Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5489-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  213695 
(151)  Dátum zápisu  10.04.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.04.2015 
(210)  Číslo prihlášky  5489-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.04.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.01.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.07.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Periodické a neperiodické publikácie, reklamné tlačoviny, letáky, lósy, tikety, plagáty, kalendáre.
35 - Reklamná činnosť, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti.
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier, organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu, organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám, tvorba televíznych programov, organizovanie zábavných súťaží. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  04.05.03, 26.04.22, 26.04.24, 26.04.14 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  06.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.01.2006 01/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 07.07.2006 07/2006 FH3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Obnovené ochranné známky 05.05.2015 05/2015 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR 22.10.2010 platná
 
POZ 5489-2005
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5489-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.04.2005 Typ Doručené
1a Plná moc 06.04.2005 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.04.2005 Typ Platba
3 výsledok rešerše 26.10.2005 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 14.11.2005 Typ Interné listy
5 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2006 Typ Platba
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.12.2005 Typ Doručené
6a Plná moc 28.12.2005 Typ Doručené
7 zápis zmeny mena do registra 12.01.2006 Typ Odoslané
8 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 10.04.2006 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.04.2006 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
10a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
10b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
11 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.02.2015 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.02.2015 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2015 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
16a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
18a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
18b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
18c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
18d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
18e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
18f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
POZ 5489-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.01.2006 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku