Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5493-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234077 
(151)  Dátum zápisu  15.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5493-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.07.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Služby týkajúce sa poisťovníctva; poskytovanie všetkých druhov poistenia; poisťovanie zodpovednosti za škody; poistenie medzinárodného obchodného styku a zaistenie; konzultačné, poradenské a sprostredkovateľské služby v oblasti poisťovníctva; finančné analýzy, manažérske služby a maklérske služby v oblasti peňažníctva, poistenia a zaistenia majetku; poisťovacie služby; poskytovanie zmluvného zdravotného poistenia, poskytovanie informácií z oblasti poisťovníctva a finančných služieb prostredníctvom informačných médií a dátových nosičov všetkých druhov; poradenská činnosť a konzultácie v oblasti poisťovníctva a finančných služieb; vymáhanie pohľadávok na poistnom; správa peňažných aktív; finančné služby vrátane poskytovania nadštandardných produktov v oblasti poistenia, ako aj služby poskytované elektronicky a prostredníctvom telefónu; sprostredkovanie v oblasti poisťovníctva a finančných služieb; peňažné poistenie v oblasti úrazového poistenia, poistenia škôd na prepravovaných veciach, batožine a inom majetku, poistenia škôd na majetku spôsobených požiarom, výbuchom, akýmkoľvek prírodným živlom, pádom lietadla alebo iným spôsobom, zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo použitia pozemného motorového dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu, všeobecného poistenia za škodu aj zodpovednosti za škody na životnom prostredí a/alebo rôznych finančných strát, funkcie správcu majetkových účastí v dcérskych a iných spoločnostiach; vyšetrovanie poistných udalostí a likvidátorské služby; služby osobných finančných a poisťovacích poradcov; služby v oblasti podpory a rozvoja poisťovníctva, akékoľvek konzultačné služby v oblasti financií, poistenia a úverovania; rozširovanie informácií o poistení a poistných produktoch prostredníctvom počítačovej siete, poskytovanie poistných služieb prostredníctvom elektronických médií, rozširovanie informácií o produktoch v poistení prostredníctvom televízneho a rozhlasového vysielania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Vario life junior 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ČSOB Poisťovňa, a. s.; Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Miroslav Budaj, advokát; Miletičova 71, 821 09 Bratislava 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 03/2013 FG3M
 
POZ 5493-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5493-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.07.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 23.07.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.07.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 09.08.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 15.08.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.11.2021 Typ Doručené
POZ 5493-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku