Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 55-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  243784 
(151)  Dátum zápisu  20.10.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  55-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.01.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  86692674 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2015 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.12.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 11, 35, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Operačný softvér pre zabudované zariadenia a počítačový firmvér pre programy operačného systému pre výrobcov originálneho zariadenia a softvér na spracovanie dát charakteristický pre nahrané digitálne média (okrem prijímacích alebo vysielacích modulov alebo tovarov na použitie v prijímacích alebo vysielacích moduloch; počítače a počítačové periférne zariadenia; nahrané počítačové operačné programy; zvukové zariadenia; prístroje a nástroje na záznam, prenos, príjem, spracovanie, vyhľadávanie, reprodukciu a manipuláciu so zvukom a/alebo s audio signálmi a efektmi; procesory na spracovanie signálov; zosilňovače; výkonové zosilňovače; prehrávače optických médií; ekvalizéry; mikrofóny; pedále na zvukové efekty pri hudobných nástrojoch; sieťové zariadenia; počítačový softvér na diaľkové ovládanie jedného alebo viacerých audio zariadení, vrátane mikrofónov, zmiešavačov, zosilňovačov, signálových procesorov a reproduktorov používaných na kontrolu a konfiguráciu týchto audio zariadení; prístroje na elektronické audio efekty; konzoly na mixovanie zvuku; hlavné konzoly na mixovanie zvuku na použitie vo zvukovom nahrávacom štúdiu; elektronické hudobné nahrávacie zariadenia; pedále na efekty pri hudobných nástrojoch; prístroje na zvukové adaptácie na použitie s hudobnými nástrojmi na tvorbu a reprodukciu rôznych zvukov; zvukové zosilňovače pre hudobné nástroje a ich časti a ich vybavenie; prístroje na zosilňovanie a/alebo reprodukciu zvuku povahy basových procesorov, mikrofónov, mixážnych konzol, signálových procesorov a káblov pre elektrické a optické riadiace zariadenia na vysielanie signálu pre audio signály; signálové, zvukové, priestorové zvukové, efektové a/alebo hlasové procesory; slúchadlá; koncové časti slúchadiel; reproduktory; zvukové reproduktorové systémy; meniče; štúdiové monitory; vysielače; dokovacie stanice; diaľkové ovládače; audio a video prehrávacie a nahrávacie zariadenia; počítačový softvér a hardvér na ovládanie a riadenie audio zvukových systémov a prístrojov na reprodukciu hudby a zvuku; multimediálne a zvukové systémy do vozidiel a ich komponenty; zvukové reproduktory do vozidiel; zosilňovače do vozidiel; multimediálne konektory do vozidiel; konektory pre mobilné telefóny do vozidiel; navigačné systémy do vozidiel; ovládacie jednotky pre zosilňovače do vozidiel; systémy zvukových reproduktorov do vozidiel; prenosné navigačné prístroje; audio a video vysielacie prístroje; elektronické prepojovacie jednotky mikrofónov; rozvodové systémy elektronických signálov používané predovšetkým na distribúciu audio a video signálov a jednotky audio časového oneskorenia; prístroje na zmenu tónových charakteristík zvukového signálu; audio kompresory; expandéry; meniče dynamických charakteristík; šumové brány; obmedzovače; elektronické zvukové rozdeľovacie zariadenia a prístroje pre audio testy; fázové kontroléry; zvukové analyzátory a káblové testery; audio ekvalizéry; zvukové zosilňovače a počítačový hardvér a softvér na ovládanie audio a video zariadení, žiaden z vyššie uvedených tovarov využívajúci satelitné vysielanie; kompresory a expandéry signálu; obmedzovače kompresorov signálu; analógové signálové procesory; digitálne signálové procesory; obmedzovače audio šumov; zosilňovače ovládané napätím; naprogramované voliče smeru zvukového signálu; mikroprocesorom ovládané reproduktorové ekvalizéry; a expandéry a obnovovacie zariadenia audio signálu; počítačový softvér, ktorý umožňuje bezdrôtový prenos a poskytovanie informácií v reálnom čase o dopravnej premávke, o stave vozovky, o bodoch záujmu, o témach všeobecného záujmu a o online obsahu prostredníctvom bezdrôtových prenosov do mobilných komunikačných zariadení, do mobilných telefónov, do elektronických zariadení inštalovaných v automobiloch a iných vozidlách, a ktorý umožňuje vodičom automobilov a vozidiel a cestujúcim medzi sebou komunikovať a zdieľať dáta v reálnom čase, zdieľať informácie, pripomienky, komentáre, názory a multimediálny obsah a online obsah prostredníctvom bezdrôtových komunikačných zariadení, mobilných telefónov a elektronických zariadení inštalovaných v automobiloch a iných vozidlách a umožňuje zjednocovať také dáta, informácie, pripomienky, komentáre, názory a ďalší obsah pre prenos alebo vysielanie tretími osobami prostredníctvom internetu, rozhlasu alebo televízie; displeje s LED (elektroluminiscenčnými diódami); panely s LED (elektroluminiscenčnými diódami); panely na zobrazovanie videa alebo obrázkov; elektronické regulačné a riadiace zariadenia na prevádzku s LED (elektroluminiscenčnými diódami); prístroje a nástroje na ovládanie osvetlenia; prístroje a nástroje na ovládanie javiskového osvetlenia; prístroje a nástroje na prevádzku, ovládanie a kontrolu osvetlenia; prístroje a nástroje na prevádzku, ovládanie a kontrolu osvetľovacích zariadení a osvetľovacích systémov; prístroje a nástroje na detekciu chýb, diagnostiku chýb a hlásenie chýb prístrojov na osvetlenie a chýb osvetľovacích systémov; počítačový hardvér a počítačový softvér na prevádzku, ovládanie a kontrolu osvetlenia; prístroje a nástroje na prevádzku, ovládanie a kontrolu zariadenia na osvetlenie a osvetľovacích systémov; počítačový hardvér a počítačový softvér na detekciu chýb, diagnostiku chýb a hlásenie chýb prístrojov na osvetlenie a osvetľovacích systémov; počítačové ovládače na osvetľovacie prístroje a nástroje; riadiace konzoly na osvetľovacie prístroje a nástroje; programovateľné ovládače na osvetľovacie prístroje a nástroje; prístroje na diaľkové ovládanie osvetľovacích prístrojov a nástrojov; zvukovo citlivé ovládače na osvetľovacie prístroje a nástroje; softvér na ovládanie osvetlení; softvér na ovládanie osvetlení na použitie v komerčných a priemyselných zariadeniach, v divadlách, v nočných kluboch a na koncertoch; softvér na ovládanie osvetlení na použitie v prístrojoch a nástrojoch na osvetlenie javiska a na ovládanie javiskových osvetľovacích prístrojov a nástrojov; káble, konektory a spínače pre prístroje a nástroje na osvetlenie javiska; obrazové projektory na premietanie vzorov, obrázkov, log, textu alebo tvarov; brašne a letecké kufríky špeciálne upravené pre nástroje na ovládanie osvetľovacích zariadení; tablety; počítače; mobilné telefóny; chytré telefóny; vreckové počítače; prenosné digitálne elektronické zariadenia obsahujúce softvér a displeje na prehliadanie, odosielanie a prijímanie textov, e-mailov, dát, zvuku, obrazu, video súborov a informácií; prenosné digitálne elektronické zariadenia na nahrávanie, organizovanie, prenos, spracovanie a prehliadanie textu, dát, zvuku, obrazu a video súborov; multifunkčné elektronické zariadenia na zobrazovanie, meranie a odosielanie na internet; prenosné počítače a prenosné počítačové periférne zariadenia; počítačové programy a softvér na monitorovanie dát na použitie v zariadeniach v oblasti prenosnej techniky; počítačový softvér pre správu, tvorbu, kompresiu a umiestňovanie softvérových aktualizácií elektronickými kanálmi; programovateľné centrálne riadiace jednotky; karty rozhraní a rámy pre zásuvné dosky; rámy pre zásuvné dosky, v ktorých sú karty s plošnými spojmi umiestnené a elektricky pripojené k iným kartám s plošnými spojmi a k obvodom, predávané samostatne i ako nedeliteľná súčasť systému diaľkového ovládania na použitie s audio, video a osvetľovacím zariadením; integrovaný automatizovaný elektronický systém zložený z dosky s plošnými spojmi, ovládacieho panelu a elektrickej riadiacej jednotky a súvisiaci softvér na použitie pri prístupe k diaprojektorom, videoprojektorom, prehrávačom kompaktných diskov, projekčným plátnam, osvetľovacím systémom a ďalším súvisiacim audio/video zariadeniam a na použitie pri ich riadení; integrovaný automatizovaný elektronický systém zložený z rámov na zasúvanie kariet, riadiacich kariet, disketových jednotiek, riadiacich jednotiek na diapozitívy, riadiaceho programu televízie, master-post expandéra, bezdrôtového prijímača, káblových ovládacích panelov, softvérových panelov, dátového signálneho modulátora, kábla pre infračervené vysielanie, riadiacej jednotky výkonu, duálnej riadiacej jednotky výkonu, reléovej riadiacej jednotky, modulu prijímača, antény s rozšíreným rozsahom, reléového prijímača, žeraviaceho stmievacieho modulu, bezdrôtového ovládania jedného projektora, bezdrôtového duálneho ovládania projektora a súvisiaceho softvéru na použitie pri prístupe k diaprojektorom, k video projektorom, k prehrávačom kompaktných diskov, k projekčným plátnam, k osvetľovacím systémom a k ďalším súvisiacim audio/video zariadeniam a na použitie pri ich riadení; bloky diaľkového ovládania multimediálnych systémov na vzdelávacie účely a pre systémy domáceho zábavného kina; diaľkové ovládanie predstavujúce užívateľské rozhranie a klávesnice pre multimediálne systémy na vzdelávacie účely a domácu zábavu; bloky diaľkového ovládania pre audiovizuálne vybavenie; bloky diaľkového ovládania pre projektory filmov a statických obrázkov; bloky diaľkového ovládania pre DVD prehrávače; bloky diaľkového ovládania pre videorekordéry a bloky diaľkového ovládania satelitných prijímačov; bloky diaľkového ovládania pre osvetlenia; bloky diaľkového ovládania pre rolety; bloky diaľkového ovládania pre projekčné plátna; video a audio konferenčné zariadenia; elektronické zariadenia pre smerovanie audio, video a digitálnych signálov vrátane počítačového hardvéru, prepínačov, smerovačov, ovládacích panelov a klávesníc; počítačový softvér, rozhrania a programy rozhraní pre počítače; počítacie stroje; elektronické organizéry; elektronické poznámkové bloky; analógové číslicové prevodníky; dotykové obrazovky, všetok uvedený tovar tiež na použitie pre audio systémy a mobilné informačno-zábavné systémy pre automobily; nosiče zvukových záznamov; nosiče na ukladanie magnetických, elektronických a optických dát; kódované servisné a identifikačné karty; karty s integrovanými obvodmi (karty s pamäťou alebo mikroprocesorom); magneticky kódované karty; pamäťové dosky; meradlá snímajúce polohu; senzory detegujúce polohu a ich príslušenstvo; navigačné prístroje pre vozidla (palubné počítače); hardvér a softvér pre elektronické asistenčné jazdné systémy; elektronické vysielače a prijímače pre video cez IP (Video over IP); počítačový softvér a hardvér na použitie pri streamovaní živého videa a digitálneho značenia pre video distribúciu, audio distribúciu, a video spojovacie systémy; prenosné digitálne elektronické zariadenia obsahujúce softvér a ochranné sklo displeja, obrazovky na prehliadanie, odosielanie a prijímanie e-mailov, textov, dát a informácií z chytrých telefónov, tabletových počítačov a prenosných počítačov, predstavujúce tiež náramkové hodinky; prenosné počítačové periférne zariadenia; prenosná elektronika vrátane hodiniek, náramkov a oddeliteľných remienkov pre nahrávanie, sťahovanie, prístup, vysielanie, zobrazovanie, editáciu, značenie, blogovanie, streamovanie, spojovanie, zdieľanie, diaľkové ovládanie a poskytovanie digitálnych médií a informácií prostredníctvom chytrého telefónu; vreckové počítače (PDA); tablety; notebooky; laptopy; prenosné prehrávače médií; počítačové, komunikačné a cloudové siete; bezdrôtové elektronické vysielače a prenosné prijímače pre vysielanie a príjem streamových audio a video signálov z počítačov, chytrých telefónov, vreckových PDA, tabletov, notebookov, laptopov a prenosných prehrávačov médií; prenosné elektronické zariadenia pre poskytovanie fyzickej, vizuálnej alebo zvukovej spätnej väzby založenej na pohybe, orientácii, rýchlosti alebo zrýchlení užívateľa; elektronické prenosné fitnes doplnky, vrátane sledovačov aktivity, meracích zariadení spotrebovávaných kalórií, vrátane kalorimetrov, sledovacích zariadení fitnes pokroku nositeľných ako rukavice, čelenky, náramky na zápästie, náramky na pažu, majúce povahu ako sledovače aktivity; nositeľné zariadenia GPS založené na vzdialenosti, rýchlosti/tempe a kompasové sledovače GPS určené na nosenie na zápästí alebo na paži osoby počas cvičenia; počítačový aplikačný softvér a mobilné aplikácie s možnosťou stiahnutia na použitie v spojení s vyššie uvedenými tovarmi; mobilné aplikácie s možnosťou stiahnutia pre viac bezdrôtovo pripojených zariadení s dátami z oblasti fitnes a športu; mobilné aplikácie pre užívateľské dáta a vývoj trendu alebo dosahovaných výsledkov vrátane osobných údajov, dát o umiestnení, dát monitorovania spánku, údajov o zdravotnom stave (vrátane tepovej frekvencie a telesné hmotnosti) pre štatistickú analýzu; mobilné aplikácie pre bezdrôtové streamovanie dát medzi pripojenými prídavnými zariadeniami a chytrými telefónmi pomocou bezdrôtovej komunikácie; mobilné aplikácie pre záznam tréningov a zobrazovanie cvičení v kalendári; mobilné aplikácie pre spojenie s priateľmi s interakciou cez sociálne média, pre synchronizáciu zoznamu priateľov užívateľa a uvádzanie problémov medzi viacerými cieľmi užívateľa a symbolmi ich dosiahnutia; mobilné aplikácie pre mobilné sledovanie so vstavaným polohovacím systémom vo vyhradených modeloch chytrých telefónov za účelom zabezpečenia vzdialenosti, rýchlosti, doby trvania cvičenia; počítačový aplikačný softvér v podobe softvéru na použitie v spojení s prenosnými počítačovými periférnymi zariadeniami alebo prenosnými počítačmi, ktoré poskytujú funkčnosť daného zariadenia; mobilné aplikácie s možnosťou stiahnutia na použitie v spojení s prenosnými počítačovými periférnymi zariadeniami alebo prenosnými počítačmi, ktoré poskytujú funkčnosť daného zariadenia; mobilné aplikácie pre zníženie šumu a na zlepšenie zvuku v slúchadlách, zvukových reproduktoroch a v koncovkách slúchadiel; počítačový softvér, ktorý poskytuje webový prístup k aplikáciám a službám prostredníctvom webového operačného systému alebo portálových rozhraní; počítačový softvér na spracovanie digitálnych zvukových informácií na použitie vo zvukových mediálnych aplikáciách; počítačový softvér na sťahovanie, prenášanie, prijímanie, editovanie, získavanie, kódovanie, dekódovanie, prehrávanie, ukladanie a organizovanie zvukových dát video súborov; počítačový aplikačný softvér pre mobilné telefóny, prenosné prehrávače médií, vreckové počítače, počítače, tablety, vrátane softvéru na zlepšené potlačenie šumu, na zosilnenie zvuku v slúchadlách, zvukových reproduktoroch a v koncovkách slúchadiel; softvérové aplikácie s možnosťou stiahnutia na sťahovanie obsahu zaznamenaného na digitálne videorekordéry (DVR) na prehliadanie na chytrých telefónoch (softvér pre sideloading DVR s možnosťou stiahnutia); softvér pre Internet vecí (IoT) bez možnosti stiahnutia; počítačové hardvérové moduly pre použitie v elektronických zariadeniach pre Internet vecí (IoT); senzory pre Internet vecí (IoT); počítačový aplikačný softvér pre chytré telefóny, mobilné telefóny, chytré televízory a vreckové elektrické komunikačné zariadenia, ktoré sa používajú na zavádzanie Internetu vecí (IoT); bezdrôtové komunikačné zariadenia na prenos hlasu, dát a obrazu vrátane hlasových, textových a obrázkových správ; videokamery a fotoaparáty, tiež funkčné na nákup hudby, hier, video aplikácií a softvérových aplikácií prostredníctvom siete „over-the-air na sťahovanie do daného prístroja; počítačový softvér, ktorý poskytuje aktualizácie „over-the-air pre iný softvér; počítačový softvér na správu, tvorbu, kompresiu a umiestňovanie softvérových aktualizácií prostredníctvom elektronických kanálov.
11 - Prístroje a nástroje na osvetľovanie; prístroje a nástroje na zabezpečenie osvetlenia; svetlomety; parabolické hliníkom pokovované reflektory; svetelné pásy; bodové svetlá; elipsoidné bodové reflektory; Fresnelove lampy; sledovacie bodové reflektory; lúčové projektory; otočné hlavice, a to javiskové osvetľovacie telesá; filtre pre osvetľovacie prístroje a nástroje; filtre na použitie s osvetľovacími prístrojmi a nástrojmi; farebné filtre na použitie v osvetľovacích prístrojoch a nástrojoch; gobo projektory a cucoloris projektory; filtre na použitie s osvetľovacími prístrojmi a nástrojmi; prístroje a nástroje na osvetlenie; prístroje a nástroje na efektné osvetlenie vrátane otočných hláv pôsobiace ako efektné osvetľovacie zariadenia; valčekové skenery; stroboskopické svetlá na svetelné efekty; projektory laserových lúčov na efektné osvetlenie; počítačom riadené osvetľovacie prístroje a nástroje; dekoratívne elektrické osvetľovacie prístroje; svietidlá s LED (elektroluminiscenčnými diódami) a osvetľovacie telesá s LED (elektroluminiscenčnými diódami) na javiskové osvetlenie alebo na osvetlenie architektúry; svietidlá s HID (vysoko intenzívnymi výbojkami); osvetľovacie telesá s HID (vysoko intenzívnymi výbojkami) na javiskové osvetlenie alebo na osvetlenie architektúry; halogénové svietidlá a halogénové osvetľovacie telesá na javiskové osvetlenie alebo na osvetlenie architektúry; osvetľovacie telesá na zvýraznenie osvetlenia výstavných, komerčných, priemyselných, bytových a architektonických priestorov; vnútorné a vonkajšie architektonické vykrývacie osvetlenie, vrátane projektorov a architektonických nepriamych bodových svietidiel na inštaláciu v zemi; premietačky obrázkov; osvetľovacie zariadenia na premietanie vzorov, obrázkov, log, textu alebo tvarov; žiarivkové svietidlá na javiskové osvetlenie alebo na osvetlenie architektúry; svetelné zdroje pre optické vlákna; svetelné zdroje pre káble z optických vlákien; generátory dymu; generátory dymu na vytváranie špeciálnych divadelných efektov; generátory dymu na použitie s bezpečnostnými poplašnými systémami; ventilátory na použitie s generátormi dymu; brašne a letecké kufríky špeciálne upravené pre osvetľovacie prístroje a nástroje.
35 - Služby správy databáz; analýza dát obchodných spravodajských informácií a služby na podporu obchodného rozhodovania; poskytovanie analýzy obchodných informácií na pomoc pri obchodnom rozhodovaní; analýza obchodných a marketingových trendov pre tretie osoby; obchodné poradenstvo v oblasti telekomunikácií a služieb riadenia finančných nákladov v odbore informatiky pre tretie osoby; analýza obchodných dát; obchodné poradenstvo; maloobchodné a veľkoobchodné služby vrátane maloobchodných a veľkoobchodných služieb prostredníctvom internetu a reklamné služby pre tretie osoby prostredníctvom sponzorských a licenčných dohovorov pre prístroje a nástroje na záznam, prenos, príjem, spracovanie, vyhľadávanie, reprodukciu zvuku a na spracovanie zvuku a/alebo s akustických signálov a efektov, pre procesory na spracovanie signálov, pre zosilňovače, pre výkonové zosilňovače, pre prehrávače optických médií, pre ekvalizéry, pre mikrofóny, pre pedále pre na zvukové efekty pri hudobných nástrojoch, pre sieťové zariadenia, pre elektronické prístroje pre audio efekty, pre mixážne konzoly, pre hlavné mixážne audio konzoly na použitie vo zvukovom nahrávacom štúdiu, pre elektronické hudobné záznamové zariadenia, pre prístroje pre na zvukové adaptácie na použitie s hudobnými nástrojmi, pre zvukové zosilňovače pre hudobné nástroje a ich časti a ich vybavenie, pre prístroje na zosilňovanie a/alebo reprodukciu zvuku, pre riadiace zariadenia pre audio signály, pre signálové, zvukové, priestorovo-zvukové, efektové a/alebo hlasové procesory, pre slúchadlá, pre koncové časti slúchadiel, pre reproduktory, pre reproduktorové zariadenia, pre inštalácie, pre systémy a/alebo jednotky, pre meniče, pre štúdiové monitory, pre vysielače, pre dokovacie stanice, pre diaľkové ovládania, pre audio a video prehrávacie a nahrávacie zariadenia, pre počítačový softvér a hardvér, pre multimediálne a zvukové systémy do vozidiel a ich komponenty, pre prenosné navigačné prístroje, pre audio a video vysielacie prístroje, pre elektronické prepojovacie jednotky mikrofónov, pre rozvodové systémy elektronických signálov a jednotky audio časového oneskorenia, pre prístroje na zmenu tónových charakteristík zvukového signálu, pre audio kompresory, pre expandéry, pre meniče dynamických charakteristík, pre šumové brány, pre obmedzovače, pre elektronické zvukové rozdeľovacie zariadenia a prístroje pre audio testy, pre fázové kontroléry, pre zvukové analyzátory a káblové testery, pre audio ekvalizéry, pre zvukové zosilňovače a počítačový hardvér a softvér na ovládanie audio a video zariadenia, pre analógové a digitálne signálové procesory, pre obmedzovače audio šumov, pre zosilňovače riadené napätím, pre naprogramované voliče smeru zvukového signálu, pre mikroprocesorom riadené reproduktorové ekvalizéry a expandéry a obnovovacie zariadenia audio signálu, pre displeje s LED (elektroluminiscenčnými diódami), pre panely s LED (elektroluminiscenčnými diódami), pre panely na zobrazovanie videa alebo obrazov, pre elektronické regulačné a riadiace zariadenia na prevádzku LED (elektroluminiscenčných diód), pre prístroje a nástroje na ovládanie osvetlenia a javiskového osvetlenia, pre prístroje a nástroje na prevádzku, riadenie a kontrolu osvetlenia, pre prístroje a nástroje na prevádzku, riadenie a kontrolu osvetľovacích zariadení a osvetľovacích systémov, pre prístroje a nástroje na detekciu chýb, diagnostiku chýb a hlásenie chýb prístrojov na osvetlenie a osvetľovacích systémov, pre počítačový hardvér a počítačový softvér na prevádzku, riadenie a kontrolu osvetlenia, pre počítačový hardvér a počítačový softvér pre detekciu chýb, diagnostiku chýb a hlásenie chýb prístrojov na osvetlenie a osvetľovacích systémov, pre počítačové ovládače pre osvetľovacie prístroje a nástroje, pre riadiace konzoly pre osvetľovacie prístroje a nástroje, pre programovateľné ovládače pre osvetľovacie prístroje a nástroje, pre prístroje na diaľkové ovládanie osvetľovacích prístrojov a nástrojov, pre zvukovo citlivé ovládače na osvetľovacie prístroje a nástroje, pre softvér na ovládanie osvetlení, pre softvér na ovládanie osvetlení na použitie v komerčných a priemyselných zariadeniach, v divadlách, v nočných kluboch a na koncertoch, pre softvér na ovládanie osvetlení na použitie v prístrojoch a nástrojoch na osvetlenie javiska a na ovládanie osvetľovacích prístrojov a nástrojov javiska, pre káble, konektory a spínače na prístroje a nástroje na osvetlenie javiska, pre obrazové projektory na premietanie vzorov, obrázkov, log, textu alebo tvarov, pre brašne a letecké kufríky špeciálne upravené pre nástroje na ovládanie osvetľovacích zariadení, pre elektronické systémy na poskytovanie pomoci pri riadení pozemných vozidiel obsahujúce elektrický čip so softvérom na spracovanie videa z kamery namontovanej na aute vrátane priloženého tlačeného výukového materiálu, pre softvér a aplikácie pre počítače, tablety, chytré telefóny a prenosné počítače na poskytovanie osobnej asistencie pri riadení, varovaní pred kolíziami, varovaní pri opustení jazdného pruhu, hlasovú čítačku SMS a polohový vysielač pre vozidlá vrátane úplných inštruktážnych príručiek, pre zvukové systémy, pre systémy verejných adries, pre zvukové systémy pre verejné priestory, pre subwoofery, pre scénické monitory, pre softvér na použitie v spojení so zvukovými systémami, pre systémy verejných adries a systémy pre verejné priestory, pre softvér na meranie a vyrovnávanie zvuku, pre softvér umožňujúci výmenu funkcií a parametrov zvukových systémov, pre softvér, ktorý umožňuje simuláciu a optimalizáciu smerového chovania zvukových zariadení a nástrojov.
38 - Telekomunikačné služby; prenos hlasu, dát, grafiky, obrázkov, zvuku a videa prostredníctvom telekomunikačných sietí, bezdrôtových komunikačných sietí a internetu; bezdrôtové telefonovanie a bezdrôtové širokopásmové komunikačné služby na prenos hlasu a dát; poskytovanie užívateľského prístupu k internetu; poradenstvo v oblasti satelitného prenosu a telekomunikačných služieb; komunikačné služby prostredníctvom telefónov a mobilných telefónov; konzultačné služby v oblasti dátovej komunikácie; poskytovanie užívateľského prístupu k telekomunikačným sieťam; poskytovanie širokopásmových komunikačných služieb; služby dátovej komunikácie; služby poskytovania prístupu k internetu; prenos správ pomocou počítača; prenos textu, obrazu a zvuku pomocou počítača; informačné prenosové služby prostredníctvom digitálnych sietí; hlasová služba cez internetový protokol - komunikačné služby (IP); telekomunikačné služby používajúce portál na získavanie alebo odovzdávanie informácií, najmä prenos informácií prostredníctvom elektronických komunikačných sietí; komunikácia pomocou prenosu správ pri použití počítačových terminálov; kontinuálny prenos filmových dát a programátorské využitie počítačových sietí; prenos správ prostredníctvom elektronických médií; prenos video filmov s použitím elektronických médií; elektronická pošta; poskytovanie užívateľského prístupu k počítačovým sieťam a internetu; komunikácia prostredníctvom telefónnych prenosov, najmä prenos a/alebo zasielanie informácií z počítačových databáz pomocou telefónnej siete; elektronický dátový prenos telegramov, správ, zvuku a obrazu; komunikačné služby pomocou bezdrôtových prístupových bodov (WAP); bezdrôtové širokopásmové komunikačné služby; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom telekomunikačných zariadení; poskytovanie prístupu k počítačovým databázam uloženým v elektronickej podobe; poskytovanie užívateľského prístupu k počítačovým databázam obsahujúcim filmy, hry a hudbu za účelom ich objednávania; vysielacie služby a poskytovanie telekomunikačného prístupu k filmom, hrám, k hudbe a televíznym programom prostredníctvom služby „video na požiadanie.
42 - Poradenstvo v oblasti počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačového softvéru zameraného na zabudované zariadenia; návrh a vývoj softvérových a firmvérových systémov, žiadna z vyššie uvedených služieb sa nevzťahuje k prijímacím alebo vysielacím modulom; návrh a aktualizácia softvéru pre zabudované zariadenia a služby údržby softvéru; analýzy počítačových systémov; vývoj elektroniky a elektronických výrobkov; inštalácia, údržba a aktualizácia softvéru; softvér ako služba (SAAS) zameraná na poskytovanie inteligentnej konektivity, interaktívnej funkčnosti a na riadenie rôznych zariadení pripojených k internetu, webu, alebo k Internetu vecí (IoT). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.05, 26.11.12, 26.11.03, 26.03.06, 27.05.02, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Harman International Industries, Incorporated; 8500 Balboa Boulevard, Northridge, California 91329; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.01.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2016 7/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2016 12/2016 FG3M
 
POZ 55-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.01.2016 200,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 55-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.01.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.01.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.01.2016 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 15.01.2016 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.01.2016 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.01.2016 Typ Platba
Doplnenie materiálov 27.01.2016 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 27.01.2016 Typ Doručené
Plná moc 27.01.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.02.2016 Typ Odoslané
Doklad o práve prednosti 20.04.2016 Typ Doručené
výsledok rešerše 26.04.2016 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.05.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.05.2016 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 20.05.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.11.2016 Typ Odoslané
POZ 55-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku