Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 54662
(111)  Číslo ochrannej známky  166492 
(151)  Dátum zápisu  11.02.1987 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.05.2006 
(210)  Číslo prihlášky  54662 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.05.1986 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Neuvedené
03 - Neuvedené
04 - Neuvedené
06 - Neuvedené
07 - Neuvedené
08 - Neuvedené
09 - 12 a 16), motory; súkolesia a hnacie remene; poľnohospodárske stroje a liahne; maznice. Zariadenia vodných elektrární, zariadenia tepelných elektrární zariadenia atómových elektrární, zariadenia dieselektrických elektrární. Turbíny. Zariadenia a prístroje pre nukleárne elektrárne. Elektrické stroje a prístroje a zariadenia. Ručné nástroje zastávajúce funkciu náradia v príslušných oboroch; nožiarske výrobky vrátane nožiarskych výrobkov z drahých kovov vrátane britiev a holiacich elektrických strojčekov; vidličky a lyžice vrátane z drahých kovov; zbrane sečné a bodné. Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely; prístroje a nástroje navigačné to je prístroje a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na meranie a prístroje všeobecne užívané pri riadení lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické a prístroje a nástroje elektrické, nezačlenené do iných tried; prístroje a nástroje pre bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fotografické, linematografické, optické vrátane premietačov obrazov a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje signalizačné vrátane signálnych píšťaliek; prístroje a nástroje určené na kontrolné účely; prístroje a nástroje pre záchranné a učebné účely; automaty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie pokladnice a počítacie stroje vrátane kancelárskych a dierovacích strojov; hasiace prístroje, špeciálne puzdrá pre prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto triedy. Vedecké náučné, kontrolné elektrické prístroje a nástroje (vrátane bezdrôtových), prístroje na spracovanie poštovných zásielok, prístroje na spracovanie bankoviek, elektrické žehličky, defektory žiarenia pre reaktory, televízne prijímače, televízne kamery, video-magnetofóny a ich príslušenstvo, magnetické pásky pre videomagnetofóny, prehrávače platní s obrazovým záznamom, platne s obrazovým záznamom do prehrávačov, tunery, rozhlasové prijímače, rozhlasové prijímače s hodinami, fotokopírovacie stroje a prístroje, meniče mincí, automatické informačné stroje, automatické dávkovače. Kamery pre priemyselnú televíziu, monitory pre priemyselnú televíziu, Gunnov oscilátor, megatrón, fluorescenčné tienítko, elektródy na el. zváranie, polovodičové zariadenia, kryštálové filtre, tepelné tlačiace hlavy, skúšobné zariadenia na polovodiče, elektrónky to je vysielacie elektrónky, usmerňovacie elektrónky, výbojky, mikrovlnné elektrónky, snímacie elektrónky, obrazové elektrónky, röntgentky, lasery, meracie vahadlá, zariadenia s kvapalnými kryštálmi, radarové zariadenia, elektr. vodiče a káble, snímače stránok, priemyselné roboty, elektroinštalačné zariadenia, to je objímky, zásuvky, zástrčky, spínače, merace prístroje, meradlá hrúbky röntgenové a gama, meradlá hladiny pomocou lúčov gama, fotoelektrické meradlá šírky, elektromagnetické prietokomery, watthodinové elektromery, magnetofóny a šasi, diktafóny, magnetické pásky pre záznam zvuku, gramofóny, gramofónové platne, ihly pre gramofóny, prenoskové vložky, zariadenia a celky na zníženie šumu pre zvukové systémy, reproduktorové sústavy, nízkofrekvenčné zosilovače, mikrofóny, slúchadlá, korekčné zosilovače, antény, stroje na záznam a reprodukciu zvuku, stereofónne gramofóny, kazetové magnetofóny, prehrávače digitálnych zvukových platní, digitálne zvukové platne, zvukové skrine, audiovizuálne prostriedky pre vzdelávacie účely, interkomunikačné zariadenia, telefónnne zariadenia, telefónne ústredne, videofónne zariadenia, kombinované vysielače-prijímače, prenosové zariadenia faksimile, mikrovlnné zariadenia, komunikačné, optické komunikačné zariadenia, VHF a UHF komunikačné zariadenia, družicové komunikačné zariadenia, mobilné komunikačné zariadenia, miestny rozhlas, elektrické megafóny, suché články, nabíjačky akumulátorov, akumulátorové batérie, solárne články a aplikácie, automobilové rozh. prístroje a magnetofóny, kopírovacie stroje, elektrické zvončeky, elektrické dverné zvonkohry, poruchové návestia, stmievače, elektrické vysávače, predajné automaty, televízne vysiel. zariadenia, rozhladové vysielacie zariadenia, elektronické počítače a ich súčasti, programy pre počítače, magnetické páskové a diskové systémy pre počítače, snímače štítkov pre počítače, tlačiarne štítkov pre počítače, zobrazovacie systémy pre počítače, klávesnicové zariadenia pre počítače, slovne orientované procesory, transformátory, tlmivky, invertory, indikčné regulátory napätia, kondenzátory, prerušovače, odpojovače, spínače, rozvádzače, spínacie zariadenia, bleskoistky, elektrické relé, prevodníky-meniče, konektory, usmerňovače, poistky, elektr. stykače, spúšťače, stykače, transformátorové prepínače, odporníky, statické kondenzátory, el. kalkulačné stroje, el. stroje na radenie dokladov, automaty na výdaj vstupeniek, automaty na kontrolu vstupeniek, automaty na výpočet cestovného, automat. systémy a zariadenia na ovládanie vlakov, automatické systémy na identifikáciu vozov, prístrojové vybavenie na riadenie priemyselnej výroby, počítače na riadenie priemyselnej výroby, prístroje na kontrolu turbín, snímače, kontrolné zariadenia znečistenia ovzdušia, kontrolné zariadenia akosti vody, detektory plameňa, telemetrické zariadenia, zariadenia na registráciu dát, detektory malých otvorov, skúšobné a inšpekčné zariadenia, elektronické čítače, osciloskopy, meracie prístroje a indikátory, lasery a ich aplikácie, elektronické zariadenia pre lietadlá, navigačné prostriedky, röntgenové anlyzátory, amplitúdové analyzátory impulzov, zväčšovacie sklá, benzínové čerpadlá (domáce použitie), zapaľovače plynu, kontrolné pokladnice, detekčné stroje na falošné mince, stroje na počítanie peňazí, elektronické a elektrické vybavenia pre vrchný dozor, kontrolu a automatické diaľkové ovládanie priemyselných pochodov a pri výpočte a zhromažďovaní dát a štatistických informácií, blesky pre fotografické účely, röntgenové nedeštruktívne skúšobné jednotky, prístroje na zisťovanie netesnosti, detektory, záznamy, napájacie systémy, automatické analyzátory fonokardiogramov, automatické analyzátory elektrokardiogramov, klinické laboratórne prístroje vrátane biochemických analyzátorov a automatizovaných cytobiologických triediacich zariadení, elektronické ovládacie systémy motorov (pre automobilové motory), elektrické prístroje na zabíjanie komárov. Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubolekárske a zverolekárske vrátane špeciálneho nábytku pre tieto obory a vrátane prístrojov a zdravotníckych pomôcok ako: ortopedické bandáže, zdravotnícke výrobky z gumy, protézy a pod. Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia na výrobu pary; zariadenia na varenie, chladenie vrátane klimatizačných zariadení alebo zariadení na úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod vody a zariadenia zdravotnícke. Pozemné vozidlá; motory pre pozemné vozidlá, poháňacie súkolesie a hnacie remene pre pozemné vozidlá; zariadenia pre leteckú, lodnú a pozemnú dopravu. Drahé kovy a ich zliatiny, predmety z drahých kovov, ich zliatin, alebo z plátovaných (dublovaných) kovov; bižutéria z umelých a plastických hmôt; hodiny a chronometrické zariadenia vrátane špeciálnych puzdier; umelecké predmety z bronzu. Papier a výrobky z papiera; lepenka a kartonážne výrobky; tlač, časopisy, periodiká, knihy, výrobky knihárskej fotografie, písacie potreby, kancelárske lepidlá; potreby pre umelcov, štetce, písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; učebné a školské potreby a pomôcky; hracie karty, tlačené písmená; štočky. Gutaperča, guma, baláta a náhradky týchto hmôt, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach, polotovary z plastických hmôt (fólie, dosky, tyče); tesniace hmoty, upchávky a izolácie (tepelné elektrické alebo zvukové); osinok, sľuda a výrobky z osinku a sľudy; hadice s výnimkou kovových. Drobné náradie a prenosné nádobky pre domáce a kuchynské účely, ako kuchynský riad, vedrá, plechové misky, misky z plastických hmôt alebo z iných hmôt, strojčeky na mletie, sekanie a lisovanie a pod.; hrebene a mycie špongie, toaletné potreby; kefy, kefový materiál, pomôcky na riadenie, čistiace látky, drôtenky; tovar sklenený vrátane okenného skla, výrobky z porcelánu a keramiky, ktoré nie sú zaradené v iných triedach. Hry, hračky, telocvičné a športové náradie; športové potreby, pokiaľ nie sú zaradené do iných tried, napr. rybárske potreby; náradie pre zimné športy, náradie pre športové hry, tovar plážový a kúpací; ozdoby na vianočné stromčeky.
10 - Neuvedené
11 - Neuvedené
12 - Neuvedené
14 - Neuvedené
16 - Neuvedené
17 - Neuvedené
21 - Neuvedené
28 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.05, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kabushiki Kaisha Toshiba, also trading as Toshiba Corporation; 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  15.05.2016 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.05.2016 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.06.2006 6/2006 TC3M
2 Obnovené ochranné známky 01.06.2006 6/2006 ND3M
3 Zaniknuté ochranné známky 03.04.2017 4/2017 MA3M
 
POZ 54662
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.2006 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.04.2006 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 54662
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o obnovu 15.05.1996 Typ Doručené
pokyn na obnovu zápisu 28.05.1998 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.04.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.04.2006 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.04.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.04.2006 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.04.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2006 Typ Odoslané
POZ 54662
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.04.2006 Kabushiki Kaisha Toshiba, also trading as Toshiba Corporation Kabushiki Kaisha Toshiba, also trading as Toshiba Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku