Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5495-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234078 
(151)  Dátum zápisu  15.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5495-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.07.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Vykonávanie činností v oblasti stavebného sporenia, prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov, poskytovanie úverov stavebným sporiteľom, vykonávanie platobného styku a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením, poskytovanie poradenských služieb súvisiacich so stavebným sporením; sprostredkovateľská činnosť v oblasti poisťovníctva súvisiaca so stavebným sporením, poskytovanie záruk za stavebné, hypotekárne alebo komunálne úvery, poskytovanie informácií v oblasti stavebného sporenia a hypotekárnych úverov; poskytovanie hypoték; bankovníctvo, bankové informácie; služby v oblasti finančníctva, finančné riadenie, finančné analýzy, finančné informácie, finančné poradenstvo, finančné konzultačné služby, finančné oceňovanie; zúčtovacie banky vykonávajúce bezhotovostné operácie; platobný styk a zúčtovanie, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, kapitálové investície; služby poisťovní, konzultačné, poradenské a informačné služby v oblasti poisťovníctva; sprostredkovanie poistenia; oceňovanie a odhady nehnuteľností. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ČSOB Majster MINI 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.; Radlinského 10, 813 23 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Miroslav Budaj, advokát; Miletičova 71, 821 09 Bratislava 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 03/2013 FG3M
 
POZ 5495-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5495-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.07.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 23.07.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.07.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 09.08.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 15.08.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.11.2021 Typ Doručené
POZ 5495-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku