Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 549-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258189 
(151)  Dátum zápisu  22.08.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.08.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  549-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 36, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Noviny; knihy; tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); obežníky.
36 - Financovanie (služby); nehnuteľnosti (služby).
45 - Mediačné služby; arbitrážne služby; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo; právny výskum; zastupovanie v súdnych sporoch; registrácia doménových mien (právne služby); vypracovávanie právnych dokumentov; právne služby súvisiace s licenciami; dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby); právne poradenstvo pri odpovediach na verejné súťaže; právny dohľad; právne poradenstvo pri prieskume patentov; advokátske právne služby; audity dodržiavania predpisov; audity dodržiavania právnych predpisov; prevody vlastníckych práv (právne služby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Aldertree legal 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  White & Case s.r.o.; Hlavné námestie 5, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  Medek Alex; Šulekova 1655/44, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.05.2022 9/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.09.2022 17/2022 FG3M
 
POZ 549-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.03.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 549-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 11.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 13.04.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 12.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 20.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 549-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku