Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5491-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234075 
(151)  Dátum zápisu  15.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5491-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.07.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva, home banking, bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí, vedenie účtov, klíring, finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva, poskytovanie úverov, poskytovanie pôžičiek, investovanie do cenných papierov na vlastný účet, kapitálové investície, platobný styk a zúčtovanie, elektronický prevod kapitálu, platobné prevody vykonávané elektronicky, vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov, overovanie šekov, poskytovanie záruk, garancie, kaucie, ručenie, otváranie akreditívov, obstarávanie inkasa, uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt, poskytovanie bankových informácií, finančné analýzy a informácie, prenájom bezpečnostných schránok, prijímanie vkladov, finančný prenájom (finančný lízing), účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, finančné poradenstvo, výkon funkcie depozitára, zmenárenská činnosť, obchodovanie na vlastný účet alebo účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincí, vykonávanie hypotekárnych obchodov, obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment), sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ČSOB Smart účet 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Československá obchodná banka, a. s.; Michalská ulica 18, 815 63 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Miroslav Budaj, advokát; Miletičova 71, 821 09 Bratislava 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 03/2013 FG3M
 
POZ 5491-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5491-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.07.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 23.07.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.07.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 09.08.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 15.08.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.11.2021 Typ Doručené
POZ 5491-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku