Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5482-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235268 
(151)  Dátum zápisu  13.08.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5482-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.07.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Zábava; telesné cvičenie; vzdelávanie; výchovno-zábavné klubové služby; fitnes kluby; praktické cvičenie (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Bellylatinofit 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mikušová Lucia, Ing.; Prievozská 23, 821 09 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2013 05/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2013 10/2013 FG3M
 
POZ 5482-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5482-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.07.2012 Typ Doručené
1a Doklad o príznačnosti 23.07.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.08.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 04.10.2012 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 22.11.2012 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 25.01.2013 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 18.03.2013 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2013 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 29.11.2021 Typ Doručené
POZ 5482-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku