Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 549-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  228828 
(151)  Dátum zápisu  15.12.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.04.2020 
(210)  Číslo prihlášky  549-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.04.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.09.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky pracie a bieliace, čistiace, leštiace, odmasťovacie, mydlo, výrobky kozmetické, najmä krémy, telové mlieka, výrobky voňavkárske, najmä parfumy, toaletné vody, éterické oleje, vodičky a farby na vlasy, zubné pasty, ústne vody a prášky na zuby, osobné a ústne dezodoranty, vlasové prípravky.
05 - Výrobky veterinárske a farmaceutické, výrobky hygienické v rámci tejto triedy (napr. zdravotné nohavičky, obrúsky napustené farmaceutickými vodičkami, vložky, vata, tampóny), výrobky dietetické pre deti a chorých na liečebné účely, výrobky chemické na lekárske účely, multivitamínové prípravky a nápoje na liečebné účely, potravinové doplnky na liečebné účely, posilňujúce a podporné minerálne látky a vitamíny na liečebné účely, balzamy, krémy a masti na lekárske účely, náplasti, obväzový materiál, prostriedky dezinfekčné, na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Synermune 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.09.2010 09/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2011 02/2011 FG3M
3 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 04.03.2011 03/2011 XC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.05.2020 05/2020 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 549-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 549-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 07.04.2010 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.04.2010 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 29.04.2010 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.05.2010 Typ Platba
5 výsledok rešerše 05.05.2010 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.05.2010 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.07.2010 Typ Doručené
8 Plná moc 20.07.2010 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 26.07.2010 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.12.2010 Typ Odoslané
11 Žiadosť o opravu 01.02.2011 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 15.02.2011 Typ Odoslané
13 pokyn na zápis opravy údajov o POZ/OZ 10.02.2011 Typ Interné listy
14 oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 28.02.2011 Typ Odoslané
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.08.2019 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.03.2020 Typ Doručené
16a Sprievodný list 13.03.2020 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku za obnovu 30.03.2020 Typ Odoslané
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.04.2020 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2020 Typ Odoslané
20 Identifikátor osoby 27.05.2020 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis prevodu 11.02.2021 Typ Doručené
21a Sprievodný list 11.02.2021 Typ Doručené
21b Plná moc 11.02.2021 Typ Doručené
22 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Typ Odoslané
23 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
23a Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 13.04.2021 Typ Odoslané
POZ 549-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 13.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 13.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku