Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 550-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233464 
(151)  Dátum zápisu  12.10.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  550-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.03.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 20 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia.
20 - Drevené alebo plastové skrinky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.02, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SHT Slovensko s.r.o.; Diaľničná cesta 4802/24, 903 01 Senec; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.03.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 07/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.06.2014 06/2014 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.06.2014 06/2014 TC3M
 
POZ 550-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 550-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.03.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.04.2012 Typ Platba
3 všeobecný referátnik 04.05.2012 Typ Odoslané
4 výsledok rešerše 02.05.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 10.05.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.10.2012 Typ Odoslané
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2013 Typ Platba
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2013 Typ Platba
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.11.2013 Typ Doručené
9a Doklad o prevode/prechode 05.11.2013 Typ Doručené
9b Plná moc 05.11.2013 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.11.2013 Typ Doručené
10a Doklad o podniku/podnikateľovi 05.11.2013 Typ Doručené
10b Plná moc 05.11.2013 Typ Doručené
11 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 13.03.2014 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 26.03.2014 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2014 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis prechodu 30.09.2021 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku 14.10.2021 Typ Odoslané
15a Doklad o prechode 30.09.2021 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 30.09.2021 Typ Doručené
15c Príloha inde neuvedená 30.09.2021 Typ Doručené
15d Plná moc 30.09.2021 Typ Doručené
15e Príloha inde neuvedená 30.09.2021 Typ Doručené
15f Príloha inde neuvedená 30.09.2021 Typ Doručené
15g Príloha inde neuvedená 30.09.2021 Typ Doručené
15h Príloha inde neuvedená 30.09.2021 Typ Doručené
POZ 550-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 17.04.2014 GAMA Myjava, s.r.o. Technopoint Sanitrends, s.r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.04.2014 SHT Slovensko s.r.o. GAMA Myjava, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku