Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 547-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  240816 
(151)  Dátum zápisu  14.09.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  547-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.03.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.06.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.11.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče údajov so záznamom zvuku a obrazu; elektronické publikácie (periodiká, noviny, časopisy - sťahovateľné).
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy; noviny; knihy; katalógy; prospekty; plagáty; fotografie; pohľadnice; korešpondenčné lístky; listový papier; kalendáre; obálky (papiernický tovar); tlačivá (formuláre); tlačené reklamné materiály.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vydávanie reklamných materiálov; rozmnožovanie (kopírovanie) dokumentov; rozmnožovanie (kopírovanie) dokladov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 39, 40, 41 tohto zoznamu.
36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby).
38 - Telekomunikačné služby.
39 - Doručovanie novín a časopisov.
40 - Polygrafické služby; tlačiarenské služby; odborné a poradenské služby v odbore polygrafie.
41 - Vydávanie novín, časopisov, tlačovín, neperiodických publikácií; on line vydávanie elektronických publikácií.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.99.13, 26.11.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, červená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Denník N, a.s.; Jarošova 1, 831 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.03.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2015 6/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.11.2015 11/2015 FH3M
 
POZ 547-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.03.2015 232,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2015 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 547-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.03.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 19.03.2015 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 19.03.2015 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.03.2015 Typ Doručené
2a Plná moc 23.03.2015 Typ Doručené
2b Vyjadrenie označenia 23.03.2015 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.03.2015 Typ Platba
4 výsledok rešerše 16.04.2015 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 16.04.2015 Typ Interné listy
6 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.08.2015 Typ Platba
7 Žiadosť o zápis prevodu 31.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
7a Doklad o prevode 31.07.2015 Typ Doručené
7b Plná moc 31.07.2015 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 20.08.2015 Typ Odoslané
9 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 14.09.2015 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.10.2015 Typ Odoslané
POZ 547-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 14.08.2015 Denník N, a.s. N Press, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku