Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5501-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234640 
(151)  Dátum zápisu  16.04.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.07.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5501-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.07.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.01.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Pekárske a cukrárske výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  K 2 - CUKRÁRENSKÁ HMOTA - ÚJ STEFANIA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Moravčík Vladimír, Mgr.; Jazdecká 11, 931 01 Šamorín; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1150278 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  31. 10. 2012 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.01.2013 1/2013 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.06.2013 6/2013 XA3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.06.2013 6/2013 FH3M
4 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 5501-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 20.08.2012 99,50 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.08.2012 165,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.02.2013 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2022 266,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5501-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 25.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výsledok rešerše 07.08.2012 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 09.08.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 09.08.2012 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 24.08.2012 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.08.2012 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 31.10.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 31.10.2012 Typ Odoslané
List z OMPI 02.11.2012 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 07.11.2012 Typ Interné listy
List z OMPI 15.11.2012 Typ Doručené
List z OMPI 07.12.2012 Typ Doručené
Oznámenie 21.01.2013 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 01.02.2013 Typ Odoslané
Oznámenie 11.02.2013 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.02.2013 Typ Platba
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 14.02.2013 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 14.02.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 08.03.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.04.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 29.11.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 29.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
POZ 5501-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 13.02.2013 Moravčík Vladimír, Mgr. Moravčík Vladimír, Mgr.
Illés Gergely
Krajnyák György
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku