Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 548-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233243 
(151)  Dátum zápisu  14.09.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  548-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.03.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.06.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.11.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; stavby (prenosné s výnimkou kovových); stavebný materiál s výnimkou kovového. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BAUTEKO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PARAPETROL a. s.; Štefánikova 15, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  30.03.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.03.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2012 6/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.11.2012 11/2012 FG3M
3 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 02.05.2018 5/2018 QB3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35749767 1 ATLAS SLOVENSKO s. r. o. nevýlučná 09.04.2018 neplatná
 
POZ 548-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.04.2012 165,50 EUR
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.05.2017 20,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 14.03.2018 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 548-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.04.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 25.04.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 26.04.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.09.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.05.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 26.05.2017 Typ Odoslané
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.05.2017 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 01.06.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 06.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 06.02.2018 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 13.03.2018 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 16.03.2018 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.04.2018 Typ Odoslané
POZ 548-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku