Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5486-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  223604 
(151)  Dátum zápisu  15.12.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.04.2018 
(210)  Číslo prihlášky  5486-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.04.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.02.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  43 - Bary, kaviarne, reštaurácie, hotelové služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HARLEY SALOON 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HDB GROUP, a.s.; Rebarborová 1/A, 821 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.; Radlinského 9, 811 07 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  27.09.2019 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.09.2019 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  vzdaním sa práva na OZ majiteľom 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2008 09/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.02.2009 02/2009 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.01.2011 01/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.07.2018 07/2018 ND3M
5 Zaniknuté ochranné známky 02.12.2019 12/2019 MA3M
 
POZ 5486-2008
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5486-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.04.2008 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.05.2008 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2008 Typ Platba
4 Plná moc 13.05.2008 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 25.06.2008 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 25.06.2008 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.01.2009 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2010 Typ Doručené
8a Doklad o podniku/podnikateľovi 24.08.2010 Typ Doručené
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2010 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 08.12.2010 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.04.2018 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku za obnovu 10.05.2018 Typ Odoslané
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.05.2018 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 31.05.2018 Typ Odoslané
15 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 10.04.2019 Typ Doručené
15a Plná moc 10.04.2019 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 10.04.2019 Typ Doručené
16 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 12.04.2019 Typ Platba
17 41 Poplatok - kaucia 12.04.2019 Typ Platba
18 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 26.04.2019 Typ Odoslané
19 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie ochrannej známky 02.07.2019 Typ Doručené
19a Sprievodný list 02.07.2019 Typ Doručené
19b Príloha inde neuvedená 02.07.2019 Typ Doručené
19c Výpis z obchodného registra 02.07.2019 Typ Doručené
19d Výpis z obchodného registra 02.07.2019 Typ Doručené
19e Osvedčovacia doložka 02.07.2019 Typ Doručené
19f Plná moc 02.07.2019 Typ Doručené
20 zaslanie vyjadrenia protistrany 10.07.2019 Typ Odoslané
21 Odpoveď na správu úradu 17.09.2019 Typ Doručené
21a Príloha inde neuvedená 17.09.2019 Typ Doručené
22 zaslanie vyjadrenia protistrany 24.09.2019 Typ Odoslané
23 Žiadosť inde neuvedená 27.09.2019 Typ Doručené
23a Sprievodný list 27.09.2019 Typ Doručené
23b Plná moc 27.09.2019 Typ Doručené
24 všeobecný referátnik 15.10.2019 Typ Odoslané
25 Odpoveď na správu úradu 16.10.2019 Typ Doručené
25a Sprievodný list 16.10.2019 Typ Doručené
26 oznámenie o zániku OZ 06.11.2019 Typ Odoslané
27 všeobecný referátnik 11.11.2019 Typ Odoslané
28 Žiadosť inde neuvedená 14.11.2019 Typ Doručené
29 rozhodnutie o zastavení konania o zrušení/neplatnosti (späťvzatie) 05.12.2019 Typ Odoslané
30 vnútrospisový list 08.01.2020 Typ Interné listy
POZ 5486-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.11.2010 HDB GROUP, a.s. Harley-Davidson Bratislava, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku