Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5484-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  226673 
(151)  Dátum zápisu  11.12.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.06.2019 
(210)  Číslo prihlášky  5484-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.06.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.09.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.02.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; dražby; hospodárske, ekonomické predpovede; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné alebo podnikateľské informácie; informačné kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo v obchodnej činnosti; služby porovnávania cien; zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; sprostredkovateľne práce; vedenie kartoték v počítači; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov.
36 - Finančné informácie; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; realitné kancelárie.
38 - Elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; elektronická pošta; prenájom modemov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom zariadení na prenos informácií; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov; telekomunikačné služby; spravodajské agentúry; telefonická komunikácia; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; tlačové kancelárie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Informácie o doprave; rezervácia v doprave; informácie o preprave; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom automobilov; rezervácia miesteniek na cestovanie; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; sprostredkovanie prepravy; rezervácia zájazdov.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); písanie textov (okrem reklamných) pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby; služby pre oddych a rekreáciu; reportérske služby; rezervácia vstupeniek; zverejňovanie textov okrem reklamných; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; predpovede počasia; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; servis počítačových programov; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov; prieskum v oblasti využitia počítačov.
45 - Zostavovanie horoskopov; licencie práv duševného vlastníctva; registrácia doménových mien; zoznamovacie služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.02.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, čierna, zelená, červená, oranžová, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  29.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.09.2009 09/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.02.2010 02/2010 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2016 01/2016 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
7 Obnovené ochranné známky 04.06.2019 06/2019 ND3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 26.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 23.09.2021 platná
 
POZ 5484-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5484-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.06.2009 Typ Doručené
1a Doklad o podniku/podnikateľovi 29.06.2009 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 29.06.2009 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.07.2009 Typ Platba
3 výsledok rešerše 21.07.2009 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 21.07.2009 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.12.2009 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
6a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
7 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
8 všeobecný referátnik 31.07.2015 Typ Odoslané
9 dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.09.2015 Typ Doručené
10a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
10b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Typ Doručené
11a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
11a Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.09.2015 Typ Doručené
11b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku 06.10.2015 Typ Odoslané
13 vyžiadanie poplatku 06.10.2015 Typ Odoslané
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.10.2015 Typ Platba
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.10.2015 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
17 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 25.11.2016 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
19a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
19b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
19c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
20 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
20a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
20b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
20c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
21 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Typ Platba
22 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
22a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Typ Doručené
22b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 26.03.2019 Typ Odoslané
24 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.03.2019 Typ Doručené
25 vyžiadanie poplatku za obnovu 15.04.2019 Typ Odoslané
26 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 24.04.2019 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2019 Typ Odoslané
28 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
28a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
28b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
28c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
28d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
29 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 31.07.2019 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
31a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
31b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
31c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
31d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
31e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
31f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
31g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
32 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
33 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5484-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.11.2015 Centrum Holdings, a. s. Centrum Holdings, a. s.
2 Prevod majiteľa 20.11.2015 News and Media Holding a.s. Centrum Holdings, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 20.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Nagyová Gabriela, JUDr.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 23.11.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku