typ Odoslané
25 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 01.02.2016 Typ Doručené
26 všeobecný referátnik 04.02.2016 Typ Odoslané
27 Oznámenie o exekúcii 07.03.2016 Typ Doručené
27a Príloha inde neuvedená 07.03.2016 Typ Doručené
28 Oznámenie o exekúcii 21.03.2016 Typ Doručené
29 Oznámenie 30.08.2017 Typ Doručené
30 všeobecný referátnik 14.09.2017 Typ Odoslané
31 Odpoveď na správu úradu 22.09.2017 Typ Doručené
31a Sprievodný list 22.09.2017 Typ Doručené
32 Žiadosť o zápis prevodu 28.09.2017 Typ Doručené
32a Príloha inde neuvedená 28.09.2017 Typ Doručené
32b Príloha inde neuvedená 28.09.2017 Typ Doručené
33 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.09.2017 Typ Platba
34 dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2017 Typ Odoslané
35 všeobecný referátnik 16.11.2017 Typ Odoslané
36 Žiadosť o zápis prevodu 06.04.2021 Typ Doručené
36a Doklad o prevode 06.04.2021 Typ Doručené
37 vyžiadanie poplatku 22.04.2021 Typ Odoslané
38 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.05.2021 Typ Platba
39 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 04.05.2021 Typ Odoslané
40 Odpoveď na správu úradu 10.05.2021 Typ Doručené
40a Doklad o prevode 10.05.2021 Typ Doručené
POZ 5508-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.05.2006 TOMBO, spol. s r. o. TOMBO, spol. s r. o.
2 Prevod majiteľa 15.11.2017 Horváth Roman TOMBO, spol. s r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 15.11.2017 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku