Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 547-2015
(111)  Trademark Number  240816 
(151)  Registration Date  14.09.2015 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  547-2015 
(220)  Application Date  19.03.2015 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.06.2015 
(450)  Publication of Registration Date  03.11.2015 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Nosiče údajov so záznamom zvuku a obrazu; elektronické publikácie (periodiká, noviny, časopisy - sťahovateľné).
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy; noviny; knihy; katalógy; prospekty; plagáty; fotografie; pohľadnice; korešpondenčné lístky; listový papier; kalendáre; obálky (papiernický tovar); tlačivá (formuláre); tlačené reklamné materiály.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vydávanie reklamných materiálov; rozmnožovanie (kopírovanie) dokumentov; rozmnožovanie (kopírovanie) dokladov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 39, 40, 41 tohto zoznamu.
36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby).
38 - Telekomunikačné služby.
39 - Doručovanie novín a časopisov.
40 - Polygrafické služby; tlačiarenské služby; odborné a poradenské služby v odbore polygrafie.
41 - Vydávanie novín, časopisov, tlačovín, neperiodických publikácií; on line vydávanie elektronických publikácií.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.99.13, 26.11.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  biela, červená, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Denník N, a.s.; Jarošova 1, 831 03 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  19.03.2025 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2015 6/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.11.2015 11/2015 FH3M
 
POZ 547-2015
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 547-2015
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.03.2015 Type Delivered
1a Plná moc 19.03.2015 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 19.03.2015 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.03.2015 Type Delivered
2a Plná moc 23.03.2015 Type Delivered
2b Vyjadrenie označenia 23.03.2015 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.03.2015 Type Payment
4 výsledok rešerše 16.04.2015 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 16.04.2015 Type Internal Letter
6 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.08.2015 Type Payment
7 Žiadosť o zápis prevodu 31.07.2015 Type Delivered
7a Doklad o prevode 31.07.2015 Type Delivered
7b Plná moc 31.07.2015 Type Delivered
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 20.08.2015 Type Sent document
9 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 14.09.2015 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.10.2015 Type Sent document
POZ 547-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod prihlasovatela 14.08.2015 Denník N, a.s. N Press, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku